Sign In

Одржана 22. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​

Влада Републике Српске утврдила је данас на 22. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској.

Разлог за доношење Закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској садржан је у чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен начин уређује област заштите критичне инфраструктуре. Имајући у виду важност објеката критичне инфраструктуре, њихова заштита је од значаја за функционисање Републике Српске. Поремећаји у раду критич​не инфраструктуре могу довести до озбиљних и дугорочних оштећења, те њихова заштита представља комплексан систем безбједносне опреме и процедура које се морају поштовати да би безбједност била на највишем нивоу. Доступност, поузданост и отпорност критичне инфраструктуре је од суштинске важности за безбједност, што указује на потребу да се одреде конкретни субјекти који чине критичну инфраструктуру, да се у овој области пропишу обавезе и установи одговорност субјеката критичне инфраструктуре, као и да се безбjедност критичне инфраструктуре развија и унапређује уз подршку свих надлежних институција. Такође, један од разлога доношења Закона јесте и усклађивање прописа са законодавством ЕУ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру.

Приједлогом закона прописују се нови прекршаји против јавног реда и мира, као и санкције. Између осталог, дефинише се одговорност за прекршаје угоститеља као предузетника, прецизније се прописују одређени прекршаји јавног реда и мира, те се дефинише нови прекршај „непријављивање прекршаја јавног реда и мира". Прописивању новог прекршаја на предложен начин приступило се првенствено из разлога јер се у протеклом периоду дешавало да су у јавности у Републици Српској и региону објављивани снимци и други докази о чињењу разних прекршаја јавног реда и мира са обиљежјем насиља за које су одговорна службена лица имала одређена сазнања у тренутку чињења или непосредно након чињења, али нису учинила ништа да би учиниоци прекршаја били кажњени, а њихово понашање оцијењено као друштено неприхватљиво и кажњиво.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона измјенама и допунама Закона о оружју и муницији.

Приједлогом закона додатно се укидају административне баријере када су у питању услови за набављање оружја. Наиме, бришу се одредбе које су као један од услова за набављање оружја прописивале прибављање увјерења да се против лица не води прекршајни поступак. Наведене одредбе нису оствариле своју сврху у пракси, а истовремено су грађане излагале додатном трошку.

Поред наведеног, а када је у питању одузимање оружја физичким лицима оцијењено је да је предметне одредбе потребно другачије дефинисати, првенствено из разлога јер се у пракси показало да се грађанима који су учинили прекршај у одређеним случајевима и уредно платили новчану казну, примјеном конкретних одредаба, одузимало оружје које је у многим случајевима било породично насљеђе, трофеј и слично. С тим у вези, предложена су одређена законска рјешења која ће дати могућност Министарству да цијени одређене случајеве и сврсисходност одузимања оружја, а то истовремено неће утицати на безбједност лица и имовине.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима.

Приједлогом закона се јасније дефинишу поједина полицијских овлашћења, надлежности директора, додатно ангажовање посебних јединица, као и повећање нивоа заштите информационо-комуникационих структура и успостава система електронског пословања са грађанима.

Због различитих безбједносних изазова, Законом се утврђују формално-правни услови за успостављање резервног састава полиције, а све са циљем како би полицијски службеници резервног састава полиције, заједно са полицијским службеницима редовног састава, могли обезбиједити максимални ниво безбједности лица и имовине, нарочито у периоду када се очекује повећање интензитета мигрантске кризе.

Такође, помјерена је старосна граница за запошљавање полицијских службеника с циљем подмлађивања кадра у Министарству, а створени су и формално-правни услови за успостављање система заштите информационо-комуникационе структуре, као и за електронску комуникацију Министарства унутрашњих послова са грађанима.

Влада Републике Српске утврдила Приједлог Закона о измјенама Закона о банкама по хитном поступку.

Током више од двије године примјене Закона о банкама Републике Српске, извршено је праћење примјене ограничења изложености банака према једном лицу или групи повезаних лица, те је закључено да би се шира кредитна активност банкарског сектора у цјелини могла остварити подизањем највеће допуштене изложености са 5% на 15%, а да, при томе, не дође до угрожавања стабилности банкарског сектора. 

Предложена измјена требало би да допринесе већем пласману нових кредита и расту приватних и јавних инвестиција, те да подржи привреду и јавни сектор, али уз даље очување адекватног управљања ризицима пословања банке у вези са пословањем са повезаним лицима. Остала ограничења у пословању са повезаним лицима, утврђена законом, и даље остају на снази и не мијењају се, а тичу се велике изложености, највеће допуштене изложености, као и услова за прекорачење највеће допуштене изложености.      

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту. Разлози за доношење овог закона садржани су потреби увођења и дефинисања израде Основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединице локалне самоуправе, података о земљишно-информационом систему и обавезе корисника пољопривредног земљишта да редовно врши контролу плодности пољопривредног земљишта.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о трговини.

Овим законом уређују се планирање и развој трговине, права и обавезе трговаца, облици трговине, посебне тржишне институције, декларисање робе и начин формирања и истицања цијене робе, трговачка евиденција, праћење трговине и тржишта, непоштене трговачке радње, забрана ограничавања тржишта и привремене мјере ограничења тржишта, подстицање развоја трговине, управни и инспекцијски надзор и друга питања од значаја за обављање трговине.

Један од основних разлога за доношење овог закона јесте потреба да се на свеобухватан, потпун и прецизан начин уреди област трговине.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима с циљем усклађивања са Одлуком Уставног суда Републике Српске.

