Sign In

Одржана 35. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 35. сједници, одржаној у Бањалуци, Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске.​
Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019–2021. година, реформским  мјерама  у  области Пословно  окружење  и  смањење  неформалне  економије,  планирана  је  реформа Инспектората.  Као  кључне  препреке  за  раст  и  конкурентност  у  области  пословног
окружења  и  смањења  неформалне  економије  у  области  инспекција, препознате су сљедеће препреке: преклапање инспекцијских контрола код субјеката надзора од стране два нивоа инспекција, непостојање координације између републичког и локалног нивоа инспекција,  изрицање  више  репресивних  мјера  у  односу  на  превентивне  мјере.  Осим тога,  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  Закон  о  инспекцијама  у  Републици  Српској, са одговарајућим измјенама и допунама, у примјени од 2010. године, да је током примјене мијењано више од половине чланова основног текста Закона, то је, сходно одредби члана 59.  Правила  за  израду  закона  и  других  прописа  Републике  Српске, потребно  приступити  доношењу  новог  закона.
Програмом економских реформи доношење новог закона о инспекцијама планирано је у четвртом кварталу 2019. године.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, по хитном поступку.
Разлог за доношење измјена и допуна овог закона произилази из потребе усаглашавања са одлуком Уставног суда Републике Српске према којој су неуставним оглашене одредбе члана 20. тачка 1, члана 33. став 1. и члана 38. став 2. Закона о нотарима, које су прописивале услове за обављање службе нотара, потребу за нотарским помоћницима и услове за њихово именовање  као и плату нотарских помоћника.
У периоду од ступања на снагу Одлуке Уставног суда Републике Српске, за одређени број нотара утврђено је или ће се у најскоријем периоду утврдити престанак службе нотара због законом прописаних услова, односно због навршења 65 година живота. Због утврђивања неуставности члана 20. тачка 1. Закона о нотарима, Министарство правде Републике Српске није у могућности расписати нови конкурс за избор нотара, ради чега ће у појединим сједиштима бити отежано остваривање законом утврђених права како грађанима тако и привредним субјектима. Ради провођења Одлуке Уставног суда Републике Српске и омогућавања расписивања конкурса за избор нотара, неопходно је донијети измјене и допуне Закона о нотарима уз напомену да је Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину предвиђено доношење новог Закона о нотарима.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима.
Закон о јавним путевима донесен је 2013. године. Током периода примјене овог закона, мијењале су се околности у којима се спроводио, као и прописи којим се уређује безбједност саобраћаја, због чега је неопходно његово усклађивање. Изградњом и пуштањем у употребу ауто-пута, проналажењем других модела финансирања изградње, реконструкције и одржавања путне инфраструктуре (концесија, јавно-приватно партнерство), појавом наплате путарине на ауто-путу, указала се и потреба за измјеном и допуном овог законског рјешења.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју.
Разлози за доношење измјена и допуна Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју су прије свега терминолошке природе. Новом организацијом републичких органа управе Републике Српске, односно доношењем новог Закона о републичкој управи, Министарство науке и технологије трансформисало се у Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, те је потребно извршити измјену назива Министарства у тексту Закона.  
Такође, примјеном Закона увидјело се да су одређени појмови застарјели  или су се  поједини изрази  и  појмови  тумачили  на  различите  начине,  што  је  доводило  до  правне  несигурности,  па  су потребне  одређене  корекције  како  би  се  спријечиле  недомице  приликом  примјене  Закона. 
Примјеном  Закона  уочен  је  проблем  недостатка  подршке  развоју  иновативног  предузетништва.  Да  би  се  створиле  претпоставке  за  достизање  зацртаних  стратешких  циљева у области науке и технологије, било је потребно пронаћи нова рјешења. С обзиром на значај и потенцијал иновативног предузетништва, било је неопходно измјенама Закона утврдити мјерила за остваривање и финансирање програма иновативног предузетништва и нових технологија. Република Српска, препознајући значај иновативног предузетништва  и нових технологија, бољим правним рјешењима даје могућност да се ствара снажнија веза  између  науке  и  информационих  технологија,  повољнија  клима  за младе људе  и  будуће  предузетнике. 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске.
Основни  разлози  за  доношење  измјена  и  допуна Закона  о електронском  потпису Републике Српске посљедица су нове организације републичких органа управе Републике Српске  и терминолошке  су  природе.  Доношењем  новог  Закона  о  републичкој  управи  Министарство науке и технологије се трансформисало  у  Министарство  за  научнотехнолошки  развој,  високо образовање  и информационо друштво, те је било неопходно измјену назива Министарства евидентирати.
Поред  наведеног,  допуном  Закона  о  електронском  потпису  Републике  Српске утврђују се правна и нормативна рјешења за увођење електронске препоручене доставе. Увођењем  електронске  препоручене  доставе  боље  се  регулише  област  електронске размјене  података,  а  проширује  се  и  спектар  услуга  које  цертификациона  тијела  нуде својим корисницима.
Пословна  електронска  комуникација  стално  се  развија  и  у  циљу  надоградње проналази нова и боља рјешења. Електронска препоручена достава је замјена за класичну услугу  препоручене пошиљке,  којом  се  сада  омогућава  и  већа  поузданост  и  сигурност приликом доставе докумената јер ће бити видљиво тачно вријеме слања и пријема сваког документа,  што  је  битно  због доказивања  у  евентуалним  судским,  управним  и  другим поступцима.  Примјеном  електронске  препоручене  доставе  омогућава  се  бржа  пословна комуникација, смањење трошкова пословања и на крају ефикаснија јавна управа. 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености.
Овим законом покреће се једна од најзначајнијих реформи на тржишту рада Републике Српске, а која је предвиђена Стратегијом запошљавања Републике Српске 2016-2020 и Програмом економских реформи 2019-2021. Циљ ове реформе је поред потребе бољег законског уређивања стицања статуса незапосленог лица „раздвајање" стицања статуса незапосленог лица од остваривања права на здравствено осигурање на трошак Републике. Ова реформа довешће до пуно квалитетнијег и прецизнијег вођења евиденција о незапосленим лицима, те тачнијег и адекватнијег планирања предузимања активних мјера на тржишту рада.
Поред наведеног овај закон доприноси бољој социјално-економској заштити незапослених лица којима без њихове сагласности, кривице или захтјева престане радни однос. Наиме, кроз предложена рјешења, продужено је трајање дужине права на новчану накнаду за вријеме незапослености за раднике са дужим радним стажом, и висина новчане накнаде. Предложеним рјешењем максимално трајање права на новчану накнаду са досадашњих 12 продужено је на 24 мјесеца (за раднике са преко 35 година радног стажа). Према предложеном рјешењу висина најниже новчане накнаде за вријеме незапослености повећава се са 258 КМ на 360 КМ.
Кроз предложена рјешења у великој мјери уважени су захтјеви репрезентативних синдиката и удружења послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, а који су активно учествовали у припреми овог законског рјешење.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању.
Основни разлог за доношење овог закона налази се у потреби раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се право на здравствено осигурање не може везати за статус пријаве на ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. Ова активност је предвиђена и као један од оперативних циљева у Стратегији запошљавања Републике Српске 2016–2020. године. Да би се спровео овај оперативни циљ, потребно је, поред измјена одредаба Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, измијенити и одредбе Закона о здравственом осигурању да би сва лица била укључена у здравствено осигурање по основу који остварују.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.
Нацртом овог закона, између осталог, прецизније су дефинисане одредбе које се односе на поступање стручног савјетника суда и јавног тужилаштва, односно стручног лица органа старатељства и тужилаштва, када се у кривичним предметима против учинилаца кривичних дјела на штету дјеце или малољетника, дијете појављује као очевидац или свједок оштећен кривичним дјелом.
Такође, с обзиром да су донесени нови Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске, Кривични законик Републике Српске, Закон о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске те Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске, било је неопходно извршити усклађивање одредаба Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку са одредбама горе наведених закона.

