Sign In

Одржана 55. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 55. сједници у Бањалуци, Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2019. годину, којом се утврђује висина основице за обрачун годишњег борачког додатка борцима прве и друге категорије.

За исплату годишњег борачког додатка за 2019. годину обезбијеђено је 10.744.700,00 КМ, а према процјени, исплатом годишњег борачког додатка ће бити обухваћено 66.193 корисника.
Основица за обрачун годишњег борачког додатка за 2019. годину увећана је за 5% у односу на основицу утврђену за 2018. годину и износи 3,90 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2020. годину.
Буџетом за 2020. годину, на буџетској позицији „Текуће дознаке за борачки додатак“ предвиђена су средства у износу од 62.907.500,00 КМ. Број корисника мјесечног борачког додатка са стањем на дан 31. децембар 2019. године је 77.099, а процјена је да ће  у 2020. години још 6.341 бораца испунити услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак.
Основица за обрачун мјесечног додатка за 2020. годину повећана је за 2% у односу на основицу претходне године и износи 1,68 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2020. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
У Буџету за 2020. годину за личне инвалиднине планирана су средства у износу од 71.722.000,00 КМ, а за породичне инвалиднине средства у износу од 73.676.000,00 КМ, што укупно износи 145.398.000,00 КМ.
Са стањем на дан 31. децембар 2019. године евидентиран је 31.591 корисник личне инвалиднине и 19.458 корисника породичне инвалиднине.
Основица за обрачун примања за 2020. годину повећана је за 2,2% у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања у претходној години и износи 592,96 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2020. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата.
Буџетом за 2020. годину на позицији „Текуће дознаке за цивилне инвалиднине“ планирана су 
средства за исплату цивилних личних и породичних  инвалиднина у износу од 5.538.200,00 КМ. 
Са стањем на дан 31. 12. 2019. године евидентирано је  1195 корисника личне и 1474 корисника породичне цивилне инвалиднине. 
Основица за обрачун примања за 2020. годину повећана је за 2,2% у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања у претходној години и износи 444,67 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.
Одобрен је пласман средстава предвиђених Буџетом за 2020. годину у износу од 1.052.500,00 КМ у сврху унапређења материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота којима стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању (пензијски стаж) износи 15 или више година.
Унапређење материјалног статуса бораца обезбиједиће се кроз исплату мјесечног новчаног примања у износу од 195,74 КМ.
Исплата овог примања вршиће се борцима који у 2020. години испуне услове у погледу година живота и пензијског стажа, уколико не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући примања која се остварују по прописима из области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и социјалне заштите, као и борцима који су у складу са одлукама Владе Републике Српске остварили то примање у 2018. и 2019. години.

Влада Републике Српске усвојила је Електроенергетски биланс за 2020. годину. Електроенергетски биланс Републике Српске за 2020. годину базира се на техничким нормама и утврђеним техничким критеријумима за планирање производње и потрошње електричне енергије и стабилног рада електроенергетског система.
Укупно планирана производња електричне енергије за 2020. годину износи 8.028,17 GWh. План производње електричне енергије за 2020. годину је већи за 3% од плана производње за 2019. годину. 
Планирана производња електричне енергије на прагу термоелектрана у 2020. години износи 5.200 GWh и за 3% је већа од производње планиране Електроенергетским билансом за 2019. годину. 
Планирана производња електричне енергије на прагу хидроелектрана у 2020. години износи 2.352,67 GWh и у односу на производњу планирану у трогодишњем билансу 2019.-2021. за предметну годину већа је за 3,54%. 
Потрошња купаца које снабдијева МХ „ЕРС“ износи 4.167.465.862 kWh, потрошња купаца које снабдијевају други снабдјевачи 26.112.079 kWh и потрошња купаца из сопствених електрана 2.132.549 kWh. 
Електроенергетским билансом за 2020. годину, уз задовољење свих потреба за уредним снабдијевањем потрошача електричном енергијом, планиран је билансни вишак у износу од 3.787,72 GWh електричне енергије (од чега је планирани билансни вишак Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ 1.777,72 GWh).

