Sign In

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ​​​​​​​​​Листа свих законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, налази се на сајту Републичког завода за стандардизацију и метрологију и можете је погледати овдје​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


РЕСОР ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

-Правилник о условима коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање

- Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства Сл.гласник РС 89/13 17.10.2013.
- Упутство за упис у Регистар корисника подстицајних средстава и Регистар пољопривредних газдинстава

- Програм унапређења производње меркантилне пшенице у РС 2011.-2016. година

- Правилник о садржини и начину вођења евиденције о средствима за заштиту биља и обрасцу евиденције Сл.гласник РС 8/13 

​- Правилник о начину уписа у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља

-Програм оспособљавања за обављање послова воћара Сл.гласник РС бр.43.19.04.2011.
- Правилник о условима за издавање цертификата за органске производе
- Правилник о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама Сл.гласник 123 01.12.2010.
- Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама Сл.гласник РС 57/12
- Правила о задружној ревизији
- Одлука о мјерама за сузбијање и искорјењивање коровске биљке Амброзија артемисифолиа


Пољопривредно земљиште:

-Правилник о начину вођења евиденција о промјени намјене пољопривредног земљишта 

- Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини РС

-Образац извјештаја о стању обрађених и засијаних површина пољопривредног земљишта у својини РС које је предмет закупа 

- Образац извјештаја о стању обрађених и засијаних површина пољопривредног земљишта у својини РС које је предмет концесије

- Правилник о условима за обављање послова утврђивања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање​

- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање​​

- Правилник о условима за обављање послова испитивања плодности пољопривредног земљишта и утврђивања количине минералних ђубрива и пестицида​

- Правилник о условима, начину и методама за испитивање плодности пољопривредног земљишта и утврђивања количине минералних ђубрива и пестицида​

- Табела за евиденцију непокретности које су пренесене у својину једница локалне управе


Сточарство:

- Правилник о поступку оцјењивања и разврставања говеђих трупова и полутки​
Правилник о поступцима оцјењивања, испитивања и тестирања узгојне вриједности квалитетно -приплодних говеда Сл.гласник РС бр. 97/15

Правилник о оспособљавању лица за обављање зоотехничких захвата Сл.гласник РС бр. 97/15

- Правилник о квалитету свјежег сировог млијека​

- Правилник о начину вођења матичних књига и узгојних регистара​ за приплодне животиње​

- Правилник о смјештају гајених животиња у сточарству​

- Правилник о начину вођења евиденције о осјемењавању и природном припусту​

- Правилник о садржају и начину вођења Регистра квалитетно приплодних животиња​

- Правилник о условима и начину лиценцирања приплодњака​

- Правилник о начинима и условима за одобравање организације за узгој​

- Правилник о облику, садржају и начину вођења регистра организација за узгој​​​

- Правилник узгојне организације​

- Програм о узгоју говеда у Републици Српској за период 2021-2025. године

- Програм узгоја коза у Републици Српској за период 2018-2022. године

- Програм узгоја оваца у Републици Српској за период 2018-2022. године

- Програм узгоја липицанске расе коња у Републици Српској

- Програм узгоја свиња у Републици Српској

- Правилник о квалитету јаја

- Регистар организација за узгој

- Програм генетичких ресурса


Пчеларство:

Правилник о нивоу селекцијских метода у производњи пчела матица Сл.гласник 5/15

- Правилник о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској Сл.гласник РС 116/11 23.11.2011.

- Информација о остваривању подстицаја за производњу и узгој пчела - контакт особа Љубинко Кецман, 051 338 832, мејл: lj.kecman@mps.vladars.net

​- Образац-захтјев за остваривање премије за производњу и узгој пчела​

Образац-спецификација корисника премије за производњу и узгој пчела​


Рибарство:


- Правилник о начинима обиљежавања граница рибарског подручја, односно, дијела рибарског подручја Сл.гласник РС број 43. 19.04.2011. година

- Правилник о посебним ревирима (Сл.гласник РС 92/03)​

- Правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем фонду (Сл.гласник РС 1/06)​

- Правилник о програму, начину и условима полагања рибочуварског испита (Сл.гласник РС 15/14)​

- Правилник о рибочуварској служби (Сл.гласник РС 64/13)​

- Правилник о аквакултури Сл.гл. 56/16

- Правилник о облику, садржају и обрасцу дозволе за риболов Сл.гл. 74/22

- Правилник о програму, начину и условима полагања риболовачког испита Сл.гл. 108/22

- Правилник о начину обављања риболов, ловостају, алатима, опреми и средствима за риболов Сл.гл. 62/20

- Одлука о висини накнаде за кориштење риболовне зоне и висини накнаде за риболовне дозволе Сл.гл. 111/19

- Одлука о измјени и допунама одлуке о висини накнаде за коришћење риболовне зоне и висини накнаде за риболовне дозволе Сл.гл. 54/22


