Sign In

Одржана 13. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 13. сједници у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.

Програмом рада Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину планирано је усвајање Закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.
Измјене и допуне тог закона предузимају се у циљу потпуног усаглашавања са Препоруком Европске комисије од 06. маја 2003. године, која се односи на дефиницију микро, малих и средњих предузећа, потпунијег уређивања активности и мјера за реализацију принципа из европског акта за мала и средња предузећа, који су преузети у основни текст Закона, истицања да се поступак додјеле подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа спроводи и у складу са прописима из области додјеле државне помоћи, јачања капацитета Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске, измјене назива Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и квалитативног и квантитативног повећања надлежности и послова те агенције.
Осим наведеног, овим законом врши се и усаглашавање назива министарстава, која имају активности и задужења у области малих и средњих предузећа, са рјешењима Закона о републичкој управи.
Овим законом наглашава се да се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа додјељују у складу са прописима из области додјеле државне помоћи.
У циљу што боље координације између субјеката развоја малих и средњих предузећа и представника привредних субјеката који својим препорукама Влади Републике Српске предлажу побољшање стања у том сектору, овим законом повећава се кадровски капацитет Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске са девет на тринаест чланова.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заштити нејонизујућих зрачења.

Овим законом уређују се начела и мјере заштите oд дјеловања нејонизујућих зрачења, стручни послови заштите од нејонизујућих зрачења, спровођење мониторинга извора електромагнетних поља и друга питања од значаја за заштиту здравља људи и заштиту животне средине од штетног дјеловања нејонизујућих зрачења.
Овим законом се даје основ за доношење подзаконских аката којима ће се прописати граничне вриједности изложености нејонизујућим зрачењима, а у складу са међународним препорукама и стандардима. Поједноставиће се процедуре добијања одобрења за употребу извора електромагнетних поља до 300 GHz и даће се основа за регулисање области за коју до сада није постојала правна регулатива, и то за област оптичких зрачења. Даће се основ за дефинисање услова за обављања стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења, тј. провјеру изложености људи нејонизујућим зрачењима, као и услови за овлашћивање правних лица за обављање те дјелатности. Уводи се и обавеза обављања мониторинга извора нејонизујућих зрачења за правна лица која у свом власништву имају преко 200 стационарних извора нејонизујућих зрачења.
Разлог доношења овог закона је и усклађивање овог закона и подзаконских аката са правном тековином Европске уније из ове области.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити.

Основни разлог за измјене овог закона садржан је у потреби да се законом утврди право на личну инвалиднину као новчану помоћ лицима са инвалидитетом која нису смјештена у установу социјалне заштите или у другу установу на терет буџетских средстава.
Поред тога, разлог за измјену Закона о социјалној заштити садржан је у потреби усклађивања са Законом о раду и са Законом о пореском систему Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт Стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029 године).

Стратегија за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља  у Републици Српској (2019-2019)  је направљена са јасно дефинисаним циљевима и мјерама које је потребно предузети како би се унаприједило сексуално и репродуктивно здравље становништва, са препознатим партнерима и одређеним временским периодом који је потребан да се задате активности спроведу.
Стратегијом за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској су обухваћени сви аспекти важни за заштиту сексуалног и репродуктивног здравља у 3 општа циља:
1. Планирање породице је доступно свима и све жене репродуктивне доби које желе потомство имају здраву трудноћу, нормалан порођај и очувано здравље након порођаја
2. Смањено оптерећење болестима репродуктивних органа: малигне болести, полно преносиве болести, развојне аномалије репродуктивних органа
3. Равноправност и информисаност грађана у вези са сексуалним и репродуктивним здрављем и правима и заштита у свим околностима

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године. 

Основни разлог за доношење Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године јесте враћање породичних вриједности и моралних норми, развијање међугенерацијске солидарности гдје различите генерације могу бити једне другима на услузи (старији млађима, млађи старијима), те побољшања здравог и активног старења. 
Фокус Стратегије је рјешавање проблема који се односе на: сиромаштво старијих лица, здравствене услуге, стамбени простор и животне услове, живот у руралним и економски угроженим подручјима, социјалну заштиту, цјеложивотно учење, активно учешће у заједници, превенцију насиља, запостављања и злостављања старијих лица од њихових сродника или других лица из заједнице, друштвене ставове према старијима, као и међугенерацијску солидарност. На основу ових закључака дефинисан је и модел Стратегије, те су у складу са њима урађене и будуће анализе стања старијих лица.
Доношење Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској представљао би саставни диo стратешких опредјељења Владе Републике Српске за област социјалне заштите њених грађана. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији приоритетних пројеката.

