Sign In

Одржана 114. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 114. сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске усвојила је Приједлог закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури којим су прописани  услови и начин стицања статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, њихова права и обавезе, вођење евиденције, обезбјеђивање средстава те друга питања која су значајна за ову категорију.
Лица која на основу општих и посебних услова стекну статус самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури стичу права обавезних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање од незапослености и дјечије заштите.
Самостални умјетник је умјетник који самостално, у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела из области умјетности или изводи и интерпретира умјетничка или ауторска дјела из области умјетности и културе док самостални стручњак у култури је стручњак који самостално, такође у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела и обавља истраживачке , умјетничко-сарадничке, теоријско-критичке, едукативне и специјалистичке, продуцентске и организаторске послове из области умјетности и културе, а све у складу са законом којим се уређује област културе. 
Поступак додјеле статуса самосталног умјетника, односно самосталног стручњака у култури спроводи се путем јавног позива којег расписује Министарство просвјете и културе. 
Циљ утврђивања статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури је подстицање умјетничког и културног стваралаштва умјетника и стручњака у култури Републике Српске, те утврђивање административних и финансијских мјера за јачање њиховог умјетничког и стручног стваралаштва.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности. Кључне измјене предвиђене овим Нацртом, који је припремило Министарство финансија Републике Српске, су: осавремењавање одредаба Закона које се односе на проспект, поједностављење поступка емисије хартија од вриједности уз задржавање задовољавајућег нивоа транспарентности, даљи развој брокерско-дилерске дјелатности, санирање посљедица изазваних пандемијом и даље усклађивање са правном регулативом Европске уније.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о условима за отварање девизног рачуна у иностранству. Предложене измјене и допуне Уредбе односе се на: проширење намјена за које се може издати одобрење за отварање и коришћење девизног рачуна у иностранству, прецизирање најчешћих случајева наплате потраживања у иностранству условљених отварањем девизног рачуна у иностранству, а који се односе на наплату потраживања власника по основу продаје њихове некретнине у иностранству, наплату по основу продаје привредног друштва или дијела учешћа у привредном друштву у иностранству, престанка привредног друштва, исплате добити од улагања у привредно друштво и друге сличне основе, децидно прописивање да се девизним рачуном резидента у иностранству сматра и девизни рачун пословне јединице основане у иностранству, која представља издвојени организациони дио тог правног лица, дефинисање термина инвестиционих радова у иностранству, у смислу Уредбе, прописивање документације која се подноси уз захтјев за издавање одобрења за намјену финансирања инвестиционих радова у иностранству који се изводе директно из Републике Српске, а не путем пословне јединице у иностранству, у зависности од начина финансирања, прописивање услова под којим се може продужити одобрење за инвестиционе радове у иностранству, прописивање да се одобрење за пословну јединицу резидента у иностранству може издати за период на који је основана за намјену обављања привредне дјелатности за коју је регистрована у иностранству, умјесто досадашњег периода од годину дана или периода на који важи уговорна обавеза, прописивање обавезе резидента да на захтјев извијести Републички девизни инспекторат Републике Српске о инвестиционим радовима у иностранству и стању и промету на девизном рачуну у иностранству и друга побољшања техничке природе.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској.
Овим законом се уређује систем стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској, начела на којима се заснива стратешко планирање и управљање развојем, институционални оквир, стратешки и спроведбени документи, извори финансирања за реализацију развојних стратешких приоритета одрживог развоја и друга питања од значаја за стратешко планирање и управљање развојем у Републици Српској.
Основни разлог за доношење закона је потпуније и свеобухватније регулисање области стратешког планирања као основне компоненте развоја јавних политика.  
Такође, битан разлог за доношење закона је усаглашен приступ стратешком планирању заснован на истим методологијама на оба нивоа власти у Републици Српској – републички ниво и ниво јединица локалне самоуправе, а што ће у коначници допринијети уравнотеженом развоју друштва у свим сегментима. 
Дакле, циљ овог закона је успостављање јединственог и функционалног система планирања и управљања одрживим развојем у Републици Српској, чиме се обезбјеђују предуслови за усаглашен развој  Републике Српске.
Доношењем наведеног Закон успоставиће се дугорочно одржив и ефикасан систем стратешког планирања и управљања развојем, те ће се стећи услови за бољи приступ ЕУ фондовима, као и за повећање апсорпционе моћи и коришћење ванбуџетских средстава за финансирање реализације развојних приоритета.

Такође, Влада Републике Српске усвојила је „Стратегију развоја система интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске за период 2021-2025. године“. Стратегија садржи преглед циљева и оперативних мјера за период 2021-2025. године, а обухваћене области су: финансијско управљање и контрола (ФУК), интерна ревизија (ИР) и  Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).
Ова Стратегија представља наставак опредјељења Владе Републике Српске за даље јачање предуслова за законски усклађено, ефикасно, ефективно, економично, транспарентно и одговорно управљање јавним финансијама, у складу са међународно прихваћеним принципима управљања и стандардима контроле.

Влада Републике Српске донијела је Инструкцију о организовању  рада током пандемије новог вируса корона (COVID 19).
Овом инструкцијом уређује се организовање процеса рада у републичким органима управе Републике Српске, начин организовања рада од куће и кориштење паузе током пандемија новог вируса корона (COVID 19).
Током пандемије новог вируса корона (COVID 19) републички органи управе  ће организовати рад од куће за послове за које је то могуће у складу са препорукама Републичког штаба за ванредне ситуације.
Приликом организовања процеса рада, а нарочито у погледу организације и упућивања радника на рад од куће, водиће се рачуна о заштити нарочито осјетљивих категорија радника, као што су: трудница и мајка која доји, радник код којег је утврђена смањена радна способност или постоји ризик од настанка инвалидности, лице обољело од професионалне болести, старија лица и лица са хроничним обољењима (укључујући хипертензију, пулмолошка и срчана обољења, дијaбетес, карциногена обољења, коришћење имуносупресива, итд.), лице са инвалидитетом, лице са породичним обавезама (брига о дјеци или другим члановима уже породице), као и другим лицима чије је здравље нарочито угрожено.

Влада Републике Српске усвојила је и Информацију о Захтјеву продуцентске куће „НЕТФИЛМ“ д.о.о. из Бањалуке за финансијску подршку играном филму „Дјеца Козаре“.
Задужује се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да, у сврху финансијске подршке филму обезбиједе средства из Буџета Републике Српске за 2021. годину, у износу од 200.000,00 КМ.
Филм „Дјеца Козаре“ ће представити сву трагедију страдања дјеце,  српског и других народа која се десила у вријеме Другог свјетског рата и испричати трагичну причу о геноциду почињеном од Независне Државе Хрватске. Тиме се уклапамо у европска настојања да се култура сјећања, а нарочито за злочин геноцида, обиљежи филмом који у готово свим својим елементима има ту трагедију. 
Ради се о међународном филмском пројекту, а партнери су из Србије, Чешке, Француске, Сјеверне Македоније, Словеније и Хрватске, с тим да ће се цијели филм снимати на територији Републике Српске и биће ангажовани сви филмски потенцијали Републике Српске, чиме се стиче статус главног продуцента. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку o измјенама и допунама Oдлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава. 
Након указане потребе, из буџетских средстава за јавне инвестиције за 2021. годину одобрена су средства за: суфинансирање пројекта реконструкције потисног цјевовода од пумне станице Врело Прача до резервоара Младост и изградње примарне мреже фекалне канализације Туристичко спортског центра Дворишта, завршетак радова на Медицинском факултету у Фочи и обнову-реконструкцију историјског манастира Милошевац (Приједор).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.