Sign In

Одржана 61. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 61. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о заштити менталног здравља.

Овим законом уређује се промоција менталног здравља, превенција и рано откривање сметњи у менталном здрављу, права и обавезе у заштити менталног здравља, медицинска интервенција код лица са сметњама у менталном здрављу, повјерљивост података из медицинске документације и евиденције лица са сметњама у менталном здрављу, социјална инклузија и живот у заједници, забране у заштити менталног здравља, надзор, као и друга питања од значаја за заштиту менталног здравља.
Предложеним рјешењима у овом закону желе се унаприједити постојећи и развити нови начини заштите менталног здравља не само појединаца, већ и друштва у цјелини, смањити појава менталних проблема и поремећаја, повећати доступност квалитетног и правовременог пружања здравствених услуга, рехабилитација и социјална инклузија лица са сметњама менталног здравља, јачајући при томе њихову улогу у одлучивању у наведеним процесима, а с циљем повећања личног задовољства, здравља грађана, смањења трошкова пружања услуга у менталном здрављу, те подстицања економског и друштвеног развоја.

Влада Републике Српске је утврдила Нацрт Закона о факторингу.
Разлози због којих је предложено доношење Закона о факторингу огледају се у све већој потреби финансирања обртних средстава, заштити од кредитног ризика, управљањем потраживањем и услугом наплате потраживања која може бити остварена путем финансијског инструмента факторинга, који све наведено може да омогући. Овим законом посао факторинга се уређује као небанкарска финансијска услуга, с циљем повећања финансијске инклузије, тј. обезбјеђења веће доступности финансијских средстава малим и средњим предузећима путем откупа недоспјелих краткорочних новчаних потраживања.
Доношењем посебног закона који уређује дјелатност факторинга треба да се допринесе даљем афирмисању алтернативних начина финансирања микро, малих и средњих привредних друштава. Ова предузећа традиционално имају отежан приступ банкарским средствима усљед ниске кредитне способности или неадекватних средстава обезбјеђења кредита. За разлику од кредита, гдје се одлука о кредитирању заснива на бонитету предузећа и колатералу који предузеће може да обезбиједи, што је отежавајућа околност за велики број малих и средњих предузећа, код факторинга квалитет потраживања је испред квалитета колатерала. Предности факторинга над класичним кредитима нарочито долазе до изражаја у привредама у којима постоји отежан приступ изворима финансирања и неефикасним системима наплате.
Доношење Закона о факторингу треба да допринесе:
- повећању наплате потраживања, а тиме и повећању ликвидности и солвентности привредних субјеката,
- повећању правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција,
- повећању конкурентности привредних субјеката,
- смањењу задужености привредних субјеката и повећању конкуренције у финансијском сектору и снижавању цијене капитала. 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2020 – 2030. године.
Основи разлози за доношење Стратегије налазе се у потреби  да се унаприједе постојећи и развију нови начини заштите менталног здравља, смањи појава менталних проблема и поремећаја, повећа доступност квалитетног и правовременог пружања здравствених услуга, рехабилитације и социјалне инклузије лица са сметњама менталног здравља, јачајући њихову улогу у одлучивању, с циљем повећања личног задовољства, као и здравља грађана, смањења трошкова пружања услуга у менталном здрављу, те подстицање економског и друштвеног развоја. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради пројектне документације и реализацији пројекта адаптације постојећих и нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ Козарска Дубица.
Задужује се Министарство финансија да обезбиједи финансијска средства у износу од 1.000.000,00 КМ за израду главног пројекта адаптације постојећих и нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ Козарска Дубица, у циљу побољшања понуде Републике Српске у бањском туризму. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Правилник о полагању стручног испита за лица геодетске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за послове катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену земљишта са програмом о полагању стручног испита.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Фонда за спречавање заразних болести.
Даје се сагласност на План утрошка средстава Фонда за спречавање заразних болести за 2020. годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у укупном износу од 600.000 КМ. 
Средства из ове одлуке распоређују се за: накнаду штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза, санацију жаришта након нешкодљивог уништавања заражених животиња и непланиране мјере здравствене заштите животиња које могу проузроковати посљедице широких размјера.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.