Sign In

Одржана 143. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је, на данашњој 143. сједници Владе Републике Српске, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима.

Закон о комуналним дјелатностима, који је сада на снази, а ступио је на снагу у децембру 2011. године, у досадашњој примјени је на задовољавајући начин уредио организацију, начин обављања комуналних дјелатности и њихово финансирање.

Пратећи примјену Закона о комуналним дјелатностима уочени су одређени проблеми у раду појединих комуналних предузећа, првенствено оних која се баве производњом и испоруком топлотне енергије. Изградња нових топлана и прелазак на коришћење нових енергената, првенствено био-масе, те изградња постројења која раде на принципу когенерације, учестали захтјеви корисника гријања за престанак коришћења гријања односно искључење са градских система у зградама гдје постоји јединствен техничко-технолошки систем и етажна својина, захтијевају нова законска рјешења којима ће се створити правни основ за регулисање међусобних односа свих учесника у обављању комуналних дјелатности.

Joш једна област која је захтијевала додатно дефинисање је област обављања комуналне дјелатности управљања кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе код којих у пракси у већини случајева на терену постоје изграђене мреже, али нису уведене у важећи правни оквир.

При изради имали су се у виду и постојећи прописи о заштити животне средине, енергетској ефикасности, као и принцип економичности, расположиви домаћи ресурси и енергенти, те низ других мјера које би уз мање трошкове за коришћење комуналних услуга требало да повећају комфор живота и становања.  

Влада Републике Српске прихватила је Информацију  о одржаном  Форуму  у Тузли на тему „Анализа функционалности аеродрома и проблема укњижбе перспективних локација Оружаних снага БиХ".

Влада Републике Српске задужује Министарство саобраћаја и веза и „Аеродроме Републике Српске"  да поднесу  захтјев Предсједништву БиХ да се дио некретнина које су у фактичкој власти Аеродрома Бањалука, прогласи као неперспективна војна имовина, а након тога ће надлежни органи провести поступак у складу са важећим прописима, како би се ове некретнине укњижиле као власништво „Аеродрома Републике Српске".

Влада Републике Српске задужује Министарство саобраћаја и веза и „Аеродроме Републике Српске" да покрену процедуру за укњижбу некретнина потребних за одвијање дјелатности аеродрома у Бања Луци у корист предузећа „Аеродроми Републике Српске".

Влада Републике Српске задужује све одговорне  из Републике Српске да питање перспективне и друге војне имовине рјешавају искључиво примјеном члан 72. став 2. Закона о одбрани БиХ, а да се питање неперспективне војне имовине на основу Закона о критеријумима о расподјели ове имовине, регулише  посебним Споразумом између Савјета министара БиХ и влада оба ентитета.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима Министарства за избјеглице и расељена лица на имплементацији пројеката у области социјалног становања.

Влада је задужила Министарство да, као носилац активности, предложи радну групу за припрему нацрта Закона о социјалном становању, у чијем раду би учествовали представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства здравља и социјалне заштите и јединица локалне самоуправе.

Вриједност пројекта „Затварање колективних центара и алтернативних смјештаја путем обезбјеђења јавних стамбених рјешења (ЦЕБ‐2)" на подручју Републике Српске је око 29,2 милиона еура, од чега су 18,1 милион еура кредитна средства. Пројектом је, од укупно 624 стамбене јединица, на територији Републике Српске предвиђена изградња 494 стана и 130 јединица за смјештај у домове пензионера и геријатријске установе.

Пројекат „Изградња 438 станова у стамбеним зградама за локалну интеграцију избјеглица и расељених лица у БиХ (БХ3)'" је дана 20.11.2014. године одобрила скупштина донатора у износу од 12,3 милиона еура (донација), да би дана 01.12.2016. године иста скупштина одобрила повећање гранта, тако да вриједност износи 13,8 милиона еура (донација).

У Републици Српској, у складу са повећаним обимом средстава, умјесто 252, градиће се 284 стана.

У склопу наведена два пројекта, у Републици Српској је предвиђена изградња укупно 778 јединица.

