Sign In

Ресор за фискални систем

Објављено:

Вршилац дужности помоћника министра: Слободанка Поповић

​Контакт телeфони: +387 51 339 179
Факс: +387 51 339 655
E-mail: mf@mf.vladars.rs
Адреса: Трг Републике Српске 1,
              78000 Бања Лука


Ресор за фискални систем:

 • Обавља послове управе који се односе на припрему прописа којима се уређује фискални систем и фискална политика као и систем и политика осталих јавних прихода у Републици Српској, а нарочито пореза на добит, пореза на доходак, осталих пореза физичких лица, пореза на непокретности и других пореза, свих врста доприноса, такси и других даџбина фискалног  и парафискалног карактера;
 • Учествује у креирању фискалне политике БиХ;
 • У Ресору се обављају послови праћења примјене, анализе и предлагања прописа и рјешења у области индиректих пореза у БиХ;
 • У Ресору се припремају акти, мишљења и анализе из којих произилазе ставови везани за политику индиректних пореза у БиХ, кроз припрему материјала за Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ;
 • Ресор припрема и прати материјале везане за рад међународних организација које се баве питањем различитих врста пореза;
 • Ресор учествује у преговорима приликом закључивања Уговора о избјегавању двоструког опорезивања на нивоу БиХ;
 • Ресор обавља студијско аналитичке послове везане за нормативно регулисање и примјену наведених пореза и других јавних даџбина, прати рад царинских међународних организација, као и друге послове везане за уређивање, примјену и ефекте система и политике свих фискалних облика; 
 • Ресор обавља нормативно-правне послове из области пореза, припрема и предлаже опште акте за извршавање Закона из фискалне области, припрема мишљења и информације из везане за примјену законских и подзаконских аката којима се регулишу све врсте давања, те сарађује са Секретаријатом за законодавство у анализи закона, учествује у раду радних група за израду нацрта и приједлога закона, даје мишљења, сугестије и примједбе на предложене нацрте и приједлоге закона и подзаконских аката из надлежности других министарстава у сарадњи са другим ресорима у Министарству финансија; 
 • Анализира финансијско стање привредних субјеката, са фискалног аспекта и предлаже мјере и радње везане за побољшање пословног амбијента у Републици Српској у домену фискалитета;
 • Обавља послове у вези са реструктурирањем и консолидацијом привредних субјеката у домену пореског дуга. У Ресору се води управни поступак по захтјевима за одгађање плаћања доспјелих пореских обавеза, обављају стручни, аналитички и управни послови у области игара на срећу, и други послови који су у надлежности Министарства финансија из области игара на срећу; 
 • Ресор континуирано сарађује са Пореском управом Републике Српске и Републичком управом за игре на срећу;
 • Ресор континуирано прати примјену општих аката из области фискалитета у Републици Српској и предлаже мјере и начине побољшања свих аспеката фискалне политике;
 • Ресор активно учествује у изради аката из надлежности других органа управе и других ресора који предвиђају јавне приходе, прати и анализира политику концесионих накнада у Републици Српској;
 • У Ресору се води другостепени управни поступак по актима Пореске управе Републике Српске и Републичке управе за игре на срећу.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.