Sign In

Уводна ријеч

Улазак у пуноправно чланство Европске уније једно је од стратешких опредјељења  Босне и Херцеговине, а тиме и Републике Српске као њеног саставног дијела. Стицањем статуса пуноправног члана Европске уније обезбјеђује се мјесто у стабилној економској и политичкој заједници уједињених европских народа, што уједно представља и потврду о успјешности досљедне примјене највиших демократских стандарда и провођења реформи.

Иако је процес европских интеграција отпочео и у суштини задржао доминанто економски карактер, он има и снажну политичко-безбједносну димензију, те је стога и жеља за приступањем Европској унији, готово по правилу, заснована на мјешавини економских, политичких и безбједносних мотива и интереса. У том смислу, опредјељење народа и грађана Босне и Херцеговине, а тиме и Републике Српске, као и других држава регије западног Балкана које теже ка пуноправном чланству, јесте да се у потпуности интегришу у европске структуре и дијеле њихову стабилност. Интегрисањем западног Балкана Европска унија би направила додатни корак у уједињавању европског континента и реализацији њених свеевропских амбиција, а државе регије би добиле могућност да буду дио уређеног европског система који гарантује услове за трајну стабилизацију и напредак овог простора.

Како је пут ка Европској унији, заправо, пут реформи у свим областима друштва, од државе која претендује на чланство у Унији природно се очекује да, поред географске припадности европском континенту и поштовања темељних принципа Европске уније, испољи и одговарајући реформски капацитет у испуњавању политичког, економског, правног и административног критеријума за приступање Европској унији; укратко, не само да изрази вољу и спремност да прихвати, већ да испољи стварни капацитет и да досљедно примјењује европске стандраде и његује европске вриједности.

С обзиром на чињеницу да прихватање европских стандарда подразумијева ангажман цјелокупног друштва и одговарајућу акцију свих нивоа власти, те да се у процесу придруживањаУнији број и обим обавеза државе повећавају, а имајући у виду садашње обавезе које призилазе из потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и држава чланица Европске заједнице, неопходно је, у циљу успјешног провођења активности из домена европских интеграција, континуирано радити на јачању институционалних и људских потенцијала.

Имајући у виду уставну позицију и надлежности ентитета у оквиру БиХ, јасно је да се огроман обим посла и испуњавања обавеза у процесу европских интеграција управо односи на ентитетски ниво, стога је од изузетне важности  да и на ентитетским нивоима постоји одговарајућа организација рада којом се обезбјеђује ефикасно планирање, припрема, реализација и праћење провођења активности у области европских интеграција. У предуслове за ефикасно обављање припадајућих задатака у области европских интеграција на ентитетском нивоу спадају: ефикасан систем и механизам координације између различитих нивоа власти унутар БиХ, уз поштивање њихових уставних надлежности, институционална и кадровска оспособљеност, сарадња и заједнички ангажман ентитетских институција, као и са институцијама на локалном нивоу, те ефикасан систем координације унутар саме Владе РС.

Ефикасна организација рада је посебно важна имајући у виду комплексност и тежину испуњавања појединих обавеза, какво је нпр. усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније и његова досљедна примјена (што је постало уговорна обавеза закључивањем Споразума о стабилизацији и придруживању, односно Привременог споразумашто знаћи да и Република Српска мора обезбиједити, да законодавство које се доноси на ентитетском нивоубуде усаглашено са правним наслијеђем Европске уније. Једнако је важно и обезбјеђење  адекватне укљученостиинституција Републике Српске у програмирање помоћи, односно кориштење могућности које пружају инструменти помоћи / фондови Европске уније, као и континуирано јачање знања о Европској унији и просецу европских интеграција, те промоција и афирмисање европских вриједности. Стога и Република Српска адекватном спровођењу задатака и активности у области европских интеграција придаје посебну пажњу, при чему централно мјесто у координацији активности институција Републике Српске у правцу реализације обавеза у процесу придруживања Европској унији имаМинистарство за економске односе и регионалну сарадњу и Кабинет предсједника Владе Републике Српске.

Република Српска је у активности БиХ у процесу европских интеграција активно укључена на различите начине, почевши од партиципације представника њених институција у свим заједничким радним тијелимаформираним између ЕУ и БиХ на основу Привременог споразума, односно Споразума о стабилизацији и придруживању  у циљу праћења реализације обавеза БиХ у процесу придруживања Европској унији, до партиципацијеу  политичком дијалогу са ЕУ, дијалогу о структурисаном дијалогу о реформи правосуђа и основним правима, техничким састанцима са Европском комисијом и различитим тијелима ЕУ, тематским семинарима везаним за европске интеграције, те активној партиципацији у процесу програмирања и коришчења расположиве  финансијске помоћи Европске уније.

Активним учешћем у овом процесу Република Српска исказује своје опредјељење за постизање стабилнијег демократског друштва, осигураног владавином права, тржишном економијом, високим стандардима заштите људских и мањинских права, домаћим законодавством прилагођеним оном у ЕУ, уз ефикасну и деполитизовану јавну управу.

