Sign In

Одржана 29. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 29. сједници, Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике првог и другог разреда основних школа и побједнике републичких такмичења у основним, средњим и музичким школама за школску 2019/2020. годину, као и о реализацији пилот пројекта дигитализације садржаја једног уџбеника.

Министарство просвјете и културе од школске 2007/2008. године обезбјеђује бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа.  У школској 2019/2020. години биће обезбијеђени уџбеници за око 9.300 ученика првог и око 9.700 ученика другог разреда основних школа, за шта је предвиђено 978.350 марака.

Министарство просвјете и културе обезбиједиће први пут и бесплатне уџбенике за ученике побједнике републичких такмичења, и то 225 ученика основних и 178 ученика средњих и музичких школа, за шта ће бити издвојено око 60.000 марака. У ову бројку нису урачунати ученици из вишечланих породица јер за њих уџбенике обезбјеђује Министарство породице, омладине и спорта, за шта је предвиђено 200.000 марака.

Влада Републике Српске задужила је ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево, Министарство просвјете и културе и Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, да реализују пилот пројекат дигитализације садржаја једног уџбеника, током првог полугодишта школске 2019/2020. године.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 534.769,01 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 916 радника из 34 предузећа, који су процесом стечаја и ликвидације предузећа остали без запослења.

Средства се распоређују на сљедећи начин: Фонду ПИО Републике Српске у износу од 441.986,63 KM, од чега је износ од 177.660,92 КМ за дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа АД Индустрија конфекције „Новотекс" из Требиња (753 радника) и једног радника Фабрике за производњу жице АД из Новог Горажда, а износ од 264.325,71 КМ је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 35 радника из 28 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске који је отворен до 31.12.2019. године (у складу са Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-727/19 од 14. марта 2019. године), а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију, и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" у износу од 92.782,38 КМ за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике предузећа у стечају и ликвидацији: Фабрика мотора специјалне намјене АД из Пала (69 радника), „Агрокомбинат" а.д. из Рогатице (8 радника), „Водовод и канализација" а.д. из Власенице (25 радника) и КП „Чистоћа" а.д. из Власенице (25 радника), а допринос за пензијско и инвалидско осигурање ће бити измирен у наредном периоду. Средства се обезбјеђују се из Буџета Републике Српске за 2019. годину са позиција Програм социјалног збрињавања радника, у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство финансија.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени Закона о привредним друштвима, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској који се односе на успостављање могућности е-регистрације привредних друштава и предузетника електронским путем и усвојила Информацију о реализацији пројекта регистрације  пословних субјеката у Републици Српској електронским путем ( on – line).

Разлози за доношње ових закона садржани су у потреби наставка реформе регистрације привредних субјеката која се односи на успостављање могућности за подношење пријаве за регистрацију оснивања и пословних промјена електронским путем.

Реализацијом овог дијела реформе, лица која намјеравају да послују у Републици Српској биће у прилици да електронским путем, уз минималне новчане трошкове, и кратко вријеме на једноставан и лак начин региструју пословање у форми привредног друштва и предузетника.

Разлике између Нацрта и Приједлога закона о измјени Закона о привредним друштвима , огледају се у томе да је прецизније дефинисана одредба која се односи на чињеницу да неће постојати потреба за овјеру потписа оснивача од стране нотара код једночланог друштва доо, али само који уплаћују прописани минимални новчани дио основног капитала.

Основни разлог за доношење Приједлогa закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности је прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника. Поред успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију предузетника електронским путем, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника.

У односу на важеће рјешење, према којем су странке достављале документе о идентитету, стању пореских обавеза и заштитној мјери забране обављања дјелатности, према новом концепту странке приликом предаје захтјева за регистрацију, без обзира да ли се ради о писаном или електронском захтјеву, немају обавезу на доставу наведених докумената. Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске. Стога, увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобађају обавезе на доставу докумената, којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника. На тај начин, смањују се трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистрацију предузетника, што доприноси једноставности и економичности поступка регистрације предузетника.

За нови концепт провјере услова за пословање у форми предузетника, битно је истаћи да ће Република Српска бити једина од свих земаља у окружењу, у којој странке у поступку регистрације предузетника, у правилу, неће достављати доказе о испуњености услова за регистрацију, нити давати одређене изјаве о подацима важним за овај поступак.

Када је ријеч о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској разлике овог приједлога у односу на усвојени Нацрт Закона односе се на детаљнији поступак електронске регистрације у вези са потврдом пријема е-пријаве, достављањем докумената уз е-пријаву, који су то подаци које регистарски суд провјерава путем Регистра надлежних органа, достављање рјешења о упису пословног субјекта по е-пријави, улагање жалбе на рјешење, да се у поступку резервације пословног имена плаћа судска такса чија висина ће бити уређена Законом о судским таксама. Овим приједлогом Закона утврђено је да ће регистрација електорнским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица јер за страна физичка и правна лица квалификовани електронски сертификат се неће моћи издавати, што ће бити омогућено у сљедећој фази реформе регистрације пословних субјеката у Републици Српској.

Влада Републике Српске данас је прихватила је Информацију о реализацији пројекта регистрације пословних субјеката у Републици Српској електронским путем (on-line).

