Sign In

Одржана 20. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 20. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске. Овим законом уређује се систем социјалног становања, носиоци реализације социјалног становања, корисници права на социјално становање, општи и посебни услови, поступак и начин додјеле, управљање, одржавање, својина и располагање стамбеним јединицама, закупнина и обавезе плаћања, извори финансирања изградње и обезбјеђивања стамбених јединица за социјално становање, надзор и друга питања од значаја за социјално становање у Републици Српској. Законом је дефинисано да се стамбено збрињавање у смислу социјалног становања обезбјеђује додјелом стамбене јединице у непрофитни закуп на одређено вријеме уз сигурност кориштења, док трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз испуњеност општих и посебних услова, утврђених овим законом.​

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о печатима органа и институција Републике Српске. Овим законом уређују се намјена, садржај, облик, чување, употреба и израда печата које у вршењу послова из своje надлежности користе oргани и институције Републике Српске. Важећи Закон о печату донесен је 1992. године и од доношења два пута је мијењан и допуњаван, 2001. и 2007. године. С тим у вези, било је неопходно приступити доношењу новог закона у циљу усклађивања са новим системским прописима Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању, ради усаглашавања одређених одредби са Уставом Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби веће заштите корисника осигурања и инвеститора у овој области путем доградње корпоративног управљања и јачања основног капитала друштава за осигурање, као и пооштравања надзора над радом друштава за осигурање.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби прилагођавања пословних активности Гарантног фонда потребама и условима тржишта с циљем јачања конкурентности привредних друштава, која би се остварила путем побољшања приступа финансијским средствима.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима. Примјеном Закона у претходном периоду уочене су одређене неусклађености техничке природе, те је Комисија за хартије од вриједности Републике Српске поднијела Министарству финансија, као обрађивачу Закона, иницијативу за измјене и допуне Закона. Такође, и Удружење друштава за управљање инвестиционим фондовима доставило је приједлоге за измјене и допуне Закона. Имајући у виду наведено, као и потребу даљег усклађивања са релевантним директивама Европске уније, Министарство финансија је узело у обзир достављене приједлоге и сугестије и припремило текст Нацрта измјена и допуна Закона.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју. Разлози за доношење измјена и допуна овог Закона су прије свега терминолошке природе. Новом организацијом републичких органа управе Републике Српске, односно доношењем новог Закона о републичкој управи, Министарство науке и технологије трансформисало се у Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, те је потребно извршити измјену назива Министарства у тексту Закона. Примјеном Закона уочен је проблем недостатка подршке развоју иновативног предузетништва. Да би се створиле претпоставке за достизање зацртаних стратешких циљева у области науке и технологије, било је потребно пронаћи нова рјешења. С обзиром на значај и потенцијал иновативног предузетништва, било је неопходно измјенама Закона утврдити мјерила за остваривање и финансирање програма иновативног предузетништва и нових технологија. Република Српска, препознајући значај иновативног предузетништва и нових технологија, бољим правним рјешењима даје могућност да се ствара снажнија веза између науке и информационих технологија, повољнија клима за младе људе и будуће предузетнике.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису. Основни разлози за доношење измјена и допуна Закона о електронском потпису Републике Српске посљедица су нове организације републичких органа управе Републике Српске и терминолошке су природе. Доношењем новог Закона о републичкој управи Министарство науке и технологије се трансформисало у Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, те је било неопходно измјену назива Министарства евидентирати и у законима у којима се Министарство спомиње.

Поред наведеног, допуном Закона о електронском потпису Републике Српске утврђују се правна и нормативна рјешења за увођење електронске препоручене доставе. Увођењем електронске препоручене доставе боље се регулише област електронске размјене података, а проширује се и спектар услуга које цертификациона тијела нуде својим корисницима.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 - 2023. године - Преузимање и примјена правне  тековине Европске уније у области Слободног кретања робе, са Акционим планом за реализацију Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 - 2023. године. Доношењем Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 - 2023. године дефинисаће се циљеви и наредни кораци за свеобухватан развој свих елемената инфраструктуре  квалитета у Републици Српској у наредних пет година и, што је најважније, активности на преузимању правне тековине и пратећих принципа EУ из области Поглавља 1 ЕУ и праћење примјене, због чега овај документ има поднаслов: „Преузимање  и  примјена правне тековине Европске уније у области Cлободног кретања робе".

Важно је истаћи да Стратегија утврђује приоритете развоја и наредне кораке већег броја надлежних институција у Републици Српској, прије свега, у складу са потребама домаће привреде и тржишта, потребама заштите потрошача и актуелних трендова развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свијету, док су услуге у Стратегији обухваћене само у контексту безбједности производа који се испоручује на тржиште као дио одређене услуге и пружања информација у подручју техничких прописа и правила о услугама информационог друштва (како дефинише ЕУ Директива 2015/1535). Достизањем циљева утврђених овим документом, привреда  Републике Српске и привреда цијеле БиХ ће бити у позицији да постану активан и конкурентан учесник на регионалном, европском и свјетском тржишту.

Влада Републике Српске утврдила је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину  у  2018. години остварени су у износу од 2,784.0 милиона КМ, што представља остварење од 100% у односу на ребалансом буџета планирани износ за 2018. годину. Приходи од директних пореза које Република Српска прикупља преко властитих рачуна остварени су у износу од 1,268.8 милиона КМ, што представља 100% у односу на  план за  2018. годину. Индиректни порези остварени су у укупном износу од 1,299.0 милиона КМ што представља 100% у односу на план за 2018. годину. Непорески приходи остварени су у укупном износу од 208.7 милиона КМ, што представља 105% у односу на  план за 2018. годину.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у 2018. години су исказани у износу од 2,639.0 милиона КМ што представља извршење од 100% у односу на ребалансом буџета планирани износ за 2018. годину. Примици од финансијске имовине у 2018. години остварени су у укупном износу од 163.1 милион КМ, што представља 100% у односу на  ребалансом буџета планирани износ за 2018. године. Примици од задуживања у  2018. години остварени су у износу од 503.3 милиона КМ. Ино-дуг је редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 344.9 милиона  КМ. Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга из редовних буџетских средстава издвојено је 510.9 милиона КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018 годину  и Информацију о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године и упутиће их на разматрање Народној скупштини Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за радове на Српско-руском храму у Бањој Луци, као и Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 200.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за наставак радова на Саборном Храму Свете Тројице у Мостару. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на расподјелу средстава гранта за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20-тог вијека и Одбрамбено-отаџбински рат Републике Српске у 2019. години, у износу од 250.000 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на расподјелу средстава гранта за реализацију програмских активности у 2019. години невладиних организација/удружењa произишлих из антифашистичке и ослободилачке борбе током 20. вијека и Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у износу од 250.000 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.