Sign In

Одржана 174. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске одобрила је данас, на 174. сједници, у Бањалуци, 42.716.320 КМ за 58 пројеката широм Републике Српске.

Одобрени капитални пројекти биће реализовани у 45 јединица локалне самоуправе.

Пројекти су намијењени за изградњу и санацију основних школа, реконструкцију Студентског центра у Бањалуци, организовање ЕYOF-а, санацију објеката културе, систем водоснабдијевања, изградњу локалних путева, инфраструктуре, изградњу спортских и фискултурних дворана у оквиру основних школа, као и изградњу Српско-руског храма у Бањалуци.

Ово је само дио пројеката које је Влада Републике Српске одобрила, а већ у мјесецу мају 2018. године биће одобрена додатна средства за капиталне пројекте.

​Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

Наведеним законским рјешењем уређују се услови, поступак и органи надлежни за откривање, одузимање и управљање имовином која је проистекла извршењем кривичног дјела и прекршаја, те међународна сарадња.

Потреба за доношењем новог закона појавила се ради усклађивања одредаба овог закона са одредбама новог Кривичног законика РС, који је у примјени од јула 2017. године, а којим су значајно измијењена бића појединих кривичних дјела и њихови називи те су другачије груписана.

Такође, уведене су нове групе кривичних дјела и измијењен редослијед чланова закона у односу на ранија законска рјешења, те се указала потреба за прописавањем ових кривичних дјела у овом члану Закона.

Основни циљ доношења новог закона јесте да се на свеобухватан и прецизан начин уреде правила поступка, унутар којег ће се моћи ефикасно открити, осигурати и по потреби, привремено или трајно одузети имовина, која је проистекла извршењем кривичног дјела или прекршаја, прописаних важећим законодавством у Републици Српској.

Поред наведеног, циљ закона је да се успоставе ефикасни механизми за управљање имовином која је привремено или трајно одузета.

На овај начин ће се отклонити препреке са којима се, у свом раду, сусрећу припадници Министарства унутрашњих послова и правосудних институција, Агенција за управљање одузетом имовином, у вези са провођењем одредаба Кривичног законика Републике Српске и других прописа, а који прописују да нико не може задржати противправо стечену имовину (проистеклу извршењем кривичног дјела).

Прописивањем поступка којим ће се отклонити ове препреке се, између осталог, достижу и међународни стандарди у законском нормирању материје одузимања имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о ликвидационом поступку.

Наиме, главни разлог за доношење новог закона је потреба да се ликвидациони поступак учини ефикаснијим и бржим, те економичнијим са што мањим трошковима

Овим нацртом детаљније су прописане обавезе и дужности ликвидационог управника, те одговорности за штету коју проузрокује члановима правног лица и повјериоцима у току вршења радњи у току ликвидационог поступка.

Један од основних циљева ликвидационог поступка јесте намирење повјерилаца ликвидационог дужника, те расподјела остатка ликвидационе масе сразмјерно учешћу у власништву, односно одлуци чланова правног лица о расподјели ликвидационе масе. Поред наведеног, новину у овом Нацрту закона, у односу на важећи Закон, јесте прописивање одредаба које се односе на уновчење имовине у ликвидационом поступку, и то непокретне и покретне имовине, као и имовине без терета и са теретима. Једна од новина у овом закону је да ликвидациони управник, уз сагласност повјерилаца, покретну имовину која није уновчена, из прописаних разлога, може предати хуманитарним организацијама, социјалним и образовним установама, ако то оне прихвате. 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог Стратегије борбе против корупције у Републици Српској за период од 2018. до 2022. године.

У Приједлогу Стратегије, у односу на Нацрт, фокус је на препорукама и опредјељењима за антикоруптивно дјеловање у стратешком периоду од 2018. до 2022. године.

