Sign In

Надлежност

 • спроводи политику Републике Српске и извршава законе, друге прописе и опште акте Народне скупштине, у складу с Уставом;
 • доноси уредбе, одлуке и друге акте за извршење закона;
 • предлаже план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун;
 • предлаже законе, друге прописе и опште акте;
 • утврђује начела за унутрашњу организацију министарстава и других     oргана управе  и управних организација;
 • поставља и разрјешава функционере, секретаре министарстава, помоћнике министара и главне републичке инспекторе у министарствима и управним организацијама;
 • усмерава и усклађује рад министарстава и управних организација;
 • врши надзор над радом министарстава и управних организација; поништава или укида њихове прописе који су у супротности са законом или прописом који је она донијела;
 • даје мишљење о приједлогу закона, других прописа или општег акта који је Народној скупштини поднио други предлагач;
 • доноси прописе за извршавање закона и других прописа и аката кад је тим прописима утврђена надлежност републичких органа, а законом није одређена надлежност других републичких органа; 
 • стара се о обезбјеђивању јединства и унапређивању правног система Републике;
 • оснива организације за вршење послова од интереса за остваривање права и дужности Републике;
 •  рјешава сукобе надлежности између министарстава и других органа и организација у Републици којима је повјерено обављање појединих послова извршавања закона и других прописа и општих аката из оквира права и дужности Републике;
 • образује стручне и друге службе за своје потребе;
 • стара се о заштити интереса и права Републике у питањима која су делегирана Министарском савјету и усклађује рад чланова Министарског савјета из Републике Српске;
 • обавља и друге послове у складу са Уставом и законом.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.