Поред тренутно важећег система регистрације пословних субјеката путем једношалтерског система подношењем пријава и пратећих докумената у физичком облику, постојаће могућност приjaве o рeгистрoвaњу пoслoвнoг субjeктa (и привредних друштава и предузетника) електронским путем (on-line).

Као основни предуслов неопходно је да пoднoсилaц зaхтjeвa зa рeгистрoвaњeм пoслoвнoг субjeктa, мoрa дa имa квaлификoвaни eлeктрoнски цeртификaт издaт oд стрaнe jeднoг oд пружaлaцa услугa цeртификaциje.

Нaкoн прибaвљaњa квaлификoвaнoг eлeктрoнскoг цeртификaтa, пoтрeбнo je прибaвити oдгoвaрajућe дoкумeнтe у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Законом о занатско-предузетничкој дјелатности и евентуално другим прописама, специфичним за поједине области.

Сви дoкумeнти мoрajу бити eлeктрoнски пoтписaни, при чeму дoкумeнтe трeбa пoтписaти пoднoсилaц зaхтjeвa, a мoгу сe зaхтиjeвaти и дoкумeнти пoтписaни oд стрaнe ​oдгoвaрajућих институциja.

 

Влада Републике Српске данас је утврдила Приједлог закона о измјени Закона о насљеђивању, који је донесен ради усаглашавања одређених одредби са одлуком Уставног суда Републике Српске.

Наиме, Чланом 30 став 1. Закона о насљеђивању прописано је да су нужни насљедници дјеца умрлог, његови усвојеници из члана 21 Закона и његов супружник, док је оспореним ставом 2.,прописано да су остали потомци умрлог, његови усвојеници и њихови потомци, његови родитељи и његова браћа и сестре, нужни насљедници само ако су трајно неспособни за рад и немају нужних средстава за живот.

У конкретном случају, према оцјени Суда, сви усвојеници, односно усвојеници из потпуног и непотпуног усвојења, обухваћени су у члану 30 став 1. Закона о насљеђивању".


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о организовању Пензијског плана Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске.

Организује се Пензијски план Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске.

Члан пензијског плана може бити лице запослено на неодређено вријеме у свим министарствима и другим корисницима буџетских средстава Републике Српске и чија се плата финансира из буџета Републике Српске.

Уговор о организовању Пензијског плана ове одлуке, Влада Републике Српске, понудиће на закључење представницима запослених у свим министарствима и другим корисницима буџетских средстава Републике Српске и чија се плата финансира из буџета Републике Српске.

Влада Српске, заједно са министарствима и другим корисницима буџетских средстава Републике Српске у којима се плата запослених финансира из буџета Републике Српске, ће из сопствених средстава, на индивидуални рачун сваког члана пензијског плана, уплаћивати мјесечни износ од 20,00 КМ за сваког поједничног запосленог, у сврху уплате пензијског доприноса као и припадајуће трошкове (пореза и доприноса), почевши од плате за јануар 2020. године.

Сваком члану пензијског плана биће омогућено, потписивањем изјаве којом дозвољава организатору финансирања из буџета Републике Српске да од његове плате уплаћује дио пензијског доприноса, да му организатор на  његов рачун, уплаћује износ који ће самостално одредити, на терет његове бруто плате.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на програм за заштиту потрошача у Републици Српској за 2019-2020. годину.

За  реализацију ове одлуке задужује се Министарство трговине и туризма и остали субјекти одговорни за заштиту потрошача у Републици Српској.

Програмом за заштиту потрошача у Републици Српској за 2019.- 2020. годину, се утврђују циљеви политике заштите потрошача, начин и динамика остваривања тих циљева, субјекти овлашћени за реализацију програма, финансијска средства и други елементи значајни за остваривање заштите потрошача. Унапређење заштите потрошача је важан сегмент развоја тржишта и дио је реформи и процеса којим је изложена Република Српска (као што су либерализација трговине, регионализација тржишта, развој услуга, и др.). С тим у вези, а имајући у виду и опредијељеност Републике Српске и БиХ за приступ Европској унији, истиче се значај континуираног јачања и спровођења политике заштите потрошача, што се може постићи кроз јачање капацитета органа републичке управе са једне стране, те јачање удружења за заштиту потрошача са друге стране. Треба имати у виду да је Законом прописано начело да се захтјеви за заштиту потрошача морају узети у обзир приликом утврђивања и провођења других политика и активности свих носилаца заштите потрошача, што је видљиво и у овом Програму. Почевши од 2012. године, када је Закон донесен, реализована су три Програма и то за период 2013.-2014. , за период 2015.-2016. и 2017.-2018 године.

С тим у вези, Министарство трговине и туризма ће, као један од носилаца заштите потрошача проводити активности на усклађивању са законодавством ЕУ, радити на јачању институционалне сарадње са удружењима за заштиту потрошача, остваривати сарадњу са медијима у сврху јачања свијести о значају заштите потрошача, континуирано сарађивати са контролним органима, радити на едукацији службеника као и чланова удружења за заштиту потрошача, тe као координатор сарађивати са свим носиоцима заштите права потрошача са циљем реализације планираних активности презентованих у овом Програму.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.