Sign In

Oдржана 193. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, 06.09.2018. године, на 193. сједници одржаној у Бањалуци, Одлуку о давању сагласности на утрошак средстава за подршку у дјечјој заштити.

Подршка из ове одлуке реализоваће се у току обиљежавања „Дјечје недеље" у 2018. години, исплатом двоструког мјесечног износа права на додатак на дјецу, прописаног Законом о дјечјој заштити.

Право на двоструки износ права на додатак на дјецу оствариће редовни корисници права на додатак на дјецу, обухваћени септембарском исплатом.

За реализацију ове одлуке задужују се  центри за социјални рад/службе социјалне заштите и ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту.​

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске.

Овим законом уређују се услови и начин коришћења унутрашњих вода и обала унутрашњих вода Републике Српске за пловидбу, бeзбједност пловидбе на унутрашњим водама Републике Српске, објекти безбједности пловидбе, пловила, бродске исправе, поступак уписа у уписник и брисања пловила из уписника, способност пловила за пловидбу, бродари, превоз робе и путника, пловидбене незгоде, ријечни информациони систем, техничко одржавање водних путева.

Чињенице да је важећи Закон о унутрашњој пловидби донесен 2001. године и да је од тада претрпио три измјене и допуне, да начин на који је сада уређена ова материја не може на одговарајући начин одговорити захтјевима безбједности пловидбе, као и обавеза преузимања директива Европске уније у домаће законодавство, допринијели су да се приступи доношењу новог Закона. Потреба за доношењем новог Закона настала је и као посљедица све интензивнијег саобраћаја на ријеци Сави, на којој је успостављен међународни режим пловидбе, те је неопходно одржавање пловног пута да би пловидба ријеком била безбједна и сигурна. Међународни режим пловидбе утврђен је и на ријеци Уни (до 15 ријечних километара – rkm), Врбасу (до 3 rkm), Босни (до 5 rkm) и Дрини (до 15 rkm). С обзиром на наведени режим пловидбе, потребно је подићи ниво пловности унутрашњих пловних путева Републике Српске на виши ниво, а то захтијева неопходне грађевинске радове и изградњу и одржавање објеката безбједности пловидбе.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о спровођењу активности у вези са одржавањем преговора за додатно финансирање Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ" за Републику Српску.

Влада прихвата иницијативу за преговоре са Свјетском банком за додатно финансирање Пројекта у износу од 27,5 милиона за БиХ, од чега се на Републику Српску односи 11 милиона eвра.

Влада је сагласна да се у циљу постизања веће финансијске одрживости, у оквиру проширења Пројекта, примјени механизам прикупљања 50% процијењених буџетских уштеда условљених повећањем енергетске ефикасности санираних јавних објеката.

Влада Републике Српске је сагласна да се прикупљене уштеде у буџету Републике Српске, користе за реализацију проширења Пројекта путем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију у износу до 1 милион КМ за период 2020-2023. године, а у складу са годишњим планом прикупљања очекиваних уштеда.

Влада је сагласна да се након завршетка Пројекта, буџетске уштеде остварене на бази унапређења енергетске ефикасности објеката санираних у оквиру проширења Пројекта, користе за финансирање пројеката енергетске ефикасности.

Влада је сагласна да се средства од поврата ПДВ у оквиру проширења Пројекта користе за додатно финансирање пројектних активности укључујући и енергетски неефикасне мјере.

Влада је сагласна са индикативним условима задужења са роком отплате до 35 година, референтном каматном стопом 6 мјесечни EURIBOR плус фиксни или варијабилни распон, флексибилним грејс периодом, почетном накнадом од 0,25% од износа зајма, накнадом на неповучена средства од 0,25% годишње на неповучени дио зајма, што ће се дефинисати детаљно на преговорима и усагласити са ФБиХ.

Грант средства у износу од 17,3 милиона КМ која је Зелени климатски фонд (GCF) одобрио за БиХ у оквиру Пројекта "Повећање улагања у јавне зграде са ниском стопом емисије угљеника у БиХ"(Bosnia & Herzogovina Scaling Up Investment in Low-Carbon Buildings), користиће се за кофинансирање Пројекта у складу са предвиђеним условима.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о проведеним јавним конкурсима Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић" у академској 2017/2018. години.

За академску 2017/2018. годину по оба Конкурса укупно је стипендирано укупно 154 студента, од чега је 142 студента првог, а 12 студената другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству у укупном износу од 705.100,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о именовању чланова радне групе из Републике Српске за израду стратегија паметне специјализације у БиХ.

Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021 „Знање за развој" дефинисано је да један од стратешких циљева Министарства науке и технологије израда посебне стратегије паметне специјализације (С3). Поред тога, обавеза свих земаља Западног Балкана јесте израда С3 у процесу европских интеграција. Република Србија и Црна Гора су далеко одмакле у овом процесу и вјероватно ће до краја 2018. године имати завршене С3 документе. Албанија, БиХ, Македонија заостају у овом смислу, а једино је Република Српска почела са припремама за израду С3 у БиХ.

Подршка Европске уније коју већ користе Република Србија и Црна Гора, биће доступна од почетка 2019. године за остале земље западног Балкана. Предуслов за добијање помоћи јесте присуство тренинзима које организује Заједнички истраживачки центар Европске комисије (Joint Research Centre - JRC) и које могу похађати чланови радних група из поменутих земаља.

У БиХ није формирана таква радна група, због чега је Министарство цивилних послова упутило допис са захтјевом за именовање чланова радне групе у складу са закључцима са састанка представника министарства надлежних за науку и привреду у БиХ одржаног 19. јуна 2018. године у Сарајеву. На поменутом састанку закључено је да ову Радну групу треба да сачињавају представници државних, ентитетских и кантоналних министарстава, представник Брчко Дистрикта БиХ, представници Спољнотрговинске коморе БиХ, представници ентитетских привредних комора, представници Удружења послодаваца, развојних агенција, великих компанија, те савјета за науку.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о учешћу Представништва Републике Српске на 63. Међународном сајму књига у Београду.

Закључком Владе Републике Српске задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства у износу од 15.000,00 КМ, неопходна за покривање трошкова учешћа Представништва Републике Српске на 63. Међународном сајму књига у Београду.

Влада Републике Српске разматрала је и усвојила Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период од 01.01. -30.06.2018. године.

Ребалансом буџета Републике Српске за 2018. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину су планирани у износу од 2,757,558,300 КМ. У периоду 01.01.‐ 30.06.2018. године планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 1,353,660,890 КМ, што представља 56% од годишњег, односно 98% од ребаланса буџета за првих шест мјесеци 2018. године (1,378,779,150 KM). Извршење у односу на финансијски план за посматрани период износи 105%.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу Парка природе „Цицељ".

Овом одлуком проглашава се заштићеним шумско подручје Цицељ као парк природе, категорије V – заштићени пејзажи, под називом Парк природе „Цицељ".

Основну вриједност подручја Парка природе „Цицељ" чини изузетан флористички диверзитет и богатство пејзажа разасутих на богатој мрежи геомoрфологије и хидрологије. Посебну геолошку вриједност представља узвишење Орловица, односно Орловачке стијене, као и седрене формације на том подручју. Узвишење Орловица изграђено је од вулканских стијена, а седриштa предстaвљaју еколошки посебнa и вриједнa станишта, а од хидролошких вриједности посебно се издвајају врела: Цицељ, Хлaднa водa и Тројан-вода.

Подручје Парка природе „Цицељ" налази се на територији општине Чајниче у укупној површини од  330,76ha.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.