Нове препоруке и опредјељења за антикоруптивно дјеловање највише се односе се на унапређење правног и институционалног оквира, појединих процеса и дјелатности, те већи примјену ИКТ рјешења у борби против корупције.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Међународној конференцији туризма и инвестиција ,,Бања Лука - 2018" са финансијским аспектом.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да Туристичкој организацији Бања Лука обезбиједи финансијска средства у износу 5.000,00 КМ, а у сврху суфинансирања Међународне конференције туризма и инвестиција – Бања Лука 2018.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о подршци Представништву Републике Српске у Штутгарту за организацију 23. Европске смотре српског фолклора, дијаспоре и Срба из региона.

Задужују се Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједи средства неопходна за покривање трошкова насталих реализацијом пројекта, у износу од 7.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројектима ''Интегрисана подршка расељеним лицима и избјеглицама у БиХ, Црној Гори и Србији'' и ''Комплементарна подршка за обезбјеђивања основних извора зараде у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања''.

Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству за избјеглице и расељена лица за наставак реализације Пројекта ''Интегрисана подршка расељеним лицима и избјеглицама у БиХ, Црној Гори и Србији'' и учешће у финансирању у износу од 40.000,00 КМ и реализацију Пројекта ''Комплементарна подршка за обезбјеђивања основних извора зараде у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања'' и учешће у финансирању у износу од 20.000,00 КМ у 2018. години.

Средства ће обезбиједити Министарство за избјеглице и расељена лица из редовних буџетских средстава за 2018. годину, а сматраће се учешћем Владе Републике Српске у подршци реализације Регионалног програма стамбеног збрињавања.

Овлашћује се министар за избјеглице и расељена лица за потпис Уговора о удруживању средстава са ЦРС‐ом за пројекте ''Интегрисана подршка расељеним лицима и избјеглицама у БиХ, Црној Гори и Србији'' и ''Комплементарна подршка за обезбјеђивања основних извора зараде у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања'' за 2018. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спровођењу Програма Европске уније 2014-2020 у 2017. години.

Влада је задужила републичке органе управе да учешће у Програмима ЕУ спроводе у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу и у складу са Одлуком о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и регионалне сарадње.Влада је задужила Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да настави са активностима изградње капацитета и промоције учешћа апликаната из Републике Српске у расположивим Програмима Европске уније 2014-2020 те да о спровођењу истих редовно извјештава Владу Републике Српске.Програми Европске уније, као посебни програми и фондови који се финансирају из општег буџета ЕУ, првенствено имају за циљ да подрже интерне политике ЕУ, те с тим у вези унаприједе сарадњу између држава чланица и њихових грађана у различитим областима. Учешће у Програмима Европске уније омогућено је БиХ Оквирним споразумом између Европске уније и БиХ о општим начелима учествовања БиХ у програмима Заједнице, који је ступио на снагу 1. јануара 2007. године. Ратификацијом Оквирног споразума за ИПА 2, БиХ је стекла могућност учешћа у Програмима ЕУ за период 2014-2020 и то: Ерасмус плус (Ерасмус плус), Хоризонт 2020 (Хоризон 2020), Европа за грађане (Еуропе фор Цитизенс), Креативна Европа (Цреативе Еуропе) са потпрограмима Медији (Медиа) и Култура (Цултуре), Фискалис (Фисцалис), Царине (Цустомс), КОЗМЕ (Цосме), Трећи Програм ЕУ у области здравства (Тхирд Хеалтх Программе), а покренуте су активности приступања Програму ЕУ за запошљавање и социјалне иновације (ЕаСИ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству за избјеглице и расељена лица за период 01.01‐30.06.2018. године, у укупном износу од 136.882,53 КМ, и то са позиција Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 10.905,24 КМ; Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 14.831,12 КМ; Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 87.241,89 КМ и Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од 23.904,28 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељана лица за утрошак новчаних средстава , у износу од 120.000,00 КМ.

