Sign In

Одржана 134. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 134. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о рударству.

Разлог за доношење овог закона налази се у чињеници да важећи Закон о рударству садржи одредбе за које је, у досадашњој пракси примјене Закона, утврђено да су непрецизне и непотпуне, што даје могућност различите примјене у пракси. Предложеним законским рјешењима успоставља се оквир за безбједније обављање послова у области рударства, јасније се дефинишу услови и начин експлоатација минералних сировина и извођење других рударских радова, као и услови за стицање овлашћења за обављање послова из области рударства. У односу на важећи Закон, уводе се лиценце за правна и физичка лица, којим стичу овлашћење за обављање одређених послова у области рударства. На тај начин ће се обезбиједити потпунија контрола пословања правних лица која обављају послове у области рударства.

Поред наведеног, овим законом се обезбјеђује и већи ниво усклађивања са правном тековином Европске уније у области управљања рударским отпадом и заштите здравља и безбједности радника при експлоатацији минералних сировина. Доношењем Закона обезбјеђује се већа правна сигурност за правна лица која обављају послове у области рударства, а што ће имати за посљедицу већи прилив страног и домаћег капитала, с обзиром на чињеницу да Република Српска располаже разноврсним и економски значајним минералним ресурсима, за чије су производно активирање потребна значајна финансијска средства.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету.

Доношење новог Закона о раду, који је општи пропис у овој области, основни је разлог за доношење овог закона. Наиме, Закон о раду више не познаје појам „већински репрезентативни" синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су овим законом, поред осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике. У том смислу неопходно је ускладити овај закон са Законом о раду. Такође, разлог за доношење измјена и допуна Закона је и прописивање могућности оснивања локалних економско-социјалних савјета на територији Републике Српске, а за шта је интерес већ показало неколико градова и општина у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о коришћењу подaтака Централне базе Другог примјерка матичних књига за потребе Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, путем Web сервиса.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обратио се Министарству управе и локалне самоуправе, дана 14.07.2017.године захтјевом за приступ подацима из матичне књиге умрлих и приједлогом за побољшање Споразума о коришћењу података, претходно потписаном  16.07.2015. године, наводећи да је приступ подацима од великог значаја за рад Фонда јер се контролом ових података спречавају недозвољене ситуације у кориштењу права на пензију.

Осим тога, наводе да би се након вишегодишње употребе сам технички, сигурносни и организациони аспект могао унаприједити. Као предлог за унапређење предлажу да се успостави Web sервис што подразумијева, успостављање VPN тунела између Фонда ПИО и успостављање web базираног сервиса који би испоручивао тражене податке. Сам концепт употребе web сервиса би у потпуности замијенио досадашњи концепт размјене података, јер би се кроз Web сервис испоручили подаци који се односе на тражени период.

Влада Републике Српске прихватила је Приједлог основних елемената за продају акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача" Рогатица.

Влада даје сагласност Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлаштеном продавцу државног капитала у предузећима, на основне елементе за организовање тендерске продаје за пакет акција Акционарског друштва „Нова творница пречистача" Рогатица. Предмет продаје који се нуди на тендеру чини 7.994.975 акција укључених у портфељ Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, укупне номиналне вриједности 7.994.975,00 КМ, што представља 100,00% акцијског капитала.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на некретнинама на Општину Котор Варош.

Овом одлуком преноси се право својине на некретнинама, изграђеним средствима Владе Републике Српске и средствима Општине Котор Варош ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на  Општину Котор Варош, без накнаде. Право својине се преноси на стамбени објекат са пет стамбених јединица укупне површине 228,07m2, у које је уложено 185.915,48 КМ, са урачунатим ПДВ-ом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу кредитног задужења и инвестирању Јавног предузећа „Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, у износу од 29.579.095 КМ.

Кредитна средства представљају намјенска средства и употријебиће се за инвестициона улагања у изградњу регионалног пута Р-477, Горњи Подграци – Мраковица у износу од 12.701.090,00 КМ, реконструкцију пута Р-405, Стари Мајдан - граница РС/ФБХ (Разбој), поддионица Бронзани Мајдан – Тромеђа у износу од 8.853.305,00 КМ и изградњу регионалног пута Р-413, Котор Варош – Митровићи (Кнежево), поддионица Соколине – Живинице у износу од 8.024.700,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу кредитног задужења и инвестирању Јавног предузећа „Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, у износу од 1.999.562,57 КМ.

Кредитна средства представљају намјенска средства и употријебиће се за инвестиционо улагање у модернизацију Р-459а – 4000 m, дионица Вршани – Црнељево – Батковићи – Остојићево – Бродац – Рача".

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању пореских обавеза у јавним здравственим установама домовима здравља.

Како се наводи у Информацији, с обзиром да домовима здравља Оштра Лука, Ново Горажде, Хан Пијесак, Калиновик, Трново, Љубиње и Берковићи средства од Фонда здравственог осигурања Републике Српске,  која се дозначују овим  здравственим установама, нису довољна за покриће свих трошкова који произилазе из дефинисаног садржаја и обима права здравствене заштите, потребно је одобрити додатна средства за измирење пореза и доприноса из текуће године у износу од  144.785,48 КМ.

С тим у вези, Влада Републике Српске донијела је закључак према којем ће се додатна средства за измирење пореза и доприноса у износу од  144.785,48 KM  oбезбједити из буџетске резерве.

За реализацију овог закључка задужују се Министарство финансија, Министарство здравља и социјалне заштите и Пореска управа Републике Српске.

Задужују се јавне здравствене установе да наставе  редовно измиривати текуће пореске обавезе.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству унутрашњих послова на План утрошка средстава за капитална улагања, за период 01.01-31.07.2017. година, у износу од 3.700.000,00 КМ, како слиједи: издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 500.000,00 КМ, издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 200.000,00 КМ и издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3.000.000,00 КМ

Средствима из ове Одлуке ће се извршити изградња нових полицијских станица (ПС Требиње и других), реконструкција полицијских станица (ПС Бијељина у износу од 100.000,00 КМ, фасада у Управи за полицијско образовање у износу од 85.000,00 КМ и адаптација сервер сале у Зворнику у износу од 15.000,00 КМ), набавка униформи, а све у складу са Планом буџета и Планом набавки  Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за реконструкцијом столарије на школском објекту ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић„ Милићи.

Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за инвестиционе радове у износу од 50,000 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средства Буџетске резерве, у износу од 15.000,00 КМ, Влади Републике Српске за спонзорство музичког ФЕСТА „Козара у срцу".  

Влада Републике Српске се упознала  са Информацијом о пројекту „Изградње магистралног пута М-18 Брод на Дрини (Фоча) – Хум (Шћепан Поље) са међудржавним мостом" и подржала реализацију истог.

Закључком се задужују  Министарство саобраћаја и веза и ЈП „Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука да покрену активности на реализацији овог пројекта.

Изградња магистралног пута М-18 Брод на Дрини (Фоча) – Хум (Шћепан Поље) предвиђена је Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године као и Стратегијом транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година  и Стратегијом развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016– 2025. године. Наведеним документима утврђено је да је изградња овог пута приоритет број један у изградњи магистралних и регионалних путева у Републици Српској.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у области телекомуникација у  Републици  Српској.

Министарство саобраћаја и веза сматра да је стање у области телекомуникација у Републици Српској на задовољавајућем нивоу у погледу развоја нових услуга и технологија, те се прате свјетски трендови и примјењује технолошка достигнућа у  овој области. ​
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.