Sign In

Одржана 170. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 170. сједници, у Бањалуци Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2022. годину чији је оквир 4,382 милијарде КМ (четири милијарде 382 милиона), што je увећање за 8,9% или 358 милиона КМ. Разлог за доношење Ребаланса буџета је стварање услова за спровођење мјера Владе Републике Српске које се односе на повећање пензија и свих борачких и социјалних давања за 10%, те повећање бруто плата запослених у јавном сектору за 10%, од мјесеца маја 2022. године, а све с циљем ублажавања негативних ефеката инфлације, као и омогућавање реализацију капиталних инвестиција и измирење обавеза у складу са важећим законским прописима и динамиком њиховог доспјећа.

Уколико се анализирају макроекономска кретања у претходној години и почетком ове године, евидентно је да је дошло до бржег опоравка привреде од очекиваног, што има позитиван утицај на кретање буџетских прихода (посебно прихода од пореза на добит).

У Приједлогу Ребаланса су планирани порески приходи 3,352 милијарде КМ, што је повећање од 10,9% или 330,7 милиона КМ у односу на планирани Буџет за 2022. годину.

Приход од пореза на добит износиће 312,5 милиона КМ, што представља раст од 25,4% или 63,3 милиона КМ у односу на планирано Буџетом за 2022. годину.

У складу са опредјељењем Владе Републике Српске Ребалансом је планирано увећање бруто плата запослених у јавном сектору за 10% од маја мјесеца 2022. године, те је су планирани расходи за лична примања увећани за 55,0 милиона КМ у односу на планирани Буџет.  

У складу са опредјељењем Владе Републике Српске, планирано је увећање свих социјалних давања за 10 % од маја 2022. године, те су дознаке планиране у износу од 265,5 милиона КМ и увећане су за 17,9 милиона КМ у односу на планирани Буџет.

Увећане су дознаке за мјесечни борачки додатак, у износу од 6,5 милиона КМ, текуће дознаке за породичне, личне и цивилне инвалиднине за 4,9 милиона КМ, текуће дознаке за незапослене демобилисане борце млађе од 60 година, за 5 милиона КМ, као и  дознаке за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота, које су увећане за 0,7 милиона КМ.

Дознаке по основу пензијског осигурања у Приједлогу ребаланса Буџета су планиране у износу од 1.360 милиона КМ, и исте су у односу на Буџет РС за 2022. годину увећане за 89,8 милиона КМ. Дознаке по основу пензијског осигурања су планиране према досадашњем кретању броја корисника пензија, очекиваног броја корисника у наредном периоду, те планираним увећањем од 10 % од маја 2022. године.

Планирано је и повећање трансфера Фонду за здравствено осигурање за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата, у износу од 3,2 милиона КМ, те трансфер јединицама локалне самоуправе за социјалну заштиту, у износу од 3,0 милион КМ и за личне инвалиднине у износу од 1,5 милиона КМ.

Субвенције су у Приједлогу ребаланса Буџета РС за 2022. годину су планиране у износу од 138,8 милиона КМ, и исте су увећане за 23,2 милиона КМ, првенствено због повећања плата запослених, у износу 23 милиона КМ.

Грантови су у Приједлогу ребаланса планирани у износу од 184,5 милиона КМ и већи су  за 84,7 милиона КМ у односу на планирани Буџет. У оквиру ове групе расхода увећани су грантови у оквиру Јавних инвестиција у износу од 74,9 милиона КМ, грантови у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, у износу од 2,3 милиона КМ, грантови у оквиру Министарства породице, омладине и спорта, у износу од 4,1 милиона КМ, те грант у оквиру Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, у износу од 1,5 милиона КМ.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјени одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину, према којој најнижа плата у Републици Српској износи 650,00 КМ, умјесто досадашњих 590,00 КМ.

Одлука ће се примјењивати за обрачун плата од 01.05.2022. године.


Влада Републике Српске данас је усвојила и Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2021. године, према којем су приходи  и примици планирани буџетом остварени у износу од 4,107.1 милион КМ и за 2% су виши од износа планираног Ребалансом буџета.

Приходи од директних пореза у износу од 1,436.9 милиона КМ су за 1% виши у односу на планирано Ребалансом. Од наведеног износа 1,022.3 милиона КМ односи се на приходе од доприноса за пензијско инвалидско осигурање.

Индиректни порези су остварени у износу од 1,475.7 милиона КМ и виши су за 5%  у односу на износ планиран Ребалансом буџета.

Расходи и издаци планирани буџетом у 2021. години исказани су у износу од 3,985.2 милиона КМ, што је за 1% мање у односу на  Ребалансом буџета планирани износ.

У 2021. години евидентирано је 109.9 милиона КМ расхода и издатака који се односе на пројекте који се финансирају из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години.

