Sign In

Одржана 9. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 9. сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за реализацију Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одамбрено-отаџбинског рата Републике Српске за 2019. годину. 

Пројекат бањске рехабилитације за 2019. годину предвиђа упућивање до 600 ратних војних инвалида и чланова породице погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата у бањско-климатске здравствене установе Републике Српске, те ће у ову сврху Министарство рада и борачко-инвалидске заштите обезбиједити средства у износу од 300.000,00 КМ.

Реализацијом овог пројекта Министарство исказује бригу за ратне војне инвалиде и чланове породица погинулих бораца Одамбрено-отаџбинског рата Републике Српске, као чланове друштва који су дали највећи допринос у одбрани Републике Српске.

Министарство је сваке године, почев од 2005. године, организовало и проводило бањску рехабилитацију, и до 2018. године је кроз овај вид рехабилитације прошло 7.658 корисника.

За овај пројект, у наведеном периоду, укупно је утрошено 3.940.566,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у укупном износу од 1.445.000,00 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 818 радника из 41 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења или су испунили услов за старосну пензију.

Средства из ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:

Фонду ПИО Републике Српске у износу од 1.445.000,00 КМ, од чега је износ од 951.121,94 КМ за измирење доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа АД Индустрија конфекције „Новотекс" из Требиња, а износ од 493.878,06 КМ је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 65 радника из 41 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО РС до 31.12.2018. године, у складу са Рјешењем Владе Републике Српске од 11.01.2018. године, који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Oд 2004. до 2018. године кроз реализацију Програма социјалног збрињавања  радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла збринуто је  укупно 62.427 радника из  555 предузећа. Влада Републике Српске, за реализацију овог пројекта, издвојила је укупно 186.952.303 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о процесу акредитације високошколских установа у Републици Српској, са закључком у којем је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске задужена да упути иницијативу Савјету министара БиХ за утврђивање одговорности директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ због опструкције процеса акредитације високошколских установа у Републици Српској.

У вишемјесечној кореспонденцији са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ указивало се на сложеност ситуације у области акредитације у БиХ, која може да произведе врло штетне посљедице по студенте, високошколске установе и грађане, нужност стављања у први план очекивања студената и других заинтересованих страна, као и саме сврхе акредитације која би требало да омогући препознавање наших установа и диплома које издају у међународном простору високог образовања.

Нажалост, у Агенцији БиХ не постоји добра воља за превазилажење ове ситуације, већ постоји настојање да се због непристајања Републике Српске на уцјене за пренос надлежности у области акредитације на ниво БиХ, угрози цјелокупан систем високог образовања Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о закључењу Меморандума о сарадњи у области стипендирања младих талената између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Полазећи од Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Министарство омладине и спорта Републике Србије, у жељи за даљим развијањем и подстицањем сарадње и увјерењу да ће сарадња у области стипендирања младих талената допринијети продубљивању веза између страна, договориле су се да закључе Меморандум о сарадњи у области стипендирања младих талената.

Министарства ће развијати и подстицати сарадњу у области стипендирања младих талената јачањем партнерства између Фонда „Др Милан Јелић" Републике Српске и Фонда за младе таленте Републике Србије, те успостављање оквира за одрживу сарадњу у области праћења и унапређења стипендирања младих талената Републике Српске и Републике Србије.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Пројекта развоја руралног пословања (IFAD 859 BA).

Пројекат развоја руралног пословања (IFAD 859 BA) се реализује од 2016. године, а предвиђено је да све пројектне активности буду завршене 30. септембра 2019. године. Укупна вриједност пројекта је 21 милион КМ.

Циљ Пројекта је пружање помоћи пољопривредним произвођачима који производе за властите потребе, да се трансформишу у комерцијалне произвођаче, помоћ у развоју непољопривредног предузетничког сектора за отварање нових радних мјеста у руралним подручјима и побољшање услова живота на селу изградњом и рехабилитацијом тржишне сеоске инфраструктуре.

