Sign In

Одржана 102. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 102. сједницу којом је предсједавао предсједник Владе Радован Вишковић.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске.
Приједлог закона о измјенама и допунама је у функцији побољшања процесног положаја оштећеног у кривичном поступку с циљем ефикасније заштите његових права, што укључује и право да преузме кривично гоњење ако тужилац одустане од оптужнице након њеног потврђивања. 
Приједлогом закона су предложене и измјене процесних одредаба које су у функцији већег стандарда заштите права осумњичених, односно оптужених лица и права оштећених (смањена функционална надлежност судије појединца, пренесена надлежност за подношење захтјева за заштиту законитости са окружног на републичког тужиоца, скраћена дужина трајања притвора у истрази, осигуран додатни степен заштите интереса дјетета као непосредно оштећеног/жртве, кривичног дјела и оштећеног у сексуалним деликтима кроз начин испитивања). 
Измјене, које обезбјеђују ефикаснији кривични поступак се између осталих односе на то да је изузетак од непосредног извођења доказа проширен и на читање исказа свједока који без законских разлога неће да дају исказ на главном претресу, надлежност за одлучивање о изузећу судије пренесена са опште сједнице на предсједника суда, а о изузећу тужилаца са колегијума тужилаштва на главног тужиоца, уведена је наредба за креирање форензичке копије као доказно средство, проширен је појам „прикривени истражитељ“ на лица која имају полицијска овлашћења унутар полицијских органа других држава, продужено је укупно трајање неких посебних истражних радњи са три мјесеца на шест мјесеци, вријеме полицијског задржавања лица лишеног слободе због сумње да је починило кривично дјело за које се може изрећи казна доживотног затвора повећано са 24 часа на 48 часова.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину.
Најнижа плата у Републици Српској за 2021. годину утврђује се у висини од 520,00 КМ и представља плату након опорезивања.
Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ плате радника обрачунате у складу са законом, општим актом или уговором о раду испод износа најниже плате из ове одлуке.
Чланом 127. Закона о раду прописано је да најнижу плату у Републици Српској утврђује Влада Републике Српске на приједлог Економско-социјалног савјета у посљедњем кварталу текуће за наредну годину.
Уколико Економско-социјални савјет не утврди приједлог одлуке о најнижој плати, одлуку доноси Влада Републике Српске, имајући у виду кретање плата, раст производње и животног стандарда у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 100.000,00 КМ, за подршку хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“, за оснивање прве Банке хуманог млијека у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 301.558,12 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 169 радника из 19 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за период 01.07. до 30.09.2020. године у износу од 750.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за период 1.10. до 31.12.2020. године у износу од 750.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 50.000,00 КМ, Унији студената Републике Српске, за реализацију пројекта „Волимо Српску“.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период 01.10.–31.12.2020. године.

Влада Републике Српске донијела је План образовања одраслих за 2021. годину. 
Овим планом утврђују се приоритетне области образовања одраслих, инфраструктурне дјелатности потребне за извођење образовања одраслих, одређује распоређивање програма образовања одраслих на јединице локалне самоуправе, оквирни обим средстава за реализацију плана, одређују надлежна министарства за спровођење Плана образовања одраслих, одређују програми и динамика њиховог остваривања.
Приоритетне области у образовању одраслих за 2021. годину су: оспособљавање, средње стручно образовање одраслих, преквалификација, доквалификација и усавршавање и едукација и оспособљавање кадрова за образовни рад са одраслима.
Путем реализације програма оспособљавања, у току 2021. године, биће омогућено стицање знања, вјештина и способности и запошљавање незапослених лица, као и унапређење знања, вјештина и способности код запослених лица. Посебна пажња ће бити посвећена оспособљавању одраслих који немају занимање, као и унапређењу и проширењу оспособљавања на радном мјесту, уз подстицање примјене информационо-комуникацијских технологија.

Влада Републике Српске донијела је План одбране од поплава у Републици Српској у 2021. години. 
План одбране од поплава у Републици Српској у 2021. години је План Владе Републике Српске и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од поплава.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава.
Републичка управа цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана.

Влада Републике Српске донијела је План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2021. години.
План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2021. години је краткорочни стратешки план Владе Републике Српске и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора као дио интегралног система заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа у Републици Српској.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од шумских и других пожара на отвореном простору са циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штете на природним ресурсима и богатством наших простора под шумском и другом вегетацијом.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.