Sign In

Ресор за буџет и јавне финансије

Објављено:

Вршилац дужности помоћника министра: Светлана Радовановић 

Контакт телeфон: +387 51 339 225
Факс: +387 51 339 660
E-mail: mf.trezor@mf.vladars.rs

 

Ресор за буџет и јавне финансије:

 • припрема прописе којима се уређује начин израде, доношења и извршења  Буџета Републике, буџета градова и општина и финансијских планова ванбуџетских фондова; студијско-аналитички и други послови који се односе на припрему и израду буџета, анализу прихода, примитака и расхода буџета;
 • ради на припреми инструкција и смјерница за израду захтјева буџетских корисника; израђује и ажурира упутства буџетским корисницима, општинама, градовима и ванбуџетским фондовима, која садрже сет правила и процедура по којима ће се поступати у процесу припреме буџета;
 • развија буџетски календар и дефинише процедуре буџетирања, учествује у изради Документа оквирног буџета за средњорочни период, чији је саставни дио средњорочни буџетски оквир као и оквир јавне потрошње, који интегрише битне макроекономске факторе, приходе и расходе, политике и приоритете Владе, те средњорочне циљеве фискалне политике;  
 • врши преглед и процјену буџетских захтјева и даје препоруке и мишљења, припрема и израђује нацрт годишњег буџета, припрема и израђује приједлог годишњег буџета; покреће иницијативе и израђује ребаланс буџета у складу са законским прописима; сарађује са ресором трезора, с циљем добијања података неопходних у процесу припреме и израде буџета;
 • израђује кварталне и по потреби мјесечне планове потрошње у сарадњи са буџетским корисницима, анализира и прати извршење;
 • врши унос усвојеног буџета у трезорски систем у складу са годишњим Законом о извршењу буџета, а што је основ за извршење буџета који врши Ресор за трезор; 
 • даје мишљења на приједлоге законских и подзаконских аката са аспекта потребних финансијских средстава и могућности финансирања из буџета Републике;
 • даје сагласност на приједлоге рјешења о реалокацији планираних средстава унутар и између буџетских корисника;
 • даје сагласност на трошење средстава буџетске резерве, припрема извјештај за Владу о трошењу средстава буџетске резерве;
 • прати припрему и извршење буџета општина, градова и ванбуџетских фондова, консолидује извјештаје, прати и даје сагласности на задуживање јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова;
 • обавља и друге послове у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о извршењу Буџета Републике Српске и осталим законским прописима.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.