Влада Републике Српске je као један од приоритета у четворогодишњем мандату навела истраживање, развој, иновације и дигиталну економију. 
Имајући у виду овај приоритет, намјера Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у наредном периоду је информатизација друштва, модернизација административног апарата и стављање у фокус спречавања одласка ИТ кадра. 
Ово ће с једне стране значити приближавање јавне управе грађанима и пословним субјектима односно повећање броја и доступности јавних услуга као и њихово појефтињење а с друге стране отварање могућности за нова радна мјеста што на крају доводи  до спречавања одлива радне снаге.
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво  је као приоритетне пројекте за реализацију у 2019. години, издвојило сљедеће: “RS.WIFI4ALL” (Прва фаза), Платформа „еСандуче“, Апликативни софтвер за систем обједињене наплате (СОН) - Пилот пројекти у домену паметних градова (Smart City), Е-беба – одређивање ЈМБ за новорођенчад, Програм преквалификације високообразованих незапослених лица, Промоција STEM-а (Science Technology Enineering Mathematics) едукације у Републици Српској у циљу креирања послова будућности и Нова линија суфинансирања научноистраживачких пројеката ”СИНЕРГИЈА”. 
Укупна вриједност наведених пројеката је 6.650.000,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о захтјевима за финансијску помоћ удружењима од јавног интереса, те дала сагласност на План додјеле средстава удружењима од јавног интереса у 2019. години. 

У Буџету  Републике Српске за 2019. годину у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе планирана је позиција  Текући грантови удружењима од јавног интереса, у износу од  100.000,00 КМ. Додјела средстава вршиће се у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама. 
Средства се, према утврђеном плану, распоређују на сљедећи начин: Савез општина и градова РС – 35.000 КМ, Савез националних мањина РС – 35.000 КМ и Асоцијација „Ствараоци Републике Српске“- 30.000 КМ.

Влада Републике Српске донијела је План деминирања за 2019. годину, фаза XXI.

Општи циљ активности и задатака предложеног Плана деминирања је боља заштита грађана у Републици Српској и БиХ од експлозивних средстава заосталих из рата и мина и природних и људским фактором изазваних несрећа.
Овим Планом предвиђено је да Републичка управа цивилне заштите у 2019. години, у противминским активностима, реализује сљедеће задатке: са „А“ и „Б“ тимовима уклони 160 комада мина, 2.340 комада  експлозивних средстава заосталих из рата и претражи 20.000 m2 експлозивних средстава заосталих из рата, деминира 370.000 m2 површине, 50.000 m2 мануелно очисти, 320.000 m2 технички извиди и чисти кастене муниције, те очистити 5 објеката.

Влада Републике Српске донијела је Програм мјера здрaвствене заштите животиња у Републици Српској у 2019. године.

Овим програмом утврђују се мјере за спречавање, откривање, контролу и сузбијање заразних и паразитских болести животиња у Републици Српској. 
Циљ Програма је рано откривање, спречавање појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање заразних болести и обезбјеђивање система обиљежавања, регистрације и сљедивости животиња да би се обезбиједила заштита људи од заразних болести које се могу пренијети са животиња на људе.

Влада Републике Српске упознала се Планом пословања „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој за период 2019-2021. година.

Планом пословања за 2019-2021. годину предвиђен је пораст физичког обима  превоза по просјечној стопи раста од 1%  и повећање прихода од превоза роба.
Имајући у виду постојеће стање и дотрајалост инфрастуктурних капацитета, у наредном периоду као неопходност се намеће инвестирање у жељезничку инфрастуктуру, чиме би се очувала и побољшала њена функционалност.
„Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој су на дан  31.12.2018. године запошљавале 2.482 радника.  У 2019. години предвиђено је смањење броја радника за 150, а на крају планског периода, очекује се да број радника износи 2.100.  
У наредном периоду Жељезнице Републике Српске очекује сложен процес реструктурирања, а крајњи циљ овог поступка је унапређење оперативне ефикасности и постизање финансијске одрживости друштва.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати аконтације финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од  500.000,00 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: 

Неразвијене општине – Братунац 14.705,88 КМ, Вишеград 14.705,88 КМ, Власеница 14.705,88 КМ, Доњи Жабар 14.705,88 КМ, Костајница 14.705,88 КМ, Љубиње 14.705,88 КМ, Невесиње 14.705,88 КМ, Пелагићево 14.705,88 КМ,  Петровац 14.705,88 КМ, Петрово 14.705,88 КМ, Рибник 14.705,88 КМ, Рогатица 14.705,88 КМ, Хан Пијесак 14.705,88 КМ, Шамац 14.705,88 КМ, Шипово 14.705,88.

Изразито неразвијене општине – Берковићи 14.705,88 КМ, Вукосавље 14.705,88 КМ, Источни Дрвар 14.705,88 КМ, Источни Мостар 14.705,88 КМ, Источни Стари Град 14.705,88 КМ, Језеро 14.705,88 КМ, Калиновик 14.705,88 КМ, Кнежево 14.705,88 КМ, Крупа на Уни 14.705,88 КМ, Купрес 14.705,88 КМ, Лопаре 14.705,88 КМ, Ново Горажде 14.705,88 КМ, Осмаци 14.705,88 КМ, Оштра Лука 14.705,88 КМ, Рудо 14.705,88 КМ, Сребреница 14.705,90 КМ, Трново 14.705,90 КМ, Чајниче 14.705,90 КМ, Шековићи 14.705,90 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.