Ино-дуг је у 2021. години редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 285.2 милиона  КМ.

Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 394.8 милиона КМ.


Влада Републике Српске је на данашњој сједници утврдила Приједлог закона о измјени Закона о порезу на доходак који ће по хитном поступку бити упућен на разматрање и усвајање у Народној скупштини Републике Српске. Анализирајући стање у привреди, као и поднесене Иницијативе од стране Привредне коморе те Уније послодаваца, опредјељење Владе Републике Српске је да накнада за топли оброк уколико се припрема код послодавца или се користе услуге кетеринга буде ослобођена од плаћања пореза, а да накнада топлог оброка уколико се исплаћује буде третирана идентично као плата, што она то и јесте.

Измјенама закона се предлаже да неопорезован дио топлог оброка, уколико се припрема код послодавца или се користе услуге кетеринга, буде у вриједности до 0,75% просјечне нето плате у Републици за претходну годину према податку Републичког завода за статистику, дневно по запосленом. Истовремено, износ накнаде за топли оброк, уколико се исплаћује, утврђен је Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику и износи 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан.


Влада Републике Српске је утврдила и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима којим је прописана посебна минимална основица доприноса за оне раднике који су упућени на рад у иностранство, и то док трају послови на којима радник ради у иностранству. Измјене имају подстицајни карактер за конкурентност домаћих привредних субјеката да се све више опредјељују за послове у иностранству, те да ангажују сопствену радну снагу на тим пословима, а не радну снагу из других држава, чиме се у одређеном дијелу доприноси очувању радних мјеста у Републици Српској.


Влада Републике Српске је данас утврдила и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби успостављања превентивног система за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности злоупотребом трансакција са виртуелним валутама и депозитарним услугама новчаника, као и у реализацији преузетих међународних обавеза укључујући и усаглашавање домаћег законодавства са правном тековином Европске уније. Приједлог закона је допуњен у односу на нацрт закона након спроведене стручне расправе, а између осталог додата је дефиниција „пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама“.


Влада Републике Српске је утврдила и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима. Разлози за доношење измјена и допуна овог закона  садржани су у потреби афирмисања алтернативних видова финансирања привредних друштава, као и инвестиционих могућности, те стварања повољнијег пословног амбијената за друштва за управљање инвестиционим фондовима. Доношењем овог закона обезбиједиће се, у одређеној мјери, уједначеност домаћих прописа са прописима Европске уније и већи степен повјерења потенцијалних домаћих и страних инвеститора, а самим тим ће домаће тржиште учинити атрактивнијим и стимулисати већи број лица да улажу своја финансијска средства у алтернативне фондове основане у Републици Српској.


Влада Републике Српске утврдила је приједлог новог Закона о геолошким истраживањима, којим је између осталог, прецизније дефинисанa област одобравања детаљних геолошких истраживања минералних сировина. Закон предвиђа да се у поступак одобравања укључе и локалне заједнице на чијој територији ће се изводити детаљна геолошка истраживања минералне сировине, које ће дати своје мишљење везано за истраживање минералне сировине на траженом локалитету.


Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог Закона о здравственој заштити Републике Српске којим се настоји боље уредити систем здравствене заштите у Републици Српској, у смислу детаљнијег правног уређивања и усклађивања са новинама у систему здравствене заштите. Један од разлога за доношење новог Закона о здравственој заштити је и усклађивање система здравствене заштите у Републици Српској са системом здравствене заштите у земљама Европске уније. Потреба за новим Законом о здравственој заштити проистиче и из неминовности усклађивања законских рјешења у овој области са стратешким и развојним документима, који су донесени након ступања на снагу важећег Закона.


Влада Републике Српске утврдила је данас и Нацрт Закона о обавезном здравственом осигурању, којм се настоји боље уредити систем здравственог осигурања у Републици Српској, у смислу детаљнијег правног уређивања и усклађивања са новинама у систему здравственог осигурања Европске уније.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог Закона о здравственој документацији и евиденцијама, у складу са потребом за бољим уређивањем медицинске и здравствене документације, као и система евиденција, извјештавања и коришћења медицинских и здравствених података и информација. Одредбама новог Закона утврђена је примјена рјешења која омогућавају дигитализацију пружања здравствених услуга и основа је за коришћење информационо-комуникационих технологија у будућем развоју здравственог система Републике Српске.


Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог Закона о измјенама и допунама закона о заштити  становништва од заразних болести којим ће се побољшати заштита становништва од заразних болести, побољшањем надзора над појавом заразних болести које се додају на листу заразних болести и стања значајних за епидемиолошки надзор. Омогућиће се доступност вакцине против хуманог папилома вируса и одржати доступност вакцине против COVID-19. Вакцина против хуманог папилома вируса и вакцина против COVID-19 уводе се као препоручене вакцине, с намјером да буду доступне лицима којима вакцинацију препоручи доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине или лицима која вакцину траже на лични захтјев.


Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске. Основни разлог за доношење овог закона је потреба за унапређењем положаја дјеце којима је потребна подршка Републике да остваре законско право на издржавање. У том смислу, а на иницијативу великог броја удружења, односно њихових представника који се баве заштитом права дјеце и родитеља, законских заступника који су онемогућени у остваривању права на издржавање дјеце, Влада Републике Српске, ради превазилажења овог евидентног друштвеног проблема, задужила је Министарство породице, омладине и спорта да припреми иницијално законско рјешење - Нацрт закона, који ће размотрити Народна скупштина Републике Српске.


Влада Републике Српске, утврдила је на данашњој сједници, Приједлог Закона о платама и накнадма судија и јавних тужилаца у Републици Српској, којим су  утврђене плате, накнаде и материјална права судија и јавних тужилаца. Доношење овог закона има за циљ повећање основне плате судија и јавних тужилаца у истом проценту као и повећање плата свим запосленима чије се плате обезбјеђују из буџета Републике Српске.


Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници и: Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, Приједлог Закона о основном васпитању и образовању, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању, Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, Нацрт закона о метрологији у Републици Српској, те Нацрт закона о стандардизацији.


Влада Републике Српске је на данашњој сједници донијела одлуку о социјалном збрињавању радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације државних предузећа остали без запослења.

Овом одлуком се из средстава за социјално збрињавање радника у износу од 917.422,15 КМ одобрава потпуна и дјелимична уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1.273 радника из 26 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења. Буџетом Републике Српске за 2022. годину за реализацију Програма социјалног збрињавања радника планирана су средства у износу од 6.050.000,00 КМ. У периоду од 2004. године до 31.12.2021. године, укупно уплаћена средства за реализацију Програма социјалног збрињавања радника износе 202.112.710,44 КМ. Тим средствима је извршено збрињавање 67.541 радника из 483 предузећа.


Влада Републике Српске усвојиле је Информацију о учешћу јединица локалне самоуправе у финансирању вантјелесне оплодње у 2021. години.

Министарство породице, омладине и спорта од 2011. године заговара финансирање трошкова вантјелесне оплодње од стране јединица локалне самоуправе, за парове који исцрпе могућности Фонда, а не остваре жељену трудноћу. У 2011. је 13 општина/градова финансирало трошкове вантјелесне оплодње, а у 2021. години њих 33. У 2021. години видљиво је повећање учешћа јединица локалне самоуправе у финансирању трошкова вантјелесне оплодње, повећање броја одобрених захтјева и већим издвајањима финансијских средстава за ове намјене. У 2021. години општине/градови су укупно запримиле 190 захтјева за финансирање/суфинансирање вантјелесне оплодње. Од овог броја јединице локалне самоуправе су одобриле 174 захтјева или 92% у износу од 447.617,86 КМ.

Највећи број пристиглих захтјева имали су: Бања Лука, Бијељина, Козарска Дубица, Пале, Приједор и Рогатица.


Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.2021.-31.12.2021. године.

У 2021. години Фонд солидарности финансирао је дијагностику и лијечење у иностранству за 183 дјеце, за шта је издвојено више од 7,9 милиона КМ. Укупно је одобрено 227 рјешења јер су поједина дјеца упућивана на лијечења и контроле више пута. Већина рјешења - 148 се односило на лијечења, док је 79 рјешења издато за дијагностичка (генетска) испитивања у иностранству. Најчешћи разлози за упућивање на лијечење су била малигна обољења, ријетке болести, кардиолошке аномалије, трансплантације, генетске анализе, урођене ортопедске аномалије, болести ока и друга обољења. Дјеца су лијечена у еминентним клиникама у свијету, попут у Турској, Њемачкој, САД, Грчкој, Италији, Шпанији, Србији, Хрватској и другим земљама.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2022/23. годину.  

Висина школарина за редовне студенте првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској за академску 2022/23. годину неће се мијењати. Ресорно министарство је у највећој мјери уважило приједлоге висине школарина које су доставиле јавне високошколске установе, те су школарине за све студијске програме одређене на нивоу школарина из претходног периода. Висина школарина у Републици Српској није се мијењала у последњих 10  година и далеко су најниже у односу на окружење.

У складу с важећим Законом о високом образовању и ранијим одлукама Владе Републике Српске, овом одлуком је предвиђено да плаћања школарине буду ослобођени сви редовни студенти првог и другог циклуса студија који су први пут уписали прву годину првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама, почевши од академске 2020/21. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.