Sign In

Одржана 41. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 41. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, документ „Заједничке социоекономске реформе за период 2019-2022. година", који је у претходном периоду припреман у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Сарајеву и Владом Федерације БиХ, те уз подршку Британске амбасаде.

Документ представља наставак реформских процеса који су дефинисани још кроз заједничку Реформску агенду за период 2015-2018. година. Политике Републике Српске, дефинисане у документу „Заједничке социоекономске реформе за период 2019-2022. година", у потпуности су усаглашене са Програмом рада Владе Републике Српске за период 2019-2022. година, те са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године, а исте ће бити основа и за израду Програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. година.

Кључне реформске политике дефинисане у документу „Заједничке социоекономске реформе за период 2019-2022. година" су подијељене у четири области, и то: (1) Одржив и убрзан економски раст, (2) Реформа јавних предузећа; (3) Реформа здравственог сектора; и (4) Реформа образовног система и тржишта рада, те дигитална трансформација. С обзиром да политике у потпуности прате реформске процесе које Влада Републике Српске већ спроводи, реализација великог броја мјера је већ у току.

Документ „Заједничке социоекономске реформе за период 2019-2022. година" можете прочитати на порталу Владе Републике Српске, на сљедећем линку:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5.pdf

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању исплате средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 735.370,00 КМ за потпуну и дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 777 радника из 21 предузећа, који су процесом стечаја и ликвидације предузећа остали без запослења.

Средства из ове одлуке у износу од 735.370,00 KM распоређују се Фонду ПИО Републике Српске, и то: износ од 590.331,50 КМ за дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа АД Индустрија конфекције „Новотекс" из Требиња (753 радника), а

износ од 145.038,50 КМ је предвиђен за потпуну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 24 радника из 20 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске отворен до 31.12.2019. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

У периоду од 2004. године до 31.12.2018. године, укупно уплаћена средства за реализацију програма социјалног збрињавања радника износе 188.384.567,69 КМ. Тим средствима је извршено збрињавање 61.995 радника из 421 предузећа, од којег броја је  путем јавног позива омогућено остваривање права на старосну пензију за 7.314 радника из предузећа која су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације. Изузимајући износ поврата средстава из стечајне масе, у периоду од 2004. до 31.12.2018.године за социјално збрињавање радника из Буџета Републике Српске су издвојена средства у износу од 169.197.751,00 КМ.

Влада Републике Српске утврдила Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама.

Овим законом прописују се услови и поступак за расправљање имовинско-правних односа насталих узурпацијом земљишта које је до 6. априла 1941. године било државна својина (бивши ерар) у својини носилаца својине јавног права и на добровољачким компетенцијама.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се отклоне нејасноће и проблеми настали у примјени појединих одредаба Закона о узурпацији од 2006. године које чине дио Закона о стварним правима, да се јасније и прецизније дефинишу поједине одредбе које онемогућавају потпуну примјену у пракси, као и да се на другачији начин омогући брже и ефикасније рјешавање имовинско-правних односа који су настали узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.

Разлози за доношење ових измјена и допуна произлазе, прије свега, из обавезе настале Одлуком Уставног суда Републике Српске од 24. фебруара 2016. године, којом су одредбе члана 324. став 2. и члана 326. став 2. утврђене као неуставне.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби даљег развијања области рачуноводства и ревизије, те иновирања и прецизнијег прописивања појединих одредаба Закона с циљем његове лакше и потпуније примјене у пракси.

Овим законом прописана је обавеза предузетницима који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге да се упишу у Регистар предузетника за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга који води Министарство финансија.

За разлику од досадашњег рјешења, дељаније су утврђени услови за издавање,обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима, која се издаје на период од три године и може се обновити на његов захтјев.

Овим законом детаљније се уређује материја која се односи на послове надзора над радом друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора. Законом су проширене надлежности Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби његовог усклађивања са домаћим и међународним прописима из области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Републици Српској.

Овом измјеном брише се одредба којом се уређује питање предаје коригованих финансијских извјештаја у Јединствени регистар финансијских извјештаја. На овај начин врши се усклађивање овог закона са прописима из области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Републици Српској (Међународним рачуноводственим стандардима).

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о учешћу Представништва Републике Српске на 64. Међународном сајму књига у Београду.

Влада је задужила Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједи средства за реализацију пројекта у износу од 15.000,00 КМ.

Присуство Републике Српске на београдском сајму књига је већ традиционално и изазива велику пажњу јавности, не само атрактивним и тематски занимљивим штандом, већ и изузетно вриједним књижевним и културно-умјетничким програмом и садржајима, те избором најзначајнијих и најквалитетнијих наслова издавачке продукције Републике Српске. Међународни сајам књига у Београду, као један од најзначајнијих културних догађаја у овом дијелу Европе, представља изузетну прилику за промоцију књижевног стваралаштва, културе и баштине Републике Српске.   

Наступ Републике Српске на овогодишњем сајму књиге биће у знаку 500 година Горажданске штампарије, чему ће бити посвећено и свечано отварање, изложба у простору за изложбе Београдског сајма, као и визуелни идентитет штанда Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској за период 2019-2025. година.

Програм развоја пољопривредног задругарства Републике Српске је конципиран на бази, свеобухватног истраживања на терену (у ЗСРС, Задругама, са задругарима, стручним и научним институцијама и другим), проучавања обимне, домаће и иностране грађе, обављених бројних консултација са домаћим и страним стручним кадровима уз ангажовање референтног консултанта из Словеније, земље ЕУ, те обављених расправа у оквиру органа ЗСРС и других институција Републике Српске.

На бази анализе стања и спроведених истраживања у задругарству, на различитим нивоима, те проучавајући домаћа и искуства развијених и земаља у окружењу у овој области, креирана је матрица у којој су утврђена четири правца, једанаест циљева, и 53 мјере са пет подмјера, што је усмјерено за развој задружног сектора у Републици Српској.

Акциони план за реализацију предложених мјера и активности, на основу суштинске анализе стања у задружном сектору, представља правац дјеловања свих актера у развоју задругарства, те усмјерење за све субјекте развоја и позив свим учесницима да се континуираним активизмом, и провођењем мјера, мора мијењати стање, што представља израз интереса Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спортана План утрошка средстава, за период 01.01-31.10.2019. године, у укупном износу од 311.406,78 КМ.

Средства из ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: за субвенцију каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова  138.272,38 КМ, текуће грантове непрофитним удружењима  организацијама за афирмацију породице  6.506,94 КМ,текуће грантове за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања 24.645,02 КМ, текуће грантове спортским организацијама  89.470,36 КМ,текуће грантове спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској 6.913,62 КМ, текуће грантове за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 10.167,10 КМ, текуће грантове за национална спортска признања Републике Српске 19.520,82 КМ, текуће грантове врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 13.827,24 КМ, текуће грантове удружењима од јавног интереса 2.083,30 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.