Sign In

Одржана 8. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 8. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, који има за циљ увођење пореских олакшица по основу улагања, с циљем поспјешивања инвестирања у производне дјелатности и стимулисања производне дјелатности.

Предложеним измјенама и допунама прописано је да порески обвезник може да изврши умањење пореске основице пореза на добит за вриједност улагања у опрему и постројења за обављање регистроване производне дјелатности.

Нацртом закона је дефинисана и измјена која се односи на амортизацију сталне имовине која није у власништву пореског обвезника, али под условима да улагања која је он извршио у туђу сталну имовину коју користи повећавају набавну вриједност средства, а која не умањује закупнину дефинисану уговором о закупу.

За утврђивање основице пореза на добит значајна новина је да се у опорезиве приходе не укључују приходи од наплаћених отписаних потраживања, који су у претходним пореским периодима били укључени у пореску основицу, а нису били признати као расход у пореском билансу.

Нацртом је прописана и одредба о расходу по основу умањења вриједности залиха по основу усклађивања вриједности, које се признаје у пореском периоду у којим су те залихе продате, односно отписане под условима прописаним чланом 11. Закона о порезу на добит.

Предложене измјене и допуне произашле су из консултација Владе Републике Српске са пословном заједницом о мјерама које представљају стимуланс и олакшавају пословање пореских обвезника који обављају производне дјелатности.

Влада Републике Српске је, с циљем смањења сиве економије која је наизраженија у сегменту робе и услуга, утврдила Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама.

Предложеним одредбама се прецизира изрицање заштитне мјере забране обављања дјелатности и јасно се одређују услови у којима Пореска управа Републике Српске мора изрећи ту мјеру, те се јасно одређује њено трајање.

Такође, као изузетак уводи се могућност да ако порески обвезник, у року од 48 сати од извршења прекршаја за који се изриче мјера забране обављања дјелатности, плати изречену прекршајну новчану казну, мјера забране обављања дјелатности неће бити извршена.

Међутим, уколико исти обвезник понови тај прекршај, биће му изречена мјера забране обављања дјелатности у двоструком трајању која такође неће бити извршена уколико плати новчану казну у дуплом износу.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету, којим се предлажу додатне норме у циљу олакшања пословања привредних субјеката и унапређења спровођења поступка принудне наплате потраживања на новчаним средствима ради веће заштите повјерилаца.

У складу са међународним стандардима и Директивама Европске уније, ради брже и лакше идентификације рачуна дужника у пореском и извршном поступку, као и другим судским поступцима, предложено је успостављање Регистра рачуна физичких лица, као јединствене електронске евиденције и централне базе података о отвореним новчаним рачунима физичких лица у банкама.

Нацртом закона је прописано како и који подаци се уносе у Регистар рачуна физичких лица, а њима неће бити обухваћени подаци о стању и промету по рачунима. Наведени подаци неће бити јавно доступни, а АПИФ, као овлашћени субјект који успоставља и води регистар дужан је да примјењује прописе којима се уређује заштита личних података, те да у оцјени оправданости захтјева тражиоца података за увид у регистар поступа у складу са Законом о општем управном поступку.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона  о друштвима за осигурање.

Предложене измјене и допуне имају за циљ усклађивање овлашћења и стандарда надзора са општим принципима и најбољом међународном праксом надзора над друштвима за осигурање, у складу са прописима Европске уније и препорукама FSAP мисије, а ради веће заштите интереса осигураника и инвеститора.

Овим измјенама предложено је, између осталог, да се: додатно унаприједи корпоративно управљање кроз подјелу одговорности функције директора на најмање два извршна директора и лиценцирање свих чланова управног одбора, да се уведе одбор за ревизију, као обавезан орган у друштву за осигурање.

Предложено је постепено повећање износа оснивачког капитала, повећање заштите осигураника кроз изузимање од принудне наплате средстава која служе за покриће математичких резерви, те прецизирање поступка ванредне управе.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о граду Градишка, којим се уређује подручје, надлежности, органи и финансирање Града Градишка.

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у чињеници да су испуњени сви услови за промјену статуса Општине Градишка у Град Градишка. Чланом 10. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да се град може успоставити законом на урбаном подручју које чини јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако има више од 50.000 становника и у посљедње три године на основу одлуке о утврђивању степена развијености јединица локалне самоуправе има статус јединице локалне самоуправе.

Такође, у образложењу разлога за доношење овог закона се наводи да је Општина Градишка достављањем Елабората о оправданости захтјева за стицање статуса града и Одлуке Скупштине општине Градишка Влади, покренула поступак за додјелу статуса града.  

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Разлог за доношење овог закона је његово усклађивање са Законом о Граду Градишка који је, у форми приједлога, паралелно у процедури усвајања.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама Закона о локалној самоуправи.

