Sign In

Oдржана 108. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 108. сједници, одржаној у Бањалуци Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.​

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби усклађивања са одредбама Закона о републичкој управи, као и усклађивања са Законом о полицији и унутрашњим пословима.

Наиме, четири године након ступања на снагу Закона уочени су одређени недостаци који су спречавали да се у потпуности успостави јединствен систем заштите и спасавања, стручни и инспекцијски надзор и формира центар за обуку и интервенцију, те се сходно наведеном приступило изради овог закона.

Предложеним измјенама, а у складу са измјенама Закона о републичкој управи, Републичка управа цивилне заштите се издваја из састава Министарства унутрашњих послова и постаје самостална Републичка управа, која послове цивилне заштите обавља самостално, с тим да је одговорна Влади Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је План одбране од поплава у Републици Српској у 2017. години, који представља основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од поплава.

План је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака током протеклих година, извјештаја о инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава.

Влада Републике Српске донијела је План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2017. години.

Стручни тим Републичке управе цивилне заштите је, у складу са важећим прописима који уређују ову област, утврдио приоритетне обавезе које треба да реализују појединачно и заједно субјекти задужени за заштиту и спасавање  од пожара, а све у циљу да се предузме максимум напора, реализују превентивне мјере, те да се развије оперативан и синхронизован систем заштите који може благовремено и ефикасно дјеловати у случају пожара на подручју Републике Српске.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од шумских и других пожара на отвореном простору са циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штета на природним ресурсима и богатством наших простора под шумском и другом вегетацијом.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.

Основни циљ ове стратегије је побољшање положаја лица са инвалидитетом и обезбеђивање што већег учешћа лица са инвалидитетом у јавном и политичком животу.

Изради ове стратегије је претходила анализа спровођења Стратегије за унапређење положаја лица са инвалидитетом у РС 2010–2015, коју је припремио  UNICEF и UNDP.

На основу наведене анализе, закључено је да је Стратегијом потребно дефинисати дугорочне циљеве, и то на период од 10 година, с тим да  акциони планови обухватају период од три године.

Циљеви стратегије су одређени у девет области: законодавство, јавни и политички живот, економска самосталност, запошљавање и професионална рехабилитација, социјална заштита, сигурност и подршка, здравствена заштита и осигурање, васпитање и образовање, култура и религија,  приступачност и информисање, породични живот, спорт и рекреација, организације лица са инвалидитетом.

Активности за постизање утврђених циљева садржане су у акционом плановима којима су одређени и носиоци активности, партнери, индикатори, очекивани резултати, период и средства потребна за реализацију активности.

Стратегијом је предвиђено да се стратешке активности финансирају из буџета Републике у складу са надлежностима одређених министарстава, те из средстава ЕУ.

Стратегијом је одређено да праћење реализације исте врши Интерресорно тијело Владе Републике Српске за подршку лицима са инвалидитетом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Оперативног плана за реализацију Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској за 2017. годину.

Задужују се сви носиоци мјера и активности из Оперативног плана да континуирано и благовремено, у оквиру својих надлежности, реализују мјере утврђене овим стратешким документом.

Задужују се сви носиоци мјера и активности из Оперативног плана да до 15. фебруара 2018. године доставе годишње извјештаје о реализацији мјера и активности Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога Републике Српске.

Влада Српске се упознала са Приједлогом Владе Републике Српске за Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2017. годину и након сугестија и допуна из министарстава, Влада ће Приједлог разматрати и усвојити на наредној сједници.

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.