Влада Републике Српске je прихватила Информацију о потреби финансијске помоћи Фудбалском клубу „Борац" Бања Лука. Закључком се одобрава Фудбалском клубу „Борац" Бања Лука финансијска помоћ у износу од 100.000,00 КМ из буџетске резерве. Задужују се Министарство финансија и Министарство породице, омладине и спорта за реализацију овог Закључка.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у граду Бања Лука и општинама Станари, Вишеград и Невесиње.

Влада је дала сагласност да се изврши приватизација 44 стана у својини Републике Српске у граду Бања Лука и општинама Станари, Вишеград и Невесиње, који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и расељена лица.

Приватизација станова се врши откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова. Право откупа станова имају лица за која је Министарство за избјеглице и расељена лица, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о привременој мјери за промет трупаца којом се  прописује привремена мјера забране промета трупаца ради заштите потреба привреде.

Забрањује се правним лицима, предузетницима и физичким лицима да врше промет трупаца, осим трупаца црног бора, изван територије Републике Српске.

Одлуком је наведено да ће се новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казнити за прекршај правно лице ако врши промет трупаца, осим трупаца црног бора, изван територије Републике Српске. За прекршај ће се казнити одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ, а предузетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ. Физичко лице ће се за прекршај казнити новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима на пројекту „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне планове, политике и активности у БиХ - Дијаспора за развој".

Влада Републике Српске подржава све активности које имају за циљ даље унапређење сарадње институција Републике Српске и агенција УН-а у БиХ, те је опредјељена даљем развоју међусобне сарадње засноване на  реалним потребама како становишта тако и институција Републике Српске, уз уважавање  већ постојећих стратешких докумената који третирају предметну област, те уз услов да се  коментари и сугестије надлежних институција Републике Српске, уложени у  приједлог предметног текста, уваже поштујући уставне надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске инсистира на  изради засебних стратешких докумената за Републику Српску и Федерацију БиХ, након чега би се створили услови за усаглашавање заједничког стратешког рјешења на нивоу БиХ, на модуларном принципу.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство финансија, Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство за избјеглице и расељена лица, Министарство просвјете и културе, те Кабинет предсједнице Владе да именују представнике у Радни групу за израду стратегије Републике Српске за сарадњу са дијаспором.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјет министара и Министарство за људска права и избјеглице БиХ као и Канцеларију резидентног координатора УН у БиХ, Амбасаду Швајцарске у БиХ и Канцеларију Међународне организације за миграције у БиХ.

Влада Републике Српске је усвојила Информацију о почетку активности на имплементацији циљева одрживог развоја Уједињених нација у БиХ.

Влада Републике Српске је посвећена постизању Циљева одрживог развоја УН-а и њихове имплементације у стратешка документа Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске сматра да је за постизање Циљева одрживог развоја у БиХ прво потребно израдити засебне анализе и акционе планове за сваки ниво власти у БиХ, те након тога усагласити и дефинисати заједничку методологију за извјештавање о нивоу испуњености Циљева одрживог развоја УН-а за БиХ.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да у сарадњи са Јединицом за стратешко планирање при Генералном секретаријату Владе Републике Српске и Републичким заводом за статистику изради Акциони план за постизање циљева одрживог развоја у Републици Српској.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом Закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ и Канцеларију резидентне координаторице УН-а у БиХ.

​Влада Републике Српске прихватила је Информацију о успостављању Координационог центра за културну сарадњу Кине и земаља централне и источне Европе (16+1) у Републици Македонији.
Влада Републике Српске је сагласна са успостављањем Координационог центра.

Влада Републике Српске подсјећа да Министарство цивилних послова БиХ има само координациону улогу и не може потписивати никакве споразуме без писмене сагласноти ентитетских министарстава.

Министарство цивилних послова упутило је ентитетским министарствима културе допис у којем се тражи да доставе сагласност за потписивање Меморандума о разумијевању између Министарство културе Народне Републике Кине и министарстава надлежних за области културе земаља централне и источне Европе.

Отварање центра планирано је 1. јануара 2018. године, с тим да Центар нема статус међународне организације. Република Македонија преузима на себе обавезе обезбјеђивања простора у којем ће Центар бити смјештен, као и обавезу исплате плата запосленима.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.