Sign In

Влада Републике Српске одржала 145. сједницу

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 145. сједници у Бањалуци, Информацију о заснивању новог производног циклуса у 2017/18. години, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је предложило 14 мјера подршке заснивању нове пољопривредне производње.

Међу тим мјерама је и регрес за дизел гориво, за потребе извођења јесењих и прољетних радова у пољопривреди, у висини 0,60 КМ/литру (норма за одобравање регресираног дизел горива је 100 литара/ha, односно 60 КМ/ha), Такође, пољопривредницима ће на располагању бити и додатни регрес за дизел гориво по основу мјера Владе за ублажавање последица суше у износу од 20 литара по хектару обрадивих површина и у вриједности од 0,60 КМ/литру.

Једна од мјера је и додатни подстицај за набавку минералног ђубрива, по јединици пријављене површине за све регистроване произвођаче по основу мјера  Владе за ублажавање последица суше у висини од 28 КМ по хектару за потребе заснивања новог производног циклуса. Укупан износ средстава, укључујући и додатне количине регресираног горива износи 5.000.000 КМ.

Када су у питању произвођачи пшенице они ће имати на располагању подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2017/2018 години, у висини од 200 КМ/ha, те премију за произведену и продату меркантилну пшеницу рода 2018. године, у износу од 0,05 КМ/ha.

Мјере које је усвојила Влада укључују и подршку изградњи система за наводњавање у укупном износу од 5.000.000 КМ, као и поврат накнаде на трошкове концесија и закупа пољопривредног земљишта за 50% за 2018 годину.

Влада Републике Српске усвојила је Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима.

Предложеним Правилима пласмана по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо- развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, уведена је Кредитна линија за јединице локалне самоуправе, а намјена је финансирање инфраструктурних пројеката, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Максималан износ кредита је до 5.000.000 КМ, период отплате је до 12 година, уз могућност грејс периода до 24 мјесеца, а основна каматна стопа је 6мЕ-2,2 пп (1,3%+3,1 пп).

Ранијим Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима није експлицитно предвиђен статус прихватљивости финансирања задруга и пољопривредних газдинстава, те су отуда и поједини финансијски посредници и до сада одобравали кредитна средства овим категоријама крајњих корисника. Прецизирање прихватљивости финансирања задруга и пољопривредних газдинстава предузима се превасходно ради уједначавања политике финансирања на нивоу финансијских посредника, а све то у најбољем интересу крајњих корисника кредитних средстава ИРБРС и аграрног сектора, као сектора са препознатим компаративним предностима у односу на иљеве друштвеног, економског и социјалног раста и развоја Републике Српске. 

Такође, предложеним Правилима омогућено је финансирање угоститељских дјелатности, пословање некретнинама, изнајмљивање машина и опреме, финансијско посредовање, производња и прерада дувана, нотарска и адвокатска дјелатност, као и трговина за плаћање обавеза према произвођачима из Републике Српске. Повећан је и максималан износ са 50.000 КМ на 500.000 КМ за Кредитну линију за почетне пословне активности, те период отплате са 7 на 10 година. Продужавањем периода отплате биће омогућено иницијално смањење ануитета крајњим корисницима кредитних средстава, релаксирајући тиме притисак новчаних одлива по овом основу на њихову текућу ликвидност. Такође, ова мјера је у сагласности и са Мјерама Министарства пољорпивреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за ублажавање утицаја суше на пољопривредну производњу. Уједно, повећан је максималан износ за Кредитну линију микробизнис у пољопривреди са 50.000 КМ на 500.000 КМ. Предложеним Правилима повећан је максималан износ за Стамбене кредите са 100.000 КМ на 150.000 КМ, као и рок отплате са 20 на 25 година. Средства су доступна сада и корисницима који већ посједују стамбену јединицу, а омогућен је приступ кредитним средствима и самцима и укинута старосна граница од 35 година. Такође, омогућено је и финансирање адаптације стамбене јединице, те куповина стамбене јединице без обзира на мјесто запослења или пребивалишта.

