Sign In

Акти - Заштита животне средине

Објављено:

Заштита животне средине
Закони

 • Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/21)  
 • Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 70/20)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 70/20)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 16/18)
 • Закон о Националном парку Дрина (Службени гласник Републике Српске", бр 63/17)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске", бр 46/17)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.90/16)  
 • Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр.79/15)
 • Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр.71/12)
 • Закон о Фонду и финансирању животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр.117/11) 
 • Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр.124/11)
 • Закон о Националном парку "Козара" ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12)
 • Закон о Националном парку "Сутјеска" ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12)

Подзаконски акти 

 • Правилник o методологији за израду инвентара емисија и пројекције емисија и начину прикупљања података (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/24)
 • Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (Службени гласник Републике Српске, бр.2/23)
 • Правилник о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења и Упутство о вођењу Регистра испуштања и преноса загађујућих материја (Службени гласник Републике Српске, бр.55/23)
 • Правилник о измјенама Правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр: 63/22)
 • Правилник о измјени и допунама Правилника о условима и начину полагања стручног испита за обављање дјелатности из области заштите животне средине("Службени гласник Републике Српске", бр: 37/22)
 • Правилник о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха  ("Службени гласник Републике Српске", број:16/19)
 • Правилник о измјени и  допунама Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број: 104/17)
 • Одлука о измјени Одлуке о јединачним накнадама за загађивање животне средине за моторна возила(“Службени гласник Републике Српске”, бр.119/18
 • Одлука о јединачним накнадама за загађивање животне средине  за моторна возила (“Службени гласник Републике Српске”, бр.116/18)
 • Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, (Службени гласник Републике Српске, бр. 82/21)
 • Правилник о измјени и допуни Правилника о начину обиљежавања заштићених подручја (Службени гласник Републике Српске, број: 116/20)  
 • Правилник о садржају пројекта ремедијације и рекултивације  (Службенигласник Републике Српске, број: 97/20)
 • Уредба  о  поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама (Службени гласник РС бр. 66/20)
 • Правилник о измјенама и допунама правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (Службени гласник РС бр. 74/18)
 • Правилник  о условима за издавање дозволе за мониторинг квалитета ваздуха  („Службени гласник Републике Српске“, број 3/18)
 • Правилник о условима и начину полагања стручног испита за обављање дјелатности из области  заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр: 105/16)
 • Правилник о измјени Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/16)
 • Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске“, број: 19/16)
 • Правилник о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“,  број:  51/15)
 • Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12)
 • Уредба о успостављању републичке мреже  мјерних станица и мјерних мјеста ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12)
 • Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12)
 • Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр: 3/15) и Образац Извјештаја о мјерењу емисија загађујућих материја у ваздух
 • Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр: 28/13)
 • Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12)
 • Правилник о пројектима за које се спроводи процена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Српске", бр:124/12)
 • Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр:28/13)
 • Упутство o садржају студије утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Српске", бр:108/13)
 • Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 108/13)
 • Правилник о садржини и начину вођења рагистра издатих еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", бр. 108/13)
 • Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 108/13) 
 • Правилник  о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину  ("Службени гласник Републике Српске", број:28/13) 
 • Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Српске", број: 28/13)
 • Правилник о емисији испарљивих органских једињења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/05) 
 •  Правилник о систему праћења намјерног држања и убијања заштићених животиња („Службени гласник Републике Српске“ бр. 85/05)
 • Правилник о начину успостављања и управљања информативним системом за заштиту природе и систему праћења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 85/05) 
 • Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Службени гласник републике Српске" бр. 92/07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.