Пројектно подручје обухвата 20 општина у Републици Српској, кoje спaдajу у групу нeрaзвиjeних и изрaзитo нeрaзвиjeних, a тo су: Језеро, Шипово, Купрес, Мркоњић Град, Рибник, Источни Дрвар, Петровац, Оштра Лука, Крупа на Уни, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Петрово, Пелагићево, Доњи Жабар, Вукосавље, Шамац, Брод, Дервента и Србац у којем живи приближнo 50,000 сеоских дoмaћинстaвa.

Реализација активности у оквиру пројекта се одвијају у двије компоненте: подршка пословним активностима на селу и тржишнa инфрaструктурa нa сeлу.

У оквиру прве компоненте, у току је реализација набавке разне опреме и механизације, која ће омогућити члановима удружења и задруга да квалитетније и брже обављају активности на својим имањима.

Кaндидoвaно је укупнo 49 захтјева зa инвeстициoну пoдршку произвођачким групама, чија вриједност се процјењује на око 1.564.513 КM.  Укупaн брoj кoрисникa, кojи ћe бити у мoгућнoсти кoристити нaбaвљeну oпрeму прoцjeњeн је нa 1500.

У oквиру компоненте тржишне инфраструктуре на селу, свe прojeктнe oпштинe зajeднo сa кoрисницимa, су кaндидoвaлe инфрaструктурнe пoдпрojeктe у два циклуса инвeстирaњa (у 2017. и 2018. години) у рaзличиту сeoску инфрaструктуру. Структурa рeaлизoвaних пoдпрojeкaтa пoкaзуje дa је до сада нajвeћи прoцeнaт срeдстaвa упoтриjeбљeн зa рeкoнструкциjу и изгрaдњу сeoских путeвa и систeмa зa вoдoснaбдиjeвaњe, зa штa je нa тeрeну пoкaзaнa нajвeћa пoтрeбa oд стрaнe кoрисникa. Укупнo рaспoлoживa срeдствa зa oву кoмпoнeнту изнoсe oкo 13.665.860,00 КM или oкo 682.869.00 КM прoсjeчнo пo свaкoj прojeктнoj oпштини.

Владе Републике Српске је става да се започете пројектне активности, уговорене по пројектним процедурама до 31.03.2019. године, могу завршити и финансирати из средстава Владе Републике Српске, општина и корисника, одобрених за суфинансирање изградње сеоске инфраструктуре у оквиру пројекта Развоја руралног пословања, најкасније до 30.09.2019. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о плану расподјеле средстава за спровођење програма за дјецу у години пред полазак у школу.

За ову намјену Влада Републике Српске ће обезбиједити 337,016.00 КМ.

У овај тромјесечни предшколски програм ове године биће укључено 4.353 дјеце, што представља око 45 одсто од укупног броја дјеце у Републици Српској која у септембру треба да крену у први разред. Програм ће се реализовати у 39 предшколских установа и 74 основне школе широм Српске.

Програм ће се изводити од 01. марта до 31. маја и трајаће сваки радни дан по три часа у укупном дневном трајању од 180 минута.

Министарство просвјете и кулутре од 2011. године организује тромјесечни предшколски програм за ону дјецу која нису похађала предшколску установу и овај програм се остварује у предшколским установама и неким основним школама, у срединама у којима нема предшколских установа, а на основу обезбијеђених средстава у Буџету Републике Српске и других извора финансирања.

Од 2011. године кроз овај програм је прошло укупно 33.280 дјеце, за шта је Влада Републике Српске обезбиједила 2.553.442,06 КМ.

Програм припреме за дјецу пред полазак у школу представља значајан допринос стварању повољнијих услова за велики број дјеце којима је ускраћено стимулативно и повољно окружење за развој и учење и да, као посебна мјера, поред тога што подстиче квалитетан развој дјетета и што олакшава почетак обавезног школовања, пружа родитељима подршку у њиховој родитељској улози.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести.

Даје се сагласност на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести за 2019. годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у укупном износу од 600.000,00 КМ.

Средства се распоређују за накнаду штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза и санацију жаришта након нешкодљивог уништавања заражених животиња.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.