Sign In

Одржана 183. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 183. сједници одржаној у Бањалуци,  Информацију о статистичким показатељима стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању у  првој половини 2022. године.

Статистички показатељи стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању у првој половини 2022. године показују да укупна индустријска производња у периоду јануар-јун 2022. године биљежи раст од 5,1% у односу на исти период 2021. године.
У подручју прерађивачке индустрије остварен је раст од 5,6%, док у подручју производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, раст износи 4,2%.
Такође, прерађивачка индустрија је, у првој половини 2022. године, остварила извоз већи за  30,85% у односу на исти период 2021. године, док је у исто вријеме покривеност увоза извозом износила 71,2%, те је број запослених износио је 59.445 и већи је за 2,7% или за 1.570 запослених у односу на март 2021. године.
Статистички показатељи у области металне индустрије показају раст код четири области производње у првој половини 2022. године у односу на исти период 2021. године.
Такође, метална индустрија у првој половини 2022. године остварила је извоз већи за 30,44% у односу на исти период 2021. године, док је у исто вријеме покривеност увоза извозом износила 76,84%, те је број запослених износио 15.001 радника, што је више  за 4,4% или за 628 запослених у односу на март 2021. године.  
У области дрвне индустрије у првој половини 2022. године, област Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте забиљежила је раст производње од (24,6%) у односу на исти период 2021. године.
Такође, дрвна индустрија је у првој половини 2022. године остварила извоз већи за 37,68% у односу на исти период 2021. године, док је покривеност увоза извозом износила је 437,93% и остала је на приближно истом нивоу као и 2021. године, те број запослених износио је 2.317 радника, што је  више за 0,3% или за 38 запослених у односу на март 2021. године.
У области индустрије текстила, коже и обуће у првој половини 2022. године у односу на исти период 2021. године остварен је раст у двије области, производња одјеће (32,2%) и производња коже и производа од коже (6,4%).
Такође, индустрија текстила, коже и обуће у првој половини 2022. године у односу на исти период прошле године биљежи раст извоза од 26,31% у односу на исти период 2021. године, док је покривеност износила 106,68%.

Влада Републике Српске данас је прихватила, те дала сагласност да се потпишу: Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске, Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске, Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, те Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске.

