Sign In

Одржана 145. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 145. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске, којим се уређују појам, циљеви и начела друштвеног предузетништва.

Циљ овог Приједлога закона је коришћење потенцијала друштвеног предузетништва ради одрживог економског и друштвеног раста и развоја Републике Српске.

Приједлогом закона је предвиђено успостављање савјета, дефинисање стратешког оквира, успостављање олакшица и фондова када се за то стекну услови, а предвиђено је и доношење два правилника о садржају и облику захтјева за стицање статуса друштвеног предузећа, те о вођењу регистра ових субјеката.

Министарство привреде и предузетништва је спровело јавне расправе у вези с овим законом у периоду од 21. јула 2021. године до 30. јула 2021. године у шест јединица локалне самоуправе. Такође, на текст Приједлога закона о друштвеном предузетништву су прикупљена потребна мишљења која су у одређеној мјери уграђена у закон.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о образовању одраслих на основу претходно усвојене Стратегије образовања одраслих у Републици Српској за период од 2021. до 2031. године.    

Новим законом о образовању одраслих реализују се стрaтешки циљеви у образовању одраслих усмјерени ка унапређењу система образовања одраслих и у функцији су усклађивања понуде и потражње на тржишту рада, унапређењу знања вјештина и способности појединаца које воде до њиховог лакшег запослења и конкурентности, те личном развоју појединца, као и подизању квалитета образовања одраслих и сарадње свих друштвених партнера на остварењу ових циљева.

Поред тога, овим законским рјешењима омогућава се развој флексибилнијег система образовања одраслих и већа доступност образовања одраслих, подршка тржишту рада и сарадња са друштвеним партнерима, унапређење квалитета образовања одраслих и осавремењивање процеса образовања одраслих.

Такође, новим законом дефинисано је да се формално образовање одраслих, као образовни процес, изводи у образовним установама по наставним плановима и програмима основног и средњег образовања, а који су прилагођени потребама и могућностима одраслих.  

С циљем олакшане процедуре у доношењу Плана образовања одраслих уређено је да План доноси министар просвјете и културе, на приједлог Завода за образовање одраслих, а не Влада Републике Српске.

Претходни Закон о образовању одраслих донесен је 2009. године.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о музејској дјелатности, с циљем побољшања и унапређења постојећег нормативног оквира музејске дјелатности, а који је утврђен Законом о музејској дјелатности из 2008. године.

Нови закон ће омогућити развој музејске дјелатности, напредак музејских установа у стручном смислу, као и заштиту и сигурност музејске грађе и нематеријалног културног насљеђа Републике Српске.

Доношењем новог Закона о музејској дјелатности усагласиће се постојећа нормативна рјешења у области музејске дјелатности са међународним и европским стандардима у овој области, а посебно са новим информационим окружењем које је знатно измијењено у односу на период када је донесен претходни закон.

Новим законским рјешењима јасније ће се дефинисати поступак утврђивања мјера заштите и чувања музејске грађе, као и поступак спровођења дигитализације музејске грађе, музејске документације и регистрованих елемената нематеријалног културног насљеђа.

Такође, новим законом се дефинише да приједлог за упис нематеријалног културног насљеђа на листу елемената нематеријалног културног насљеђа Републике Српске могу дати физичка и правна лица, а дефинисани су и носиоци активности у  поступку предлагања нематеријалног културног насљеђа на Унескову Репрезентативну листу.

Одредбе новог Закона су усаглашене са одредбама Закона о култури, а нова законска рјешења ће отклонити слабости које су, на основу дугогодишњег искуства, отежавале примјену претходног закона у пракси.


Влада Републике Српске донијела је данас Oдлуку о допуни раније донесене Одлуке о исплати  мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година, са пребивалиштем на територији Републике Српске.

Влада је утврдила да постоји оправдан разлог да се, осим борцима са пребивалиштем у Републици Српској, мјесечно новчано примање обезбиједи и борцима са пребивалиштем у Федерацији БиХ и Брчко дистрикту БиХ, уз услов да сами прибаве доказе о испуњавању услова који су утврђени Одлуком.

Према процјени, број бораца са пребивалиштем у Федерацији БиХ и Брчко дистикту БиХ који би могли испунити услов по овој одлуци је око 1000.


Влада Републике Српске jе усвојила Информацију о потреби хитног спровођења интервенција на водотоку ријеке Жељезнице у зони моста "Ратко Мочевић" на територији општине Источна Илиџа гдје је дошло до значајне ерозије обалног земљишта и угрожавања објеката и инфраструктуре.

Задужују се Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да обезбједе средства у износу од 1.000.000,00 КМ за провођење ове активности.

Задужује се Јавна установa „Воде Српске“ да у циљу хитног провођења активности проведе поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.