Уједно, омогућено је корисницима средстава преко финансијских посредника продужење периода отплате пласираних средстава за 60 мјесеци.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима, по хитном поступку.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби усаглашавања са Законом о стечају у дијелу којим се уређује поступак реструктурирања и реорганизације стечајног дужника, а који предвиђа претварање потраживања повјерилаца у капитал стечајног дужника, без ограничења у односу на висину основног капитала стечајног дужника. Такође, Законом о стечају утврђени су рокови у којима је потребно окончати поступке реструктурирања и реорганизације стечајног дужника. Из наведених разлога, у Закону о привредним друштвима, неопходно је било уградити одредбу којом се даје могућност да се у поступцима реструктурирања и реорганизације стечајног дужника основни капитал овог дужника може повећати и изнад ограничења за повећање основног капитала који су утврђени у Закону о привредним друштвима.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању.

Нацрт закона о о измјенама и допунама Закона о девизном пословању предложен је с циљем наставка активности на испуњавању обавеза из Акционог плана БиХ за отклањање недостатака у борби против прања новца, а ради хармонизације система спречавања прања новца и финансирања тероризма са стандардима и препорукама Радне групе за финансијске мјере против прања новца – FATF, а што би допринијело и уклањањању БиХ са FATF-ове „сиве листе".

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пензијском резервном фонду Републике Српске.

Имајући у виду негативан тренд на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, измјенама и допунама Закона, предложени су нови облици улагања имовине Резервног фонда, који су и даље усклађени са основним циљевима оснивања Резервног фонда и који би требало да допринесу развоју домаћег тржишта привлачењем страних инвестиција. Стварањем законских предуслова, даје се могућност Резервном фонду да, као домаћи инвеститор, заједно са међународним финансијским организацијама и мултилатералним развојним банкама учествује у инвестирању у инфраструктурне пројекте или неке друге дугорочне пројекте на домаћем тржишту. С циљем контроле ризика концентрације улагања, редефинисана су ограничења улагања Резервног фонда, да би, и у наредном периоду, Друштво за управљање наставило да остварује позитивне резултате и пружа подршку обавезном пензијском осигурању.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о увођењу трезорског система пословања у Фонд здравственог осигурања Републике Српске и јавне здравствене установе у Републици Српској.

Задужују се јавне здравствене установе: Дом здравља Прњавор, Дом здравља Челинац, те Завод за стоматологију и болница Градишка да, као пилот здравствене установе, у сарадњи са Радном групом за здравствени систем наставе са активностима на увођењу трезорског начина пословања.

Задужују се Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство финансија, Министарство локалне управе и самоуправе, општина Челинац, општина Прњавор, Фонд здравственог осигурања и јавне здравствене установе, осим апотека, да у складу са надлежностима, предузимају даље активности којим се обезбјеђује увођење трезорског пословања у јавне здравствене установе, на начин да се настави са спровођењем активности предложених од стране Радне групе за здравствени систем на увођењу домова здравља у трезорски систем пословања и активности Радне групе за здравствени систем у сарадњи са USAID FAR пројектом на увођењу републичких здравствених установа и Фонда здравственог осигурања на трезорски систем пословања.

Задужује се Фонд здравственог осигурања да обезбиједи све неопходне радње како би пилот здравствене установе потписале уговоре о пружању здравствене заштите за 2018. годину, најкасније до 15.10.2017. године.

Задужују се Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија да организационо и финансијски настављају да обављају радње за јачање кадровских и техничких капацитета у сврху функционисања трезорског система пословања у јавним здравственим установама.

Влада Републике Српске усвoјила је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за период јануар-јуни 2017. године, који ће се доставити Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Влада Републике Српске усвојила је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01 - 30.06.2017. године.

Влада Републике Српске усвојила је План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период  2017. - 2020. година.

Влада Републике Српске разматрала је Приједлог одлуке о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2018. годину.

Овом одлуком утврђује се степен развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2018. годину. Развијене јединице локалне самоуправе су: Бања Лука, Бијељина, Гацко, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Лакташи, Модрича, Мркоњић Град, Пале, Приједор, Прњавор, Теслић, Требиње и Угљевик.

Средње развијене јединице локалне самоуправе су: Билећа, Брод, Вишеград, Козарска Дубица, Котор Варош, Милићи, Нови Град, Соколац, Србац, Станари, Фоча и Челинац.

Неразвијене јединице локалне самоуправе су: Братунац, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Пелагићево, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац и Шипово.

Изразито неразвијене јединице локалне самоуправе су: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи.

Влада Републике Српске, у складу са чланом 76. Закона о локалној самоуправи, утврђује степен развијености јединица локалне самоуправе до 30. септембра текуће године за наредну годину, а на основу критеријума утврђених Одлуком о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.