Влада Републике Српске је на данашњој сједници усвојила Одлуку о 16. емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године којом је обухваћено потраживање за 310 лица у износу од 3.299.834 КМ. 
Обвезнице ће бити емитоване 1. септембра 2022. године са роком доспијећа од 13 година од дана емисије, периодом одгоде исплате главнице од три године (урачунат у рок отплате), годишњом каматном стопом од 1,5%. Отплата главнице (10 одсто) и исплата камате на неотплаћену главницу врши се једном годишње. 
Након емисије власници ових хартија од вриједности имају могућност да их продају на берзи и одмах наплате потраживање по тржишној вриједности.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о оснивању Јавне установе Народно позориште Источно Сарајево, а којом су утврђени дјелокруг и начин рада, органи управљања и руковођења, те друга питања од значаја за дјелатност и пословање Позоришта, а у складу са Законом о позоришној дјелатности.
До сада су Влада Републике Српске и Град Источно Сарајево уложили око пет милиона КМ за изградњу и опремање Народног позоришта Источно Сарајево. 
Позоришна дјелатност је веома важан сегмент културе и темељ сваког културног и цивилизованог друштва јер спаја прошлост са садашњицом, повезује различите цивилизације и трасира пут у будућност сваком цивилизованом друштву.
Оснивањем Јавне установе Народно позориште Источно Сарајево, Република Српска биће богатија за још једну републичку јавну установу од значаја за развој и унапређивање позоришне дјелатности у овом дјелу Републике али и шире.
Позориште ће обављати послове од општег интереса и значаја за Републику Српску, а оснива се ради подстицања развоја и унапређивања позоришног стваралаштва и позоришне дјелатности.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању програма/пројеката од јавног интереса за Републику Српску, која се односи на додјелу дијела расположивих средстава у износу од 450.113,18 КМ на основу Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу, а која су намијењена за суфинансирање/финансирање програмских активности из области социјалне заштите. 
Правилником о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу прописано је да средства од игара на срећу, чија је расподјела у надлежности Министарства здравља и социјалне заштите, могу бити додијељена у цијелости или дјелимично за финансирање пројеката за које Влада Репбулике Српске својим актом, а на приједлог Министарства, утврди да су од јавног интереса за Репбулику Српску. Наведени износ средстава из ове Одлуке биће додијељен за финансирање/суфинансирање програма/пројеката центрима за социјални рад, односно службама социјалне и дјечије заштите, као и удружењима грађана: центри, односно службе за социјални рад Милићи, Чајниче и Сребреница, затим удружења грађана: Савез жена обољелих од рака дојке Искра Бања Лука, Удружење мулитпле склерозе регије Источна Херцеговина, Дневни центар за дневно збрињавање одраслих особа са посебним потребама од 18 до 47 година старости "Моја нада" Невесиње, Центар за координацију и подршку лица са инвалидитетом Источне Херцеговине, Центар за друштвени развој Фортуна група Бања Лука, Удружење грађана "Слобода" Бања Лука, Удружење младих Челинац, Општинска организација Црвеног крста Осмаци, Удружење ларингектомисаних пацијената Републике Српске Бања Лука, Удружење трансплантираних Републике Српске Бања Лука, Удружење дијабетичара Приједор, Удружење грађана за помоћ обољелим од астме и KOPB "Анемона", Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске Требиње, Савез параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске - Бања Лука, Савез глувих и наглувих Републике Српске, Савез дистрофичара Републике Српске Бања Лука, Удружење породица и пријатеља особа са туберозном склерозом и Удружење грађана "Институт за јавну управу и јавне политике" Добој.
Претходно, Комисија за расподјелу средстава намјењених за финансирање пројеката/програма именована рјешењем министра је утврдила листу вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу за расподјелу средстава од игара на срећу која ће бити распоређена у 2022. години, а од чега је Министарство здравља и социјалне заштите до сада  извршило расподјелу расположивих средстава у укупном износу од  785.994,59 КМ. Овај износ средстава је дозначен за финансирање/суфинансирање програма/пројеката центрима за 54 носиоца програмских активности: центрима, односно службама социјалне и дјечије заштите, као и савезима и удружењима грађана. Пројекти/програми су у складу са дефинисаним политикама и општим циљевима Владе, те усвојеним стратегијама и општим актима: Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом 2017-2026 и Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период 2019-2028.

Влада је донијела Одлуку о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2021/2022 години.
Одлуком се уређује начин и поступак, финансирање и области финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у оквиру Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у 2021/2022. години.
Као резултат заједничких активности Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Инвестиционо-развојне банке и Развојног програма Уједињених нација у области локалног развоја, 2014. године је успостављен Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални развој како би се пружила подршка приоритетним пројектима јединица локалне самоуправе, а у сврху унапређења квалитета живота грађана.
Имајући у виду успјешну реализацију пројеката подржаних у склопу претходних циклуса Финансијског механизма, предложеном одлуком успоставља се правни оквир којим се уређује начин и поступак, финансирање и области финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у склопу 8. годишњег циклуса Финансијског механизма 2021/2022. Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финансијског механизма и износе 400.000 KM, које обезбјеђује Влада Републике Српске из средстава клириншког дуга. Средства су бесповратна и корисницима се додјељују у складу са критеријумима (елиминаторним, основним и додатним) утврђеним овом одлуком. Корисници средстава Финансијског механизма могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији оснивач је јединица локалне самоуправе. Ови корисници могу подносити пријаве за суфинансирање пројеката заједно са другим јединицама локалне самоуправе, органима републичке управе, предузетницима, привредним друштвима, јавним установама, установама, локалним развојним агенцијама, удружењима грађана и фондацијама, уз услов да је јединица локалне самоуправе, јавно предузеће или јавна установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе водећи корисник.
Додјела средстава у оквиру успостављеног Финансијског механизма врши се на основу Јавног позива који расписује Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, која обавља и функцију Јединице за имплементацију Финансијског механизма. Пројекте који ће се финансирати из успостављеног Финансијског механизма одобраваће Пројектни одбор који чине по један представник Министарства финансија, Министарства управе и локалне самоуправе и Банке, а исте ће потврђивати Влада Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.