Влада Републике Српске усвојила је Уредбу о поступку додјеле подстицаја развоја малих и средњих предузећа којом се прописују намјена, услови, критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа, обавезе корисника средстава, контрола и начин извјештавања о утрошку додијељених средстава.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа, а додјељује се за развој и успостављање информационих технологија, за потребе пословних активности, учешће на сајмовима, изложбама, организовању конференција, као и других облика промоције малих и средњих предузећа.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Правилник о додјели подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства.

Правилником о додјели подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства утврђују се услови, намјена, критеријуми и поступак додјеле подстицаја, обавезе корисника подстицаја, начин извјештавања и друга питања од значаја за остваривање подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства.

Корисници подстицаја могу бити привредна друштва у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије из ресорне надлежности министарства и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом.

Циљеви који се желе постићи додјељивањем средстава подстицаја, између осталог, су:  унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, унапређење општих елемената пословања (повећање прихода, генерисање добити, повећање пословних резултата) итд.

Министарство ће, у наредном периоду, објавити јавни позив за додјелу подстицаја којим ће се прецизно уредити намјена подстицаја и услови за подношење пријаве.

Осим подстицаја привредним друштвима из ресорне надлежности министарства, Правилник обрађује и услове, намјену, критеријуме и поступак додјеле средстава за организовање пословних форума, стручних скупова, сајмова, конференција и других промотивних догађаја у циљу унапређења области енергетике и рударства чиме се доприноси остваривању кључних стратешких циљева из Стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године, и то: ефикасно коришћењем (експлоатација) ресурса, сигурна и приступачна енергија, ефикасно коришћење енергије, енергетска транзиција и одговорност према животној средини, развој и усклађивање регулаторно-институционалног оквира.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Стратегије за унапређење социјалне заштите дјеце без родитељског старања за период од 2015. до 2020. године.

Циљеви Стратегије су били да се развијају и унапређују системски модели управљања и дјеловања у области социјалне заштите дјеце, који имају капацитете да оптимално одговоре на потребе дјеце без родитељског старања и на потребе дјеце која живе у ризику од раздвајања од родитеља, а у складу са најбољим интересом дјетета. Примарни циљ свих активносту усмјерених ка заштити дјеце и породица је јачање биолошких породица и превенција раздвајања дјеце од породица.

У области инситуционалног збрињавања, ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бањалука је једини институционални облик социјалне заштите у Републици Српској, који обезбјеђује социјално-здравствену заштиту, васпитање и образовање, те оспособљава за самосталан живот и рад најугроженијој категорији становништва. У току реализације стратегије повећан је број стручних радника, а извршена је и адаптација, санација и опремање објекта. Проширена дјелатност установе у складу са утврђеним потребама локалне заједнице: дјечији вртић; ресурсни центар са савјетовалиштем „наш кутак“; прихватилиште; дневни центар са услугом „предах“ становање уз подршку: породични сарадник.

Спроведене су едукације за стручне раднике из тема хранитељство и вођење случаја у раду са дјецом и породицом, а креирани су и приручници који се тичу хранитељства и вођења случаја у раду са дјететом и породицом.

У области дјечије заштите, уведена су и нова права у виду материјалних давања: право на матерински додатак за незапослене породиље, право на личну инвалиднину, право на родитеља-његоватеља или његоватеља и бесплатно похађање предшколских установа за дјецу са сметњама у развоју и дјецу без родитељског старања, породични сарадник.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о покретању процедуре за дјелимичну санацију објеката Матерните и Клинике за инфективне болести ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске.

Влада Републике Српске задужила је Министарство финансија и Министарство здравља и социјалне заштите да обезбиједе средства у износу од око 2.633.000,00 КМ са ПДВ-ом за реализацију пројекта. Влада Републике Српске задужује Јавну здравствену установу Универзитетски клинички центар Републике Српске да спроведе поступке јавних набавки и прибави потребну документацију за реализацију овог пројекта.

Планирана је истовремена реорганизација рада у објектима, при чему би се настојала реализовати основна идеја да се обједињавањем и синергијом различитих грана медицине (нпр. у објекту Матерните-гинекологија и акушерство, педијатрија, дјечија хирургија, радиологија, хирургија дојке, лабораторија) направи организација рада која ће довести до значајног унапређења  здравствене заштите жена и дјеце. 

Влада Републике Српске је данас, на 145. сједници, у Бањалуци, усвојила Информацију о потребним средствима за финансирање набавке додатне опреме, намјештаја и потрошног материјала неопходног за почетак рада Клинике за кардиохирургију.
Влада Републике Српске је сагласна да се у Буџету Републике Српске за 2021. и 2022. годину, за ове потребе, обезбиједе финансијска средства у износу од око 5.014.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Пројекат Kлинике за кардиохирургију реализује се као дио изградње и опремања Јужног крила ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.