У циљу испуњавања обавеза које проистичу из потписаног  Споразума о стабилизацији и придруживању, те унапређења активности јачања механизама унутрашње координације у процесу европских интеграцијаиподизања нивоа знања о процесу придруживања и приступања Европској унији, у оквиру Владе Републике Српске предузети су бројни кораци и активности:

а) У оквиру министарстава Владе, на основу закључка Владе Републике Српске јошод  2006. године, успостављене су јединице за европске интеграције састављене од највише 3 извршиоца, чији је основни задатак да делују као контакт особе и координатори активности унутар својих министарстава, да учествују у припреми и праћењу реализације планова, те да организују активности у вези са усклађивањем домаћег законодавства са прописима Европске уније и учешћем у фондовима Европске уније.

б) Успостављен је координациони тим Владе Републике Српске за праћење послова из области европских интеграција.

в) Успостављен је Ресор за европске интеграције у оквиру Министарства  за економске односе и регионалну сардању,као централно мјесто унутар Владе Републике Српске, како за координацију активности институција Републике Српске у процесу европских интеграција, тако и за дефинисање политика и стратешких платформи  Републике Српске по питању придруживања, односно приступања Европској унији.

г) Рјешењима Владе Републике Српске меновани су представници Републике Српске у Привременом одбору и секторским привременим пододборима за праћење реализације обавеза из  Споразума о стабилизацији и придруживању и Привременог трговинског споразума; ентитетски водитељи пројеката у оквиру ИПА 1, чланови мјешовитих мониторинг комитета за спровођење програма прекограничне срадање у оквиру ИПА 2, те носилаца активности у оквиру других програма помоћи Европске уније  и представници институција задужени за усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније и обавезама преузетим међународним уговорима закљученим у оквиру Савјета Европе, објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 106/2011.

д) Донесена јеОдлука о остваривању координације републичких органа управе  у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње Републике Српске(„Службени гласник Репубклике Српске“ број 47/13),којом је утврђен начин остваривања те координације унутар институција Републике Српске и  да је Министарство  за економске односе и регионалну сардању републички координатор за европке интеграције.

ђ)Донесена јеОдлука о поступку  усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе(„Службени гласник Републике Српске“ број 46/11, 1/14 и 95/14)коју прати Методологија усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ („Службени гласник Републике Српске“ број 46/11).

е) Сваке године Влада Републике Српске усваја годишњи Акциони  план усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европскеунијеи правним актима Савјета Европе и извјештај о реализацији за претходну годину, те доноси одговарајуће закључке у вези с тим.Акциони планови усклађивања се израђују у складу са потребама интеграционог процеса, узимајући у обзир уставне надлежности, али и могућности и  потребе Републике Српске.

ф) Влада Републике Српске усвојила је и Акциони план  за преузимање директива Новог приступа у правни систем Републике Српске за период 2013-2015 и сваке године разматра његову реализацију и доноси закључке у вези с тим.

и) Народна скуштина  Републике Српске сваке године разматра годишњу Информацију о обавезама које за БиХ проистичу из процеса придруживања европској унији са прегледом реализованих мјера и активности  и оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

ј) Врше се континуиране обуке службеникакоји су у интитуцијама Републике Српске ангажовани на пословима европских интеграција.

к) Перманентно се настоје ојачати институционални и персонални капацитети Владе Републике Српске посредством којих ће се на адекватан начин одговорити захтјевима европског интеграционог процеса.

Република Српска у оквиру процеса европских интеграција наставља да тежи изградњи друштва који ће у будућности омогућити интеграцију са осталим европским земљама и у коме најзначајније вриједности представљају плурализам, толеранција, солидарност, борба против дискриминације и корупције, владавина права и јачање демократских институција, као гаранта очувања и унапређења ових вриједности. Поштујући правила тржишне економије и социјалне правде, те унапређењем  властитих  капацитета, Република Српска настоји да њена привреда даном приступања БиХ Европској унији буде конкурентна европској привреди и спремна да одговори свим изазовима који доноси интеграција у јединствено европско тржиште. Проактиван процес европских интеграција истовремено је подржан свим планираним реформама у Републици Српској у области владавине права и основних права, економског управљања и побољшања економске конкурентности, јачања демократских институција и јачања добрих односа са сусједима унапређењем регионалне сарадње.

Планирањем ефикаснијег преузимања права ЕУ у правни систем Републике Српске у наредном периоду  и  изградњом ефикасних административних и правосудних капацитета за његову досљедну примјену, доприноси се јачању способности институција да преузиму сложене обавезe које ће донијети будуће чланство у Европској унији. Правно усклађивање са законодавством Европске уније планира се у складу са конкретним развојним потребама Републике Српске и реалним могућностима примјене нових рјешења, а јачање институционалних и људских капацитета и континирана обука допринијети ће ефикаснијем испуњавању захтева интеграционог процеса.

Остваривање наведених циљева процеса европских интеграција, институције Републике Српске реализовати ће уз координацију Министарства за економске односе и регионалну сарадњу и у сарадњи са институцијама БиХ, која ће се у свему одвијати у складу са „Одлуком о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње“ и у складу са договореним механизмом координације процеса европских интеграција у БиХ. Такође, Република Српска ће институционално и координисано наставити активно учешће у раду свих заједничких радних тијела формираних између Европске уније и институција у БиХ кроз структуре Споразума о стабилизацији и придруживању или процеса приступања, у дијалозима на високом нивоу, структурисаном дијалогу о реформи правосуђа у БиХ и владавини права, као и у другим областима, у изради и праћењу реализације неопходних планских документа процеса придруживања и приступања Европској унији, праћењу спровођења макро-регионалних стратегија важних за процес интеграција, у информисању јавности и промоцији активности у овој области, те коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући и ИПА средства.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.