Sign In

Лиценцирање високошколских установа и студијских програма

Лиценциране високошколске установе и студијски програми - високе школе - први циклус студија


 

Ко може основати високошколску установу?

Оснивач јавних високошколских установа је Народна скупштина Републике Српске у име Републике Српске.  Оснивач приватних високошколских установа може бити домаће правно или физичко лице, као и страно правно или физичко лице заједно са домаћом високошколском установом, у складу са Законом о високом образовању и законом који регулише област јавних служби.

 ​​

Које услове мора испуњавати високошколска установа да би могла почети са обављањем дјелатности високог образовања?

Високошколска установа може почети да ради и обавља дјелатност високог образовања ако испуњава прописане кадровске, просторне и материјално-техничке услове за извођење наставе. Високошколска установа испуњава кадровске услове за почетак рада и обављање дјелатности ако на сваком студијском програму има у радном односу са пуним радним временом најмање једну половину од укупног броја наставника потребних за извођење наставе на свим наставним предметима које изводи, за све године студија.

Јавна високошколска установа испуњава просторне услове за почетак рада и обављање дјелатности ако има одговарајући простор у сопственом власништву, власништву Републике Српске или јединице локалне самоуправе. Приватна високошколска установа испуњава просторне услове за почетак рада ако има одговарајући простор у сопственом власништву.

 

Шта је поступак лиценцирањa, ко може поднијети захтјев за лиценцирање и у којем року?

У поступку лиценцирања утврђује се да ли високошколска установа испуњава услове за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања. Високошколска установа, која је уписана у Регистар високошколских установа, може поднијети захтјев за лиценцирање новог студијског програма, најкасније до 31.12. текуће године за наредну академску годину. Приликом достављања захтјева за лиценцирање студијских програма потребно  је испунити све услове који су прописани Законом о високом образовању и Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11 и 51/11).

 

Шта је високошколска установа дужна доставити Министарству, уз поднесени захтјев?

Уз захтјев, високошколска установа дужна је доставити:

 1. елаборат о оправданости извођења новог студијског програма,
 2. студијски програм и доказе о подударности студијског програма у већем дијелу са најмање три студијска програма који се изводе на акредитованим високошколским установама у земљама потписницама Болоњске декларације,
 3. доказ о радном односу са пуним радним временом наставника и сарадника за све године студија на којима високошколска установа планира изводити наставу,
 4. одлуке о избору у звање,
 5. наставни план и програм са одлуком о утврђивању одговорних наставника за извођење наставе на том студијском програму,
 6. преглед оптерећења наставника, ангажованих на новом студијском програму, на осталим студијским програмима који се изводе на тој високошколској установи,
 7. податке о пословном простору у којем ће високошколска устaнова изводити студијски програм, прoпорционално броју студената које намјерава уписати на тај студијски програм и матичној области образовања,
 8. доказ о изворима осигураних финансијских средстава за извођење тог студијског програма за јавне високошколске установе,
 9. споразум о преузимању студената са другом акредитованом високошколском установом или банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају престанка извођења студијског програма,
 10. доказ о уплаћеним средствима за спровођење поступка лиценцирања.


Која је намјена Елабората и шта он треба да садржи? 

Елаборат треба да потврди друштвену оправданост и сврсисходност оснивања високошколске установе.

Елаборат садржи:

 • доказ о оправданости извођења новог студијског програма, односно о постојању опште друштвене потребе за образовањем одређеног кадра,
 • студијски програм,
 • стручни, академски односно научни назив који се стиче завршетком студија,
 • процјену и изворе потребних финансијских средстава за оснивање и извођење новог студијског програма и доказ о обезбјеђености средстава за рад,
 • остале податке значајне за извођење новог студијског програма.

 

На који начин се обезбјеђује наставак и завршетак студија затеченим студентима, у случају престанка рада високошколске установе или престанка извођења одређеног студијског програма?

Ради обезбјеђивања настављања и завршетка студија затеченим студентима, високошколска установа дужна је, уз захтјев за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање  дјелатности високог образовања, доставити један од доказа:

 • споразум са другом акредитованом високошколском установом или
 • банкарску гаранцију у износу од 50 одсто школарине по уписаном студенту.

 ​

Када високошколска установа може да почне да обавља дјелатност високог образовања?

Након издавања дозволе за рад, високошколска установа подноси захтјев за упис у Регистар високошколских установа и Регистар наставника и сарадника. Високошколска установа може да почне да обавља дјелатност високог образовања након уписа у Регистар високошколских установа.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.