 Одјељење за прехрамбену индустрију
 ХРАНА

- Правилник о масималним нивоима остатака пестицида у храни и у храни за животиње 55/20 и 59/22

- Правилник о условима за одступања која се односе на субјекте у пословању са храном који имају мали обим производње ("Сл. гласник РС", број: 27/19)​

- Правилник о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу (Сл. гласник РС 91/18)

- Правилник о хигијени хране ("Службени гласник РС" број 39/18)

- Правилник о пружању информација о потрошачима о храни

- Правилник о вођењу Централног регистра објеката који послују са храном ("Службени гласник РС" број 78/17)

- Образац 1. Захтјев за упис у Централни регистар објеката који послују са храном

- Образац 2. Извјештај о пословању

- Правилник о микробиолошким критеријумима за храну бр. 109/12

- Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса бр.46/15

- Правилник о брзо смрзнутој храни намијењеној за исхрану људи бр.10/23

- Правилник о допунама Правилника о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса бр.15/16

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о вођењу централног регистра објеката који послују с храном бр.49/20

- Правилник о какау и чоколадним производима бр.105/20

- Правилник о квалитету и другим захтјевима за сирће бр.50/20

- Правилник о максимално дозвољеним контаминантама у храни бр.32/21

- Правилник о овлашћеној испитној и службеној лабораторији за анализу хране и хране за животиње бр.03/23

- Правилник о пекарским производима бр.39/20

- Правилник о прехрамбеним адитивима бр.96/20

- Правилник о производима од житарица бр.25/20

- Правилник о тјестенинама, тијесту и производима од тијеста бр.13/20

- Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима бр.128/20

- Водич за мале прерађиваче воћа и поврћа

- Обрасци за овлашћене испитне и службене лабораторије за анализу хране и хране за животиње

ДУВАН


 ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА


ВИНО


Биљна производња и фитосанитарна област:


Правилници донесени на основу Закона о сјемену пољопривредног биља ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/09, 100/11 и 110/16):


Правилници донесени на основу Закона о садном материјалу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/09 и 117/11):


Правилници донесени на основу Закона о минералним ђубривима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 24/12):


Правилници донесени на основу Закона о заштити здравља биља у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 25/09):Правилници донесени на основу Закона о средствима за заштиту биља у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/10):Правилници донесени на основу Закона о органској производњи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 12/13):

- Правилник о условима за рад контролних организација и начину вршења контроле у поступку органске производње

- Правилник о технолошким поступцима прераде у органској производњи

- Правилник о методама органске, биљне и сточарске производње и периоду конверзије

- Правилник о садржини, обрасцу и начину вођења евиденције у органској производњи

- Правилник о обиљежавању органских производа 

- Правилник о поступку издавања потврде за органске производе

- Правилник о условима и начину складиштења, превозу и стављању у промет органских производаГМО легислатива:


Правилници донесени на основу Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 103/08):

- Правилник о елаборату о процјени ризика зa ограничену употребу ГМО у затвореним системима, Сл.гласник РС 73/09 10.08.2009.
Правилник о овлашћењу лабораторија за контролу и праћење ГМО и производа од ГМО
- Правилник о начину вођења регистрованих затворених система и овлашћених лабораторија за ограничену употребу ГМО  Сл.гласник РС 72/09 07.08.2009.
Правилник о детаљном садржају, подношењу захтјева, повјерљивости података и издавању одобрења за ограничену употребу ГМО у затореним системима Сл.гласник РС 93/09 20.10.2009.
- Правилник о класификацији, стандардима и условима за одређени степен ризика објеката за ограничену употребу ГМО Сл.гласник РС 74/09 13.08.2009.


РЕСОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО


Правилници донесени на основу Закона о шумама:


​​- Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме бр. 45/14

- Измјене Правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме 2021


-Исправка Правилника о шумском реду бр 049/15

-Правилник о допуни Правилника о шумском реду бр.081/09

-Правилник о допуни Правилника о вршењу дознаке стабала за сјечу бр. 086/14

- Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа бр. 052/09

- Правилник о евиденцијама извршених радова на заштити, шумскоузгојним радовима, гајењу и коришћењу (сјечи) шума бр. 047/09

- Правилник о евиденцији ускладиштених шумских дрвних сортимената на постројењима за прераду дрвета бр. 013/09

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о катастру шума и шумског земљишта бр. 112/12

- Правилник о измјенама и допунама правилника о условима и начину полагања стручног испита  бр.056/14

- Правилник о измјенама Правилника о елементима и садржају шумскопривредних основа бр. 043/11

- Правилник о измјенама Правилника о минималним условима које морају да испуњавају извођачи радова у шумарству бр. 054/14

- Правилник о измјенама Правилника о надзору над израдом шумскопривредних основа бр.079/13

- Правилник о измјенама Правилника о условима и начину давања у закуп шумског замљишта у својини Републике Српске бр. 050/13

