Sign In

Одржана 74. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 74. сједници, у Бањалуци, Уредбу о додјели средстава привредним субјектима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за мјесец април 2020. године.

Циљ доношења Уредбе је пружање подршке привреди ради очувања запослености код пословних субјеката и предузетника који имају пад пословног прихода које су узроковане пандемијом вируса корона.

Овом уредбом утврђују се корисници, услови, критеријуми и друга питања од значаја за додјелу средстава за мјесец април за пословне субјекте и предузетнике који су дјелимично престали са радом или су имали смањен обим пословања.

Дјелимични престанак са радом подразумијева престанак рада одређеног броја радника, док смањен обим пословања подразумијева пад пословног прихода у мјесецу априлу 2020. године у износу од најмање 20 одсто у односу на просјечан мјесечни пословни приход у периоду од јануара до априла 2019. године.

Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство, с обзиром на област послова коју обавља и то на основу захтјева који су Пореској управи Републике Српске упутили привредни субјекти и пријаве на интернет страници регистра штета.

Одобрена средства исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске на број жиро-рачуна пословног субјекта или предузетника.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени Закона о приватизацији државних станова, по хитном поступку.

Предложеном измјеном Закона о приватизацији државних станова продужава се рок за закључење уговора о откупу државних станова са 30. јуна 2020. године на 30. јун 2025. године.

У складу са одредбама члана 38. Закона о приватизацији државних станова, прописани крајњи рок за закључење уговора о откупу државних станова је 30. јун 2020. године, изузев случајева у којима је покренут спор – када рок за закључење уговора истиче након годину дана, рачунајући од дана окончања спора. С обзиром на наведено, а имајући у виду да Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у протекле двије године и даље добија значајан број поднесака и упита од локалних заједница, правних лица, али и грађана у вези са приватизацијом станова, закључивања уговора о закупу и откупу у складу са прописима о приватизацији, те да несумњиво и даље постоји значајан број државних станова који тек треба да буду предмет откупа, неопходно је продужити назначени рок и извршити измјену у важећем Закону.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о спорту.

Основни разлог за доношење Закона о спорту Републике Српске јесте потреба за унапређењем развоја спорта и спортског система Републике Српске. Одредбама Приједлога закона настоје се боље уредити поједини сегменти спортског система који ће довести до развоја спорта и спортског система Републике Српске. Дијелови спортског система који су у фокусу, а могу допринијети бољој организацији спорта, јесу рад и организација спортских савеза Републике Српске, дистинкција између аматерског и професионалног ангажмана спортиста, стручни рад са спортистима, а посебно са најмлађом популацијом, адекватна здравствена заштита и превентива кроз обезбјеђење минимума здравствених прегледа за спортисте до 18 година, развој широке базе школског и универзитетског спорта, могућност трансформације дијела, значајнијих за Републику и јединице локалнe самоуправe, спортских удружења – клубова у спортска привредна друштва и правовремена контрола рада спортских организација кроз рад спортске инспекције, на основу прецизно нормираних обавеза свих учесника у спортском систему Републике Српске.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о пореском поступку Републике Српске.

Овим законом уређују се организација и надлежност Пореске управе Републике Српске, права и обавезе пореских обвезника, порески поступак, плаћање пореских обавеза, редовна и принудна наплата пореских обавеза, као и други начини престанка пореских обавеза, пореска контрола, посебна контрола, поступак по правном лијеку и надзор у области пореза у Републици Српској.

Новом верзијом поменутог закона се поједностављују одређене процедуре, како за пореског обвезника, тако и за Пореску управу Републике Српске у чијој је надлежности примјена овог закона. Прецизиране су методе за утврђивање пореске основице процјеном, те прописана нова пријава за евиденцију укупне имовине у сврху утврђивања пореске основице методом упоређивања и методом унакрсне процјене. Такође, продужен је апсолутни рок за утврђивање застарјелости права на наплату пореских обавеза, прописана правила информативне контроле, као и прецизирање рокова за подношење измијењене пријаве.

Уједно, предложеним законом поступљено је по одлукама Уставног суда Републике Српске у вези са одредбама о ускраћивању ЈИБ-а и одредбама о повезаним лицима.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби његовог усклађивања са домаћим и међународним прописима из области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Републици Српској.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби даљег развијања области рачуноводства и ревизије, те иновирања и прецизнијег прописивања појединих одредaбa Закона, с циљем његове лакше и потпуније примјене у пракси.

У предложеним измјенама и допунама, између осталог, детаљније се уређује пословање правних лица и предузетника који пружају рачуноводствене услуге трећим лицима и наведено обављају као професионалну дјелатност. Предвиђена је обавеза да наведена лица подносе захтјев за упис у одговарајуће регистре које води Министарство финансија.

Такође, прописује се могућност да микро правна лица умјесто пуног сета финансијских извјештаја сачињавају само Биланс стања и Биланс успјеха.

Детаљније се уређује систем надзора којег врши Министарство финансија над радом друштава за ревизију и овлашћених ревизора а проширују се и надлежности Савјета за рачуноводство и ревизију у сегменту јавног надзора.

 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о гасу.

Ове измјене и допуне предлажу се с циљем побољшања и повећања стандарда услуга  и  конкурентности  на  унутрашњем  тржишту  природног  гаса,  тако  да  се прецизнијим  дефинисањем  права  и  обавеза  свих  субјеката  ово  тржиште  што квалитетније уреди.

 

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о престанку важења Уредбе о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.