Sign In

Одржана 112. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 112. сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о нотарској служби.
Овим законом уређују се нотарска служба у Републици Српској, поступак избора, разрјешења и престанка службе нотара, именовање вршиоца дужности нотара и замјеника нотара, надлежности нотара, обавезе нотарске обраде исправа и нотарских потврда, правила поступка о начину пословања нотара, вођење пословних књига, начин чувања исправа и списа, дисциплинска одговорност нотара, награда за рад и надокнада трошкова нотара, полагање нотарског испита и надзор над примјеном закона као и друга питања битна за обављање нотарске службе.
Образлажући разлоге за доношење овог закона, обрађивач наводи да је важећи Закон о нотарима мијењан више пута због чега су се у примјени јавиле одређене нејасноће као и потреба усаглашавања овог закона са измјенама других закона. Обрађивач наводи и да се предложеним рјешењима не мијења постојећи концепт нотаријата, односно да је задржана постојећа организација и надлежности нотара.

Влада Републике Српске утврдила је данас и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској.
Разлози за доношење закона садржани су у потреби унапређења области заштите потрошача, те даљем усклађивању са директивама Европске уније.
Предложеним измјенама и допунама Закона додатно се олакшава потрошачу остваривање права на рекламацију производа или услуге тако што се поред копије рачуна, као услова за остваривање права на рекламацију, доказивање куповине производа која је предмет рекламације, омогућава и другим неспорним документима (овјерена гаранција, признаница, доставница, отпремница, слип у случају плаћања банковном картицом и слично).
Предложеним Нацртом закона се терминолошки прецизира појам „потрошачки уговор“, прописује се обавеза трговца да изврши уговор према потрошачу за испоруку производа или услуге у року од најдуже 30 дана, уколико није другачије уговорено, као и обавеза, односно рок за поврат уплаћеног износа након раскида уговора због истека рока, додатно се прецизира обавеза трговца у вези са информисањем потрошача о цијенама производа или услуга, прописује се обавеза поступања трговца у ситуацијама када није испунио обавезу у случају авансног плаћања. Такође, прописује се начин евидентирања приговора потрошача које трговац прими путем поште или електронским путем.
На потпунији и јаснији начин се уређује право потрошача на избор начина рјешавања приговора због недостатка на производу, које је већ било уређено Законом у примјени, али се сада додатно прецизира рок у којем је трговац дужан да испуни захтјев потрошача у вези са поправком или замјеном производа са недостатком (30 дана) или рок за поврат уплаћеног износа за производ са недостатком (седам дана). Новина је да се предложеним рјешењем уређује одговорност трговца и за продају половних производа.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о увођењу новог, јединственог приступа изучавању предмета од националног значаја са Републиком Србијом и изради уџбеника за наставне предмете српски језик и књижевност, историја, географија, познавање природе и друштва, музичка култура и ликовна култура.
Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство просвјете и културе Републике Српске, као потписници Споразума о сарадњи у области образовања од 10. марта 2020. године, сагласили су се да ће остваривати сарадњу првенствено кроз реализовање заједничких активности на заштити српског језика и очувања ћириличког писма, израду заједничког наставног плана и програма и заједничких уџбеника, омогућавање заједничког коришћења свих капацитета у промовисању српског језика, заједничко дјеловање на очувању и развоју српског националног језичког и културног идентитета, повезивање образовних институција и појединаца, као и обезбјеђивање наставног кадра, уџбеника и књига.
Министарство просвјете и културе је задужено да у сарадњи са Заводом за уџбенике и наставна средства Источно Ново Сарајево и ресорним министарством Републике Србије обезбиједи заступљеност садржаја дефинисаних заједничком језгром наставног програма за наставне предмете од националног значаја у уџбеницима за Републику Српску.
Задужује се Министарство просвјете и културе Републике Српске да у сарадњи са Министарствoм просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије формира радну групу с циљем увођења новог приступа изучавању предмета од националног значаја са Србијом и израде уџбеника за наставне предмете српски језик и књижевност, историја, географија, познавање природе и друштва, музичка култура и ликовна култура.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби инвестиционих улагања у Универзитет у Источном Сарајеву, те задужила Министарство финансија да обезбиједи неопходна финансијска средства у износу од 1.500.000,00 КМ за потребе трајног рјешавања смјештаја  Ректората Универзитета у Источном Сарајеву и Музичке академије. 
Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да прати реализацију инвестиционих улагања и да о провођењу наведених активности редовно обавјештава Владу.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби обезбјеђења финансијских средстава за санацију Павиљона 3 у оквиру пројекта „Реконструкција објеката у ЈУ Студентски центар Никола Тесла Бања Лука“. 
Влада је задужила Министарство финансија да обезбиједи недостајућа средства у износу од 500.000,00 КМ за потребе санације и адаптације Павиљона Студентског центра Никола Тесла Бања Лука. Задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука да предузму све неопходне активности на даљој реализацији пројекта. Такође, задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да прати реализацију инвестиционих улагања и да о провођењу наведених активности редовно обавјештава Владу.
Владa Републике Србије je донирала 1.955.830,00 КМ за пројекат обнове Студентског центра „Никола Тесла Бања Лука“. Уз претходно прибављену сагласност Управног одбора Универзитета у Бањој Луци којом је одобрена санација трећег павиљона, руководство Студентског центра је у складу са прописима обавило одговарајуће припреме.
Главним пројектом санације предвиђени су грађевински радови, односно занатски радови као и регулисање водоводне инфраструктуре, набавка и монтажа санитарних елемената.
Анализом спроведених припрема и завршеног главног пројекта закључено је да ће за све неопходне радове санације и адаптације по предметном пројекту бити потребно додатних 500.000,00 КМ. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2021. годину.
Реализацијом овог пројекта Министарство исказује бригу за РВИ и чланове ППБ Одбрамбено -отаџбинског рата Републике Српске, као чланове друштва који су дали највећи допринос у одбрани Републике Српске.
Полазећи од чињенице да је немогуће омогућити свим корисницима из категорије РВИ и чланова ППБ бесплатну бањску рехабилитацију, а користећи позитивна искуства реализације Пројеката из претходних година, Пројекат бањске рехабилитације за 2021. годину предвиђа, у зависности од цијене услуга и средстава обезбијеђених за те намјене, упућивање до 400 РВИ и чланова ППБ Одбрамбено-отаџбинског рата у бањско-климатске здравствене установе Републике Српске.
Министарство ће за провођење бањске рехабилитације обезбиједити средства са позиције 416300 „Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР – Пројекат бањске рехабилитације“, за 2021 годину према којем је за ове намјене предвиђен износ од  210.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству рада и борачко – инвалидске заштите на План утрошка средстава за период 01.01 - 31.03.2021. године, у износу од 200.000,00 КМ, с циљем реализације Пројекта бањске рехабилитације Удружења пензионера Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о управљању амбалажом и амбалажним отпадом.
Овом уредбом прописују се услови за дизајнирање, производњу и употребу амбалаже, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, посебни услови за издавање дозволе за оператера, као и обрасци извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом. Ова уредба примјењује се на амбалажу која се производи, увози и ставља на тржиште и сав амбалажни отпад који је настао у индустрији, занатству, услужним и другим дјелатностима, у домаћинствима или je настао на неки други начин, без обзира на његово поријекло и начин употребе, као и на сав коришћени амбалажни материјал. Доношење Уредбе има за циљ да се подзаконски акт који уређује управљање овом посебном категоријом отпада, усклади са новим законским одредбама, одредбама Директиве (ЕУ) број 2018/852 Европског парламента и Савјета, као и да се изврши додатно усклађивање са одредбама преосталих секундарних извора права Европске уније, укључујући и преузимање европских норми о нивоима концентрације тешких метала у амбалажи која након употребе постаје амбалажни отпад, а све у циљу подстицања кружне економије у Републици Српској. Такође, додатно је уређен управни поступак издавања и обнове дозволе за оператера система управљања амбалажним отпадом, а извршене су и измјене досадашњих одредби уредбе у смислу њиховог прецизирања ради несметане примјене овог правног прописа у пракси.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.