Sign In

Одржана 37. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 37. сједници, одржаној у Бањалуци, Нацрт закона о лијечењу неплодности у поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње.

Лијечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) до сада није била регулисано законским прописом због чега се у пракси указала потреба за регулисањем исте.

Овим Законом обезбјеђује се сигурна и квалитетна заштита права брачних, тј. ванбрачних супружника али и олакшан процес лијечења истих што би могло резултирати повећањем броја обављених БМПО као и повећањем процента успјешности обављених БМПО.

На овај начин биће попуњена правна празнина у овој области чиме ће се онемогућити и разне злоупотребе.

Лијечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње се интензивно развија и у том циљу је закон усклађиван са прописима донијетим у земљама Европске уније, односно у изради овог закона коришћена су рjешења из закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње из земаља у окружењу, одредбе Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића, препоруке Комитета за биоетику Вијећа Европе, те препоруке Овиедо Конвенције.

Општи циљ који се жели постићи доношењем овог закона је успјешније лијечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње и повећање процента успјешности обављених поступака.

Доношењем овог закона створиће се услови за промоцију донирања и подизање свијести грађана о значају донирања, као и организовање здравствене установе за обављање лијечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње, чиме ће се повећати број успјешног лијечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње и унаприједити квалитет пружене здравствене заштите у складу са савременим стандардима медицинске науке и праксе, односно са прописима Европске Уније у овој области.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу Парка природе „Уна“.

Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје ријеке Уне на територији општина Нови Град, Козарска Дубица, Крупа на Уни и Костајница, у категорији V – заштићени пејзажи – Парк природе „Уна“, у укупној површини од 2772,60 ha.

У поступку проглашења овог заштићеног подручја утврђена је категорија V, Заштићени пејзажи – Парк природе. Парк природе је подручје добро очуваних природних вриједности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима, намијењено очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих дјелатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја.

Разлози за доношење ове одлуке, имају за циљ очување природе, као и тежњу да се управљање заштићеним подручјем базира на успостављању складних односа између потреба заштите природе и активности људи. То подразумијева уважавање потреба аутохтоног становништва и локалне заједнице, укључујући употребу ресурса за опстанак у оној мјери у којој то неће изазвати негативан утицај на примарне циљеве управљања.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, покренуло је у току 2017. године, поступак проглашавања претходне заштите подручја ријеке Уне, узимајући у обзир чињеницу да постоји опасност да ће подручје ријеке Уне бити озбиљно угрожено, с обзиром на планирану изградњу одлагалишта радиоактивног и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговска гора, која се налази у непосредној близини границе са БиХ, односно у непосредној близини ријеке Уна, која је због идентификованих природних вриједности  планирана за заштиту Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године, у категорији Парк природе.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању грант средства Њемачке развојне банке (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) за Пројекат „Енергетска ефикасност у јавним зградама“(BMZ-NO. 2018 686 86), у износу од 10.000.000,00 евра.

Циљ Пројекта је побољшање енергетске ефикасности у јавним зградама, који би требало да допринесе заштити животне средине, побољшању глобалних климатских промјена и одрживом економском развоју БиХ.  Пројекат ће се базирати на унапређењу мјера енергетске ефикасности првенствено школских и предшколских јавних објеката чиме ће се побољшати услови и комфор крајњих корисника изабраних јавних објеката, остварити уштеде у буџету, смањити потрошња енергије, те смањити емисија CO2.

Грант средства су намијењена за финансирање сљедећих активности: унапређење енергетске ефикасности јавних објеката, унапређење капацитета институција надлежних за енергетску ефикасност и имплементацију Пројекта.

Влада Републике Српске ће суфинансирати Пројекат у износу од 15% вриједности гранта (1.500.000 евра), а средства ће се обезбиједити у оквиру буџета Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за период трајања Пројекта 2020-2023 и иста ће се користити за финансирање свих пројектних активности укључујући енергетски неефикасне мјере,  ПДВ, порезе и доприносе, плате и оперативне трошкове.

Пројекат ће реализовати Јединица за имплементацију пројекта формирана у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, у периоду 2020-2023 године. По потреби у имплеметацију Пројекта ће се укључити Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године).

Ова стратегије израђена је са намјером да се свеобухватно унаприједи стање у области сексуалног и репродуктивног здравља, а у складу са Политиком унaпређивања здравља становништва Републике Српске до 2020. године, која је усвојена Одлуком Владе Републике Српске и  представља оквирни плански документ у области здравља у Републици Српској.

Стратегија је заснована на сљедећим принципима: највиши стандарди здравља, заштита људских права и недискриминација, оријентисаност на кориснике услуга, доступност и континуитет услуга које унапређују сексуално и репродуктивно здравље, солидарност и једнакост при кориштењу здравствених услуга, родна равноправност и оснаживање свих жена и дјевојака, промоција репродуктивног здравља, превенција болести и мултисекторска сарадња, унапређивање квалитета здравствене заштите, јачање одговорности и успоставаљање трајног партнерства између владиних и невладиних организација.

Влада Републике Српске усвојила је Консолидовани извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2019. године.

Приходи  и примици планирани буџетом у првих шест мјесеци 2019. године остварени су у износу од 1,647.9 милиона КМ, што представља 101% у односу на  буџет за прва два квартала.

Буџетски приходи у првих шест мјесеци 2019. године остварени су у износу од 1,386.3 милиона КМ, што представља 99% у односу на  буџет за прва два квартала.

Расходи и издаци планирани буџетом у првих шест мјесеци 2019. године исказани су у износу од 1,550.4 милиона КМ, што представља 95% у односу на  буџет за прва два квартала.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о формирању Координационог тијела за сарадњу у области образовања и провођења реформе образовања Републике Српске.

Задаци координационог тијела из ове одлуке односе се на: заједничко, континуирано, координисано и интегрисано дјеловање у циљу провођења реформских процеса на свим нивоима образовања у Републици Српској; усклађивање уписних политика приликом уписа у средње школе и студената на високошколске установе; јачање интегрисаног приступа дјеловања сектора васпитања и образовања, научног развоја и информационог друштва, те привреде и предузетништва у процесу реформе предшколског, основног, средњег васпитања и образовања и високог  образовања; јачање предузетничко-иновативне компоненте у васпитно-образовном процесу; рад на повезаности образовања и потреба тржишта рада с циљем осмишљавања флексибилнијих модела школовања; предлагање експерименталних приступа у васпитно-образовном систему; подстицање учешћа привреде у формулисању образовних политика, а посебно обезбјеђења практичне настава за средњошколце и студенте; рад на подизању квалитета рада наставника и стручних сарадника кроз иницијално образовање и континуирани професионални развој кроз иницирање модернизације студијских програма с циљем обезбјеђења практичних знања и стицања компетенција за васпитно-образовни рад, флексибилност у прилагођавању новим тенденцијама у образовању, односно образовање квалитетног стручног кадра; праћење и координација рада стручних тијела именованих за утврђивање и доношење Квалификационог оквира Републике Српске; сарадња у изради прописа из заједничке надлежности; остваривање сарадње према другим министарствима, органима и институцијама.

Координационо тијело чине представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарства просвјете и културе и Министарства привреде и предузетништва, у саставу: министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, министар просвјете и културе, министар привреде и предузетништва, помоћник министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво –  ресор за високо образовање, помоћник министра просвјете и културе - ресор за предшколско, основно и средње васпитање и образовање, помоћник министра привреде и предузетништва - ресор за привредни развој.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању чланова Републичког кризног центра за контролу афричке куге свиња у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.