Даје се сагласност Министарству за избјеглице и расељена лица за утрошак новчаних средстава, са

позиције: дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 45.000,00 КМ, дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица 40.000,00 КМ и дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ 35.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 01.01. – 30.06.2018. године, у износу од 849.222, 69 КМ.

Средства из тачке и ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова (324.521,60 КМ), текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице (13.226,08 КМ), текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката (4.362,10 КМ), текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања (48.605,85 КМ), текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама (10.905,23 КМ),

текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих (14.879,34 КМ), текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања  (10.905,23 КМ), текући грантови спортским организацијама (181.858,60 КМ), текући грант за пројекат Мале олимпијске игре (14.056,17 КМ), текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ (20.665,74 КМ), текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС (14.052,71 КМ), текући грантови за национална спортска признања Републике Српске (39.678,24 КМ), текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској (49.105,42 КМ), текући грантови удружењима од  јавног интереса (4.133,15 КМ), капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама (8.267,23 КМ), капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката (90.000,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању реконструкције жељезног моста у Фочи, у вриједности 338.658,84 КМ.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука задужује Јавно предузеће „Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука да суфинансира додатне радове на реконструкцију жељезног моста у Фочи, у вриједности 338.658,84 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије, у износу од 5.000.000,00 ЕУР.

Прихватају се донаторска средства Владе Републике Србије у износу од 5.000.000,00 ЕУР (9.779.150,00 КМ) одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради реализације започетих пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.

Дозначена средства користиће се за реализацију капиталних пројеката у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, за Програм самозапошљавања и развој предузетништва код младих до 35 година старости у Републици Српској те за обнову и изградњу православних храмова у Федерацији Босне и Херцеговине.

 

 

Град/Општина

 

Назив пројектаОквиран буџет (евра)
1

 

Приједор

Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Вук Караџић" у Омарској250.000
2Нови ГрадАсфалтирање локалне путне мреже100.000
3Козарска ДубицаАсфалтирање локалне путне мреже150.000
4ГрадишкаРеконструкција Дома културе у Новој Тополи250.000
5ЧелинацИзградња моста у граду250.000
6Мркоњић ГрадИзградња спортско-рекреативног центра Луке200.000
7ДобојИзградња фискултурне сале у склопу Медицинске школе200.000
8ПелагићевоУређење Трга 9. јануар и изградња спомен комплекса Васо Пелагић200.000
9БијељинаИзградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић" Патковача250.000
10ЗворникПроширење капацитета Опште болнице у Зворнику775.000
11ОсмациРеконструкција ОШ „Алекса Шантић" у Осмацима200.000
12БратунацРеконструкција ОШ „Вук Караџић" у Братунцу100.000


13

 

 

 

Соколац

  • Изградња водоводног система
  • Изградња капеле на војничком гробљу
  • Вањско уређење зграде за алтернативни смјештај -

100.000

25.000

25.000

Укупно: 150.000

14Источна ИлиџаИзградња спомен обиљежја Вељине150.000
15

 

 

Вишеград

Изградња дјечијег игралишта и помоћног стадиона са изградњом приступних саобраћајница и паркинг простора

 

150.000

16Ново ГораждеИзградња културно-омладинског центра100.000
17

 

 

Требиње

Изградња православног духовног центра у Мркоњићима –Попово поље (родно мјесто Св. Василија Острошког)

 

400.000

18СрбацРеконструкција зграде Центра за социјални рад50.000
19КнежевоРеконструкција зграде Центра за социјални рад75.000
20

 

 

ФБиХ

Обнова и изградња православних храмова у ФБиХ

  • Епархија бихаћко-петровачка
  • Епархија зворничко тузланска
  • Митрополија дабро-босанска

 250.000

125.000

125.000

Укупно: 500.000

21

 

 

Република Српска

Програм самозапошљавања и развој предузетништва код младих до 35 година старости

  • Реализација: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

 

500.000

  УКУПНО:5.000.000

​ 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.