Нацртом закона уређује се и статус непокретности које послије правоснажно окончаних управних поступака и даље егзистирају као друштвена или државна својина у јавним евиденцијама о непокретностима, на начин да се упис те својина претвара у право својине Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се отклоне нејасноће и проблеми настали у примјени важећег Закона од 2006. године па до данас, да се јасније и прецизније дефинишу поједине одредбе које онемогућавају потпуну примјену у пракси, као и да се на другачији начин омогући брже и ефикасније рјешавање имовинско-правних односа који су настали узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нуспоризводима животињског поријекла којим се врши потпуно усклађивање са прописима Европске уније који уређују ову област.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској. Основни разлог за доношење овог закона садржан је у потреби ослобађања лица са инвалидитетом трошкова полагања правосудног испита, а у циљу усаглашавања са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима. Разлог за доношење Закона је потпуније и прецизније дефинисање појединих одредаба Закона које су се у периоду примјене Закона показале као непрецизне и недовољно дефинисане, чиме ће се у знатној мјери олакшати тумачење и примјена закона у пракси. Такође, овим измјенама стварају се услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања. Предложеним измјенама ствара се позитиван амбијент будућим инвеститорима у области геологије.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима. Закон о јавним путевима донесенје 2013. године. Током периода примјене овог закона, мијењале су се околности у којима се спроводио, као и прописи којим се уређује безбједност саобраћаја, те је неопходно усклађивање. Изградњом и пуштањем у употребуауто-пута,  изналажењем  других  модела  финансирања  изградње,  реконструкције  и одржавања  путне  инфраструктуре (концесија,  јавно-приватно  партнерство), појавом наплате путарине  на ауто-путу, указала  се и потреба  за измјеном и допуном овог законског рјешења.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању.

Разлог измјена овог закона је усклађивање са одлуком Уставног суда Републике Српске. Између осталог, измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању планирано је да се омогући оснивање ресурсно-стручног центра као организационе јединице у саставу школе за дјецу за сметњама у развоју. Ресурсно-стручни центар пружа стручну подршку васпитно-образовним установама у раду са дјецом и ученицима којима је потребна додатна подршка у развоју, на основу процјене стручне службе школе.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог мјера за унапређење пословног амбијента 2019​-2021. који представља усаглашени основ и платформу будућег заједничког дјеловања институција и пословне заједнице.

Један од приоритетних циљева у раду Владе Републике Српске је унапређење пословног амбијента, и у том контексту формирано је Министарство привреде и предузетништва, које представља контакт тачку за пословну заједницу, како би се кроз континуирани дијалог институција и пословне заједнице правовремено и квалитетно идентификовала отворена питања у пословању и предложиле, а потом реализовале, мјере за њихово отклањање, те унапређење конкурентности привреде уопште.

Током претходних неколико мјесеци вођени су интензивни разговори са пословном заједницом и ресорним институцијама са циљем дефинисања и конкретизације заједничког оквира будућег дјеловања и на основу тих разговора, Програма економских реформи 2019-2022. године, Смјерница за развој привреде, те Акционог плана за реализацију Програма рада Владе Републике Српске за мандатни период утврђен је Нацрт мјера за унапређење пословног амбијента. Овакав документ је додатно упућен на разматрање Привредној комори Републике Српске, Унији удружења послодаваца Републике Српске и ресорним министарствима на мишљење и допуне, након чега је финализован.

Приједлог мјера дефинисан је кроз сљедеће циљеве: подршка привредницима у запошљавању и задржавању радне снаге, смањење парафискалних и административних оптерећења привреде, унапређење услова за технолошки развој привреде, реформисање Завода за запошљавање у циљу пружања квалитетније подршке привреди и грађанима, квалитетније повезивање образовања са потребама тржишта рада, унапређење стручних знања привредника, унапређење инфраструктуре квалитета, смањење сиве економије, и промоција примјера добре праксе медијима.

Издвојене су и мјере специфичне за појединачне секторе и то за сљедеће: пољопривреда и прехрамбена индустрија; дрвопрерада; туризам; информационо-комуникационе технологије; металска и електро-индустрија; текстил, кожа и обућа; грађевинарство и индустрија грађевинског материјала и саобраћај. 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о инвестицијама у образовним установама, према којој ће ове године у основне школе бити уложено 1,8 милиона марака за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката те за набавку постројења и опреме.

Влада Републике Српске задужила је Министарство просвјете и културе да прати трошење буџетских средстава на основу Закона о извршењу Буџета за 2019. годину и Закона о јавним набавкама БиХ.

Министарство просвјете и културе одржало је састанак са предсједницима Актива директора основних школа од којих је затражено да доставе захтјеве за инвестиције у школама према приоритетима. Министарство је комплетирало захтјеве достављене од стране директора школа и на основу података о стању на терену и интерних података урађена је анализа инвестиционих потреба у школама. У складу са овом анализом, у први круг приоритета уврштени су захтјеви за санацију мокрих чворова, гријања и кровова школа.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донације Владе Србије у укупном износу 9.300.000 евра (18.189.219 КМ) ради реализације започетих капиталних пројеката у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.

На основу поменуте одлуке свакој јединици локалне самоуправе у Репбулици Српској ће на основу кандидованих пројеката бити дозначена средства која се крећу од 50.000 евра до 500.000 евра, зависно од комплексности пројеката који су кандидовани.

У наредном периоду Министарство финансија склопити уговоре са општинама и градовима како би јединице локалне самоуправе што прије могле започети провођење процедура јавне набавке и реализацију пројеката.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.