Sign In

Одржана 10. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 10. сједници одржаној у Бањалуци, Одлуку о усвајању Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2019. годину, у оквиру укупног износа од 71.000.000,00 КМ.

У складу са Законом о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села, Министарство је сачинило приједлог плана за подстицање развоја пољопривреде и села за текућу годину, те утврдило годишњи износ односно распоред средстaва по појединачним намјенама.

Укупна средства подстицаја распоређена су на три главне позиције: подршка текућој производњи, подршка дугорочним улагањима и системске мјере.

Подршка текућој производњи има за циљ повећање обима и продуктивности пољопривредне производње, а укупан обим средстава планиран за ову групу мјера износи 55.085.000,00 KM.

Подршка дугорочним улагањима односи се на инвестиције на пољопривредним газдинствима и у прехрамбеној индустрији као и на мјере подршке инвестицијама од заједничког интереса, планирана у укупном износу од 10.350.000,00 КМ.

Системске мјере подршке имају за циљ обезбјеђење услова за несметано одвијање пољопривредне производње, осигурање здравствене заштите животиња и биљака, производња сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству, унапређење капацитета лабораторија, вођење евиденција и регистара и друге мјере подршке, у износу од 5.565.000,00 КМ.

 

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о пројекту „Изградња аутопута на коридору Vc, кроз Републику Српску, од петље Руданка (Костајница) до Каруша/ентитетске границе на југу " и подржава реализацију истог.

Према плановима Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске", аутопут на коридору Vc  ће се градити према сљедећим фазама:

-              ФАЗА 1: дионица од петље Јоховац (Товира) до петље Руданка (Костајница), укупне дужине око 6 km;

-              ФАЗА 2: дионица од петље Руданка (Костајница) до Каруша/ентитетске границе на југу, укупне дужине око 6 km;

-              ФАЗА 3: дионица од петље Јоховац до петље Подновље, укупне дужине око 13 km;

-              ФАЗА 4: дионица од Вукосавље до петље Подновље, укупне дужине око 23 km.

Радови на овим дионицама покренуће се у наредне три године. План је да се изградња Фазе 1 и Фазе 2 финансира из кредитних средстава Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), а друге дионице (Фаза 3 и Фаза 4) из кредитних средстава Европске инвестиционе банке (ЕИБ), а у току су преговори са потенцијалним кинеским партнерима о другим моделима финансирања.

Укупна цијена изградње аутопута на коридору Vc у Републици Српској, процијењена је на преко 500 милиона евра (без експропријације непокретности, ПДВ-а и интереса у току градње).

Тендер за прву дионицу од петље Јоховац до петље Руданка (Костајница) је завршен и почетак радива се очекује током 2019. године.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби повећања накнада за услове рада полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији по хитном поступку.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се ограничи раст накнаде за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији коју плаћају крајњи купци електричне енергије.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији по хитном поступку се огледају у потреби да се одређени произвођачи енергије из обновљивих извора (енергија из вјетроелектрана) искључе из система подстицања, чиме ће се ограничити раст рачуна за електричну енергију по том основу, а који би у наредном периоду био значајан. Поређења ради, остваривањем права на подстицај за вјетроелектрану инсталиране снаге око 50 MW потребно је обезбиједити најмање 16 милиона КМ на годишњем нивоу.

Доношење овог закона по хитном поступку нужно је због потребе законског нормирања овог питања, с обзиром на то да би у блиској будућности неки од произвођача електричне енергије из вјетроелектрана које су у изградњи могли да резервишу то право, у складу са важећим законом.

 

Влада Републике Српске утврдила је Закон о играма на срећу, по хитном поступку.

Овим законом уређује се систем и услови приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез на добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу.

Циљ овог закона је унапређење система игара на срећу у Републици Српској, посебно унапређење надзора у овој области и развијање, у законским оквирима, обима пословања у играма на срећу, а самим тим и повећање буџетских прихода од игра на срећу. Такође, циљ је јачање улоге јавног предузећа „Лутрија Републике Српске", а.д. Бања Лука које је у цјелости у власништву Републике Српске и давање том предузећу улоге коју једно овакво предузеће има у земљама у окружењу и шире.

 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на потписивање Меморандума о размјени искустава у области инспекцијског надзора, између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Републичке управе за инспекцијске послове.

За потписивање Меморандума овог Рјешења овлашћује се директор Републичке управе за инспекцијске послове.

Циљ Меморандума је да се сарадња одвија кроз организовање заједничких инспекцијских контрола у пограничним областима, кроз размјену искустава и добре праксе у областима над којима надзор врше инспекције у области друмског, жељезничког и водног саобраћаја, те кроз размјену искустава и добре праксе у областима над којима надзор врше урбанистичко - грађевинска и инспекција за транспорт опасне робе.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Србије.

Од септембра 2017. године до јуна 2018. године Влада Републике Србије дозначила је Републици Српској 27.577.203,00 КМ као једнократну помоћ ради реализације започетих пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, а у циљу изградње и јачања односа Републике Србије и Републике Српске.

Прва донација у износу од 10.757.065,00 КМ дозначена је 13.09.2017. године, друга донација у износу од 9.779.150,00 КМ дозначена је 10.04.2018. године, и трећа донација у износу од 7.040.988,00 КМ дозначена је 03.05.2018. године-износ од 2.151.413,00 КМ и 13.06.2018. године-износ од 4.889.575,00 КМ.