Основни разлог за доношење овог закона је продужење рока за усклађивање броја запослених у органу јединице локалне самоуправе због немогућности јединица локалне самоуправе да ускладе број запослених у законом прописаном року. Рок за усклађивање броја запослених продужен је до 30. јуна 2021. године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о окончању активности на електронској размјени података у сврху одређивања ЈМБ новорођеној дјеци, пријаве чињенице смрти и промјене презимена.

Министарство управе и локалне самоуправе сагледавајући стање у области матичних књига утврдило је да постоји простора да се услуге које Матичне службе пружају грађанима унаприједе. Као примјер наводимо поступак одређивања јединственог матичног броја новорођеној дјеци који је, на релацији Матична служба - надлежна служба Министарства унутрашњих послова трајао и до 20 дана. Имајући у виду наведено приступило се изради Закона измјенама и допунама Закона о матичним књигама, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила у јулу 2018. године. Доношењем поменутог Закона створен је правни основ за скраћивање рокова за услуге које Матичне службе пружају физичким лицима, тако је досадашњи рок, са 15 скраћен на 8 дана, а уједно омогућена је електронска размјена података са другим институцијама. Овим је настављена реформа у области матичних књига, која ће након пуне примјене дати допринос даљем унапређивању електронске базе матичних књига, а услуге које матичне службе пружају грађанима учинити још ефикаснијим. Да је ријеч о значајном искораку, чије су позитивне рефлексије видљиве на више поља, посебно за родитеље новорођене дјеце, затим на ажурност евиденција из надлежности Министарства унутрашњих послова, а тиме и бирачких спискова потврђује податак да је од 21. децембра 2018. године до данас електронским путем обављено више од 3368 услуга електронским путем, од којих се 1019 односилo на одређивање ЈМБ дјеци, 414 на промјену презимена након закључења брака и 1935 обавјештења о смрти. Напомињемо да су напријед наведене активности на страни Министарства управе и локалне самоуправе реализоване у оквиру расположивих кадровских капацитета и без додатних финансијских средстава, а створене су претпоставке и да се реализује Пројекат е-беба (пријава чињенице рођења електронским путем) чија је имплементација, такође, планирана у оквиру расположивих финансијских средстава.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању, по хитном поступку.

Основни разлог за доношење измјена и допуне Закона о високом образовању je усклађивање овог закона са Законом о републичкој управи. Наиме, новим Законом о републичкој управи послови високог образовања, који су до сада били у надлежности Министарства просвјете и културе, пренесени су у надлежност Mинистарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Такође, разлог за доношење Закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању јесте продужење рока за завршетак дипломског и постдипломског студија студентима уписаним по Закону о универзитету за двије академске године, као и продужење рока за започињање стицања научног степена доктора наука и самог стицања тог научног степена.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на закључење Меморандума о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске. Влада је овластила министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Срђана Рајчевића да, у име Владе Републике Српске, потпише Меморандум.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Енергетског биланса Републике Српске - план за 2019. годину.

Енергетски плански биланс Републике Српске за 2019. годину урађен је са циљем да се билaнсном методом утврде и обезбиједе енергетске потребе за нормално снабдијевање и функционисање Републике Српске, односно њене привреде и становништва.

Енергетским билансом за 2019. годину планирана је производња електричне енергије у износу од 7.807,71  GWh и производња угља у укупном износу од 6.777.210 тона, при чему се највећи дио угља користи за рад термоелектрана. У 2019. години планирана је производња топлоте за гријање у 14 топлана са укупном инсталисаном снагом oд 455,7 MW, при чему је најзаступљенији енергент дрвни отпад и дрво са 54% учешћа.

Енергетским билансом у 2019. години, предвиђена је потрошња природног гаса у Републици Српској у износу од 58 милиона m3.

Укупна финална потрошња енергије у Републици Српској за 2019. годину износиће око 50 петаџула (PJ).

Највећи дио потрошње као и ранијих година припада домаћинствима, јавном сектору, малим комерцијалним потрошачима, топланама и др. у износу од 55,7%, док на сектор саобраћаја отпада 32% потрошње, и индустрија која троши 12% укупне финалне потрошње енергије.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Правилу 90/2018 о пружању услуга управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији и Одлуци о расписивању јавног позива за додјелу дозволе за коришћење радиофреквентног спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у БиХ – Мултиплекс Ц од стране Репулаторне агенције за комуникације БиХ.

Влада Републике Српске не прихвата Правило 90/2018 о пружању услуга управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији и Одлуку о расписивању јавног позива за додјелу дозволе за коришћење радиофреквентног спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у БиХ – Мултиплекс Ц, из разлога њихове незаконитости и повреде имовине Републике Српске. Влада Републике Српске тражи да се наведени документи ставе ван снаге.

Влада Републике Српске данас је донијела закључак према којем је одобрила 50.000 КМ Бихаћу за рјешавање питања миграната у том граду.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.