Влада Републике Српске је прихватила Информацију о нaчину утрoшкa срeдстaвa зa предшколски прoгрaм за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу у 2019. години у Републици Српској и задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за реализацију овог програма и у наредној години како би се обезбиједио већи институционални обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем.
Програм за дјецу у години пред полазак у школу у Ре­пу­бли­ци Српској ор­га­ни­зује се за сва­ко ди­је­те у го­ди­ни пред по­ла­зак у шко­лу које није обухваћено неким обликом институционалног предшколског васпитања и образовања у трајању од најмање три мје­се­ца. У овој години у програм је било укључено 9.293 дјеце односно 47 одсто дјеце која у септембру крећу у први разред, за шта је Влада Републике Српске обезбиједила 337.016 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за ангажовањем и финансирањем асистентата за ученике са сметњама у развоју у календарској 2020. години.
Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства на потрошачкој јединици Основне школе, за период јануар-децембар 2020. године у износу од 1.500.000,00 КМ, за финансирање асистената за ученике са сметњама у развоју.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на реализацији пројекта „е-беба".
Задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарствo управе и локалне самоуправе, Министарствo унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите и Фонд здравственог осигурања да предузму потребне активности на реализацији пројекта „е-беба".
Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске да спроведе поступак јавнe набавкe информационог система за реализацију пројекта „е-беба", а у складу са пројектним задатком.
Реализацијом овог пројекта и електронским увезивањем надлежних институција, родитељима ће се омогућити да на једном мјесту, у здравственим установама Републике Српске, покрену поступак уписа у матичну књигу рођених, уписа адресе пребивалишта и здравственог осигурања дјетета.
Успостављањем пуне интероперабилности између надлежних органа, избјегла би се потреба да родитељи физички посјећују надлежне институције и излажу додатним трошковима, а родитељи би на одабрану адресу добијали потребна документа (Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о држављанству Републике Српске/БиХ, Oбавјештење да је лице уведено у евиденцију пребивалишта, као и здравствену књижицу).

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о релизацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. „Знање за развој", за период 01.10.2017 – 30.06.2019.године
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.