Влада Републике Српске прихватила је Извјештај о спровођењу активности у вези са пружањем бесплатне стручне правне помоћи избјеглим и расељеним лицима која полажу право на имовину на територији Федерације БиХ у току 2019. године.
Канцеларијама за пружање бесплатне стручне правне помоћи су се у 2019. години обраћала избјегла и расељена лица са захтјевима за информисање и правну помоћ при рјешавању различитих имовинско-правних питања, па је у вези са тим пружана правна помоћ заинтересованим грађанима у управним споровима, као и у парничним и ванпарничним поступцима који се воде пред надлежним судовима у ФБиХ.
Подручне канцеларије за пружање бесплатне стручне правне помоћи у Бањалуци, Бијељини, Зворнику, Источном Новом Сарајеву, Мркоњић Граду и Невесињу, у току 2019. године, запримиле су 641 захтјев.
Влада Републике Српске, путем Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, наставиће са пружањем бесплатне стручне правне помоћи у канцеларијама подручних јединица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у 2020. години.
Влада је дала сагласност за закључивање Протокола о сарадњи између Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2020. годину, којим ће бити регулисано пружање стручне помоћи избјеглим и расељеним лицима у поступку успоставе или замјене земљишне књиге на територији Федерације БиХ. 
Влада је задужила Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове и Републички секретаријат за расељена лица и миграције да у току 2020. године обезбиједе канцеларије у оквиру подручних јединица Бањалука, Бијељина, Зворник, Источно Ново Сарајево, Мркоњић Град и Невесиње и обезбиједе правну помоћ ангажманом шест дипломираних правника и шест административних радника за рад у овим канцеларијама.

На данашњој сједници утврђен је Приједлог Владе Републике Српске за Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину. У законодавном дијелу предложено је за усвајање 78 законских докумената, а у тематском 41 стратешких и других докумената. 

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о канцеларијском пословању, којом се уређује канцеларијско пословање републичких органа управе и oрганa јединицa локалне самоуправе.
Уредба о канцеларијском пословању донесе​на је 2004. године. С обзиром на потребу прилагођавања  канцеларијског пословања електронском пословању и модернизације самог поступка, те  прецизније  прописивање  начина  кориштења  и  чувања  електронских  аката  и  електронске архиве, приступило се доношењу нове уредбе.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период од 01.10. до 31.12.2019. године, у износу од 525.250,00 КМ, и то за: Црвени крст Републике Српске, у износу од 150.000,00 КМ, „Искра“ сигурна кућа, у износу од 35.000,00 КМ и Удружење дијализираних, трансплатираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске, у износу од 340.250,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.10. до 31.12.2019.године, за грантове удружењима од јавног интереса, у износу од 72.875,00 КМ.
Средства се распоређују Савезу дистрофичара Републике Српске, Бања Лука, у износу од 4.500,00 КМ, Савезу глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука, у износу од 7.500,00 КМ, Савезу слијепих Републике Српске, Бања Лука, у износу од 8.125,00 КМ, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, у износу од 8.125,00 КМ, Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука, у износу од 8.125,00 КМ, Савезу друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње, у износу од 6.500,00 КМ, Савезу за ријетке болести Бања Лука, у износу од 7.500,00 КМ, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука, у износу од 7.500,00 КМ и Организацији ампутираца УДАС Републике Српске, у износу од 15.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Републичком секретаријату за расељена лица и миграције на План утрошка средстава за период од 01.01. до 31.12.2019. године, у укупном износу од 536.214,72  КМ.
Средства се распоређују са позиција Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 95.000,00 КМ, Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од  222.714,72 КМ, Капитални грантови за финансирање повратка  у  Федерацију БиХ,  у  износу  од 216.500,00 КМ и Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 2.000,00 КМ.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.