У циљу што адекватније и транспарентније употребе донаторских средстава у Републици Српској је проведено низ активности, почевши од доношења одлука на Влади Републике Српске о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије и финансирању конкретних пројеката, до  дефинисања процедура и начина реализације пројеката.

 

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјени и допунама Уредбе о оснивању Хеликоптерског сервиса Републике Српске.

Разлози за доношење Уредбе о измјени и допунама Уредбе о оснивању Хеликоптерског сервиса Републике Српске садржани су у потреби да се прецизирају послови пилота Хеликоптерског сервиса. Набавком новог, вишенамјенског хеликоптера AW119Kx ефикасност извођења операција Хеликоптерског сервиса је дигнута на знатно виши ниво.

Набавком овакве врсте хеликоптера, који је, између осталог, опремљен опремом за гашење пожара, у многоме су унапријеђене све операције које изводи Хеликоптерски сервис, а нарочито операције гашења пожара, те транспорта болесних и повријеђених, као и операције помоћи становништву у случају елементарних непогода или потребе за трагањем и спасавањем.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о прикупљању и утрошку намјенских средстава од водних накнада у 2018. години од стрaне Јавне установе „Воде Српске", општина/градова и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, са Приједлогом мјера.

Укупан  прихода по свим врстама водних накнада за период 01.01-31.12.2018. год. износи 20.635.648,17 КМ, а укупан приход за исти период 2017. године износио је  17.858.461,18 КМ.

Упоређујући  укупан приход свих водних накнада у 2017. години и 2018. години уочљиво је повећање укупног прихода у односу на 2017. годину у апсолутном износу за 2.777.186,94 КМ , односно изражено у процентима  укупан приход у 2018. години већи је за 15% .

Како се води евиденција и прати укупан приход водних накнада , ово је највећи остварени укупан приход у току једне године.

Имајући у виду потребу побољшања стања у сектору вода Републике Српске кроз успостављање рационалне и ефикасне функције Јавне установе „Воде Српске" у складу са Закључком Владе Републике Српске из јула 2015.године, квалитетнијег одржавања  објеката за заштиту од вода, система за коришћење и заштиту вода, као и обавеза које нас очекују у примјени Закона о водама, реализацији ЕУ стандарда и прописа и спровођењу Оквирне директиве о водама (Директива 2000/60/EC) и припадајућих директива, неопходно је спровести сљедеће мјере:

Јавна установа „Воде Српске" ће интезивирати активности на успостави рационалне и ефикасне функције у складу са Закључком Владе Републике Српске из јула 2015. године и појачаће контролу обвезника водних накнада како би обезбиједила и даље постепено повећање укупно прикупљених водних накнада;

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију ће усагласити програме радова Јавне установе „Воде Српске" и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и обезбиједити њихово учешће у финансирању мониторинга површинских и подземних вода;

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавна установа „Воде Српске" ће у општинама и градовима које нису затражиле сагласност на утрошак средстава у 2018. години извршити контролу утрошка намјенских средстава од посебних водних накнада.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о спровођењу Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака у Босни и Херцеговини (CITES).

Влада Републике Српске се оштро противи усвојеној Одлуци о условима и начину спровођења Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака у Босни и Херцеговини (CITES), („Службени гласник БиХ", број 31), те уједно изражава став да надлежни органи Републике Српске исту неће спроводити.

Влада Републике Српске сматра да поједине одредбе Одлуке нису у складу са уставним и законским надлежностима Републике Српске, те констатује да приликом њене израде нису уважене примједбе и сугестије надлежних институција  из Републике Српске, због чега се захтијева од Вијећа министара Босне и Херцеговине, да у што краћем року, стави ван снаге наведену Одлуку.

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да уз сарадњу са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, о овом закључку обавијести Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Вијеће министара Босне и Херцеговине.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Споразуму о узајамном признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине , архитеката и инжињера грађевине између 6 земаља (Босна и Херцеговина, Република Србија, Црна Гора, Република Албаније, Косово*(* у складу са статусом утврђеним Резолуцијом ОУН 1244) и Република Сјеверна Македонија).

Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да од Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине затражи именовање преговарачког тима Босне и Херцеговине у којем ће бити представник Владе Републике Српске, а који ће водити преговоре  о Споразуму о узајамном признавању стручних квалификација  доктора медицине, доктора денталне медицине, архитеката и инжењера грађевине, а у складу са уставним надлежностима Републике Српске.

Задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да ревидирају Споразум о узајамном признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине, архитеката и инжењера грађевине  у складу са уставним надлежностима Републике Српске и исти доставе Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине који ће бити предмет преговора.

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да о овом закључку информише предсједавајућег Предсједништва БиХ.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о куповини земљишта и почетку радова за изградњу трећег објекта ЈУ „Студентски центар Пале".

Задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Јавна установа „Студентски центар Пале" за реализацију куповине предметног земљишта и наставак активности везаних за изградњу трећег објекта Јавна установа „Студентски центар Пале".

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01-31.03.2019. године, у укупном износу од  347.831,73 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова у износу од 282.015,54 КМ, текући грантови за национална спортска признања Републике Српске у износу од 59.566,19 КМ и текући грантови удружењима од јавног интереса у износу од 6.250,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.