- Правилник о измјенама Правилника о условима и начину замјене шума и шумског земљишта у својини Републике Српске бр.099/14

- Правилник о измјенама Правилника о условима коришћења осталих шумских производа бр.097/13

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о шумском реду бр. 040/15

- Правилник о измени и допунама Правилника о условима коришћења осталих шумских производа бр.071/10

- Правилник о измјени Правилника о катастру шума и шумског земљишта бр.087/13

- Правилник о измјени Правилника о минималним условима које морају да испуњавају извођачи радова у шумарству бр. 087/13

- Правилник о изради дугорочног газдовања подручја крша бр. 060/09

- Правилник о изради пројеката за шумске комуникације бр. 060/09

- Правилник о катастру шума и шумског земљишта бр. 047/09

- Правилник о условима које морају да испуњавају извођачи радова у шумарству бр. 033/09

- Правилник о начину и поступку утврђивања вриједности шума бр. 072/09

- Правилник о начину праћења здравственог стања шума бр. 012/15

- Правилник о начину проглашавања, обиљежавања, финансирања, начину газдовања заштитним шумама и шумама посебне намјене бр. 057/09

- Правилник о надзору над израдом шумскопривредних основа бр. 057/11

- Правилник о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини бр. 019/14

Правилници донесени на основу Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа:

- Правилник о успостављању генетичке банке шумског биља​

- Правилник о листи врста шумског дрвећа, хибрида и сорти од којих се добија репродуктивни материјал​

- Правилник о регистру сорти шумског биља бр 111/09​

- Правилник о начину, поступку и условима вредновања и признавања полазног материјала шумског дрвећа бр. 8/10​

- Правилник о производњи, доради и контроли репродуктивног материјала шумског дрвећа бр. 4/10​

- Правилник о квалитету, промету и употреби репродуктивног материјала шумског дрвећа бр. 4/10​


РЕСОР ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

- Правилник о условима и методологији финансирања изградње система за наводњавање и одржавању и управљању изграђеним системима
- Правилник о измјени Правилника о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде Сл.гласник РС 36/12

- Уредба о начину учешћа јавности у управљању водама Сл.гл.РС 35/07
- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока Сл.гл.РС 42/01
- Правилник о условима за испуштање за испуштање отпадних вода у јавну канализацију Сл.гл РС 44/01 
- Правилник о условима које морају да испуњавању водопривредне лабораторије Сл.гл. 44/01
- Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације Сл.гл. РС 68/01
- Правилник о начину и методама рада одређивања степена загађености вода Сл.гл. РС 79/11 
- Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода Сл.гл.РС 25/12
- Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода Сл.гл. РС 36/12
- Одлука о стопама посебних водних накнада Сл.гл.РС 53/11
- Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова и сливова на територији РС Сл.гл.РС 98/06

Одлуке 

Одлука о спровођењу поступка унапређивања квалитета објеката 
Одлука о спровођењу поступка процјене и категоризације објеката 04.08.2014 
Одлука о поступку комисије послије спроведене категоризације објеката 
   04.08.2014
​​

РЕСОР ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

- Правилник о условима ​​за обављање дезинфекције, дезинсекције, дератизације и дезодоризације​​

- Правилник о условима за издавање, садржај и облик обрасца документа и здравственог цертификата за нуспроизводе током превоза (Службени гласник Републике Српске број: 40/19)

- Правилник о заштити животиња приликом клања Сл.гл.РС 113/10
- Правилник о условима за оснивање и рад зоолошких вртова Сл.гл.РС 85/10
- Правилник о привременим нормама обиљежавања свиња,оваца и коза и контроли кретања на територији РС Сл.гл.РС 31/09
- Правилник о начину утовара,претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла Сл.гл.РС 7/96
- Правилник о начину обавјештавања о сумњи на заразне болести животиња, начину и поступку пријаве и одјаве заразних болести животиња Сл.гл.РС 6/09 
- Правилник о утврђивању плана садржаја и метода полагања стручног испита Сл.гл.РС 79/10 
- Правилник о хигијени хране за животиње Сл.гл.РС 23/10
- Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењавање трихинелозе животиња Сл.гл.РС 44/10

- Правилник о условима за рад ветеринарских организација

- Правилник о условима и поступку додјеле овлашћења за спровођење мјера и уписа у регистар ветеринарских организација

- Правилник о начину и условима расподјеле средстава-субвенција нефинансијским субјектима у области ветеринарства за 2021.г.

ФОНД ПАРТНЕР

- Одлука о коришћењу средстава прикупљених на издвојеном рачуну "Фонд Партнер"

- Упутство о процедури и начину утрошка прикупљених средстава у „Фонд Партнер" за развој пољопривреде и села

- Упутство о утрошку средстава прикупљених по основу враћања кредита из пројекта шумарства WB040BA и пројекта развоја заштите шума WB3779

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.