Sign In

Испити за вјештаке

Објављено:

​​​​​​​КВАЛИФИКАЦОНИ ИСПИТ ЗА ВЈЕШТАКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


ПРОПИСИ:
-
Закон о вјештацима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 74/17)
-
Правилник о квалификационом тестирању кандидата за вјештака у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 64/18);

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:
За вјештака може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове:

Општи услови за именовање вјештака су:

 • да је држављанин БиХ,
 • да има општу здравствену спобност,
 • да није осуђиван за кривична дјела против уређења и безбједности државе, за кривична дјела против човјечности, међународног права, против службене и друге одговорне дужности или за друго кривично дјело које га чини недостојним за вршење дужности вјештака и
 • да се против њега не води кривични поступак из тачке 3).

Посебни услови за именовање вјештака:

 • да има високу стручну спрему, односно завршен први циклус студија у трајању од четири године са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима у областима које је кандидат навео у захтјеву за именовање и
 • да не обавља дјелатности које нису спојиве са пословима вјештака (доставити овјерену изјаву).

Изузетно:

 • За вјештака се може именовати лице које има средњу стручну спрему  или први циклус студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент у областима у којима лице са тим образовањем може обављати професионално или стручно вјештачење, уколико за одређену област вјештачења нема одговарајуће високе стручне спреме, а по предходно прибављеном мишљењу Стручне комисије.
 • За вјештака може бити именовано и лице које има средњу стручну спрему или завршен циклус студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент и најмање 15 година радног искуства на пословима вјештачења у складу са рјешењем Министарства правде Републике Српске.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

Лице које се пријављује на јавни позив за именовање вјештака потребно је да поднесе захтјев ( Образац за пријаву.pdf ), наведе област, специјалност и усмјерену специјалност за коју подноси захтјев за именовање.

Уз захтјев je потребно доставити сљедећу документацију:

 • биографију,
 • увјерење о држављанству,
 • увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак,
 • овјерену фото-копију дипломе,
 • увјерење о радном искуству на пословима у одговарајућој области и у оквиру специјалности и усмјерене специјалности за коју се пријављује и
 • доказ о стицању додатних стручних знања и квалификација.

Правилником о квалификационом тестирању кандидата за вјештака у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 64/18) утврђен је поступак  квалификационог тестирања кандидата за вјештака у Републици Српској.

 

 ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ИЗ ПИСМЕНОГ РАДА ИЗ ТРИ ДИЈЕЛА:

 • рјешавања практичног задатка,
 • писменог дијела из одговарајуће струке,
 • писменог дијела који се односи на прописе којима се уређују права и обавезе вјештака, прописана Законом о вјештацима Републике Српске, Законом о кривичном поступку Републике Српске, Законом о парничном поступку и Законом о општем управном поступку.

Вјештаци у Републици Српској именују се на период од шест година, рјешењем министра правде,  а након истека тог периода, мандат се продужава на начин прописан Законом о вјештацима.

Вјештак је дужан о промјени личних података обавијестити Министарство правде одмах, а најкасније у року од осам дана.

Листа именованих вјештака објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске" и у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине".

 

ПРАВНА ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ВЈЕШТАЧЕЊА:

Приликом подношења захтјева за обављање послова вјештачења, јавне или приватне установе и привредна друштва морају предочити доказе о испуњавању општих и посебних услова за вршење посова вјештачења.

Општи услови за вршење послова вјештачења  су:

 • да су јавне или приватне установе и привредна друштва регистровани код надлежног суда и за обављање послова вјештачења за одређену област, односно да је државним органима, републичким органима управе у оквиру законом прописаних овлаштења утврђено и вршење послова вјештачења и
 • да јавне или приване установе или привредно друштво имају дозволу за рад издату од овлаштеног органа у складу са посебним прописима, у зависности од области у којој ће вршити послове вјештачења.

Посебни услови за вршење послова вјештачења  су:

 • да јавне или приватне установе и привредна друштва имају закључен уговору о раду или уговор о дјелу са најмање два ангажована стручна лица  која су на Листи вјештака Министарства за област вјештачења за коју  подноси захтјев за упис у Именик правних субјеката за вршење посова вјештачења.

 
НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:
По примљеној обавијести Министарства правде РС, о мјесту и времену полагања испита, кандидат је дужан да изврши уплату од  480,00 КМ. Износ накнаде за полагање стручног испита уплаћује се на један, од наведених,
жиро рачуна јавних прихода Републике Српске.pdf, те као доказ о уплати доставити уплатницу.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.