Sign In

Правни и административни оквир

Објављено:

                     

  КАТАЛОГ ПРОПИСА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Закон о Влади Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број: 118/08),
Закон о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18),
Закон о државним службеницима(„Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16),
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 66/18 и 105/19),
Закон о општем управном поступку(„Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
Закон о управној инспекцији
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 99/20),
Закон о личном имену(„Службени гласник Републике Српске", бр. 82/19),
Закон о држављанству Рeпублике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 59/14),
Закон о празницима
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 43/07),
Закон о Дану Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 113/16),
Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа(„Службени гласник Републике Српске", бр. 106/09),
Закон о систему јавних служби(„Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12, 44/16),
Закон о спречавању сукоба интереса
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08, 52/14),
Закон о слободи приступа информацијама  („Службени гласник Републике Српске", бр. 20/01),
Закон о јавним набавкама БиХ(„Службени гласник БиХ", бр. 39/14),
Закон о архивској дјелатности("Службени гласник Републике Српске", бр. 119/08),
Закон о рачуноводству и ревизији РС
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 94/15 и 78/20),
Закон о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Закон о трезору(„Службени гласник Републике Српске", бр. 28/13 и 103/15),
Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину(„Службени гласник Републике Српске", бр. 110/15),
Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16) ,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Српске", бр. 96/05 и 98/13) ,
Закон о комуналној полицији(„Службени гласник Републике Српске", бр. 28/13),
Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Српске", бр. 50/10),
Закон о територијалној организацији Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр.69/09, 70/12, 83/14, 106/15, 26/19 и 15/21),
Закон о референдуму и грађанској иницијативи(„Службени гласник РС", бр. 42/10 и 46/10),
Закон о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 41/03),
Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске",бр. 52/01 и  42/05),
Закон о политичким организацијама(„Службени гласник РС", бр. 15/96 и  17/02),
Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града

(„Службени гласник Републике Српске", бр. 65/08),

Закон о печатима органа и институција Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 54/19),
Закон о заштити назива Републике Српске(„Службени гласник РС", бр. 73/08 и 109/12),
Закон о Граду Дервента
(Службени гласник Републике Српске", бр. 15/21),
Закон о Граду Бања Лука(Службени гласник Републике Српске", бр. 6/97),
Закон о Граду Бијељина(Службени гласник Републике Српске", бр. 70/12),
Закон о Граду Приједор  
(Службени гласник Републике Српске", бр. 70/12),
Закон о Граду Добој  (Службени гласник Републике Српске", бр. 70/12),
Закон о Граду Требиње  
(Службени гласник Републике Српске", бр. 70/12),
Закон о Граду Зворник(Службени гласник Републике Српске", бр. 106/15),
Закон о Граду Градишка(Службени гласник Републике Српске", бр. 26/19),
Закон о оснивању Општине Станари („Службени гласник Републике Српске", бр. 83/14),
Изборни закон Републике Српске("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12,109/12, 45/18 и 18/20),
Закон о држављанству  Босне и Херцеговине-Службени пречишћени текст("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 22/16),
Закон о матичним књигама(„Службени гласник Републике Српске", бр.  111/09,43/13 и 66/18)
Закон о административним таксама("Службени гласник Републике Српске", бр.100/11 и 67/13)
Закон о заштити права припадника националних мањина("Службени гласник Републике Српске", бр.2/05)
Закон о инспекцијама Републике Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.18/20)
Закон о граду Источно Сарајево("Службени гласник Републике Српске", бр.18/20)
​Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској
​("Службени гласник Републике Српске", бр.63/21)


 

КАТАЛОГ ПРОПИСА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ПОДЗАКОНСКИ АКТИ МУЛС)

Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 109/19)
Уредба о категоријама и звањима државних службеника(„Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о радним мјестима намјештеника(„Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника(„Службени гласник Републике Српске", број: 38/12)
Уредба о неспојивости и случајевима у којима се може дати одобрење државном службенику у управи Републике Српске да обавља додатне активности
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 94/06 и 20/15)
Уредба о стручном испиту за рад у управи Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11 и 85/11)
Уредба о дисциплинској и материјалној одговорности у републичким органима управе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 104/09 и 77/12)
Уредба о критеријима за проглашење вишка запослених у органима управе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Правилник о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање  и постављање државних службеника(„Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15)
Правилник о поступку оцјењивања и напредовања државних службеника и намјештеника(„Службени гласник Републике Српске", бр. 43/09, и 87/11)
Правилник о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима управе Републике српске(„Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
Програм збрињавања вишка државних службеника у управи Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Програм стручног усавршавања и начин полагања испита приправника у органима управе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 11/10)
Кодекс понашања државног службеника Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", бр. 83/02 и 83/09)
Одлука о оснивању Одбора државне управе за жалбе(„Службени гласник Републике Српске", бр. 2/03, 13/03, 17/04, 44/07 и 55/12)
Одлука о утврђивању критеријума и процедуре за избор и именовање предсједника и чланова Одбора државне управе за жалбе(„Службени гласник Републике Српске", број 55/12)
Посебни колективни уговор   („Службени гласник Републике Српске", број 67/16 и 107/17)
Уредба о канцеларијском пословању                 („Службени гласник Републике Српске", број 8/20)
Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе(„Службени гласник Републике Српске", број 129/20)
Кодекс понашања именованих представника из Републике Српске у радним тијелима за израду закона, других прописа и пројеката на нивоу БиХ(„Службени гласник Републике Српске", број 53/08)
Упутство  за извршавање закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа(„Службени гласник Републике Српске", број 76/10)
Правилник о садржају и начину вођења евиденција о извршеним инспекцијским надзорима управних инспектора(„Службени гласник Републике Српске", број 20/09)
Правилник о облику, изгледу, садржају и начину издавања службене легитимације управног инспектора(„Службени гласник Републике Српске", број 119/20)
Одлука о утврђивању плате предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 69/18)
  Одлука о утврђивању најниже цијене рада(„Службени гласник Републике Српске", број 32/14)
Споразум о утврђивању цијене рада(„Службени гласник Републике Српске", број 33/14)
Правила за израду закона и других прописа  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске", број  24/14).
Правилник о јединиственим процедурама за попуњавања упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи
(„Службени гласник Републике Српске", број  42/17).
Правилник о поступку директног споразума("Службени гласник БиХ ", број 90/14),
Правилник о форми гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора("Службени гласник БиХ ", број 90/14),
Правилник о заједничкој набавци и централном набавном органу("Службени гласник БиХ " број 55/15)
Правилник о успостављању и раду комисије за набавке("Службени гласник БиХ ", број 103/14
Правилник са пописом уговорних органа по категоријама који су обавезни примјењивати Закон о јавним набавкама  ("Службени гласник БиХ ", број 21/15)
Правилник о условима и начину кориштења е-аукције  ("Службени гласник БиХ ", број 66/16)
Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама("Службени гласник БиХ ", број 66/16)
Правилник о праћењу поступака јавних набавки("Службени гласник БиХ ", број 72/16)
Одлука о кориштењу јединственог рјечника јавних набавки("Службени гласник БиХ", број  54/15)
Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег("Службени гласник БиХ ", број 83/16)
Правилник о примјени МРС-ЈС(„Службени гласник Републике Српске", број 128/11)
Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета републике, општина, градова и фондова(„Службени гласник Републике Српске", број 90/10)
Правилник о финансијском извјештавању за кориснике буџета републике, општина, градова („Службени гласник Републике Српске", бр. 16/10 и 126/11)
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике РС(„Службени гласник Републике Српске", број 127/11)
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза  („Службени гласник Републике Српске", број 45/16)
Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника („Службени гласник Републике Српске", број 116/13)
Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање(„Службени гласник Републике Српске", број 9/11)
Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор(„Службени гласник Републике Српске", број 128/11),
Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова(„Службени гласник Републике Српске", бр. 16/11 и 126/11),
Уредба о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске", бр.: 4/10, 26/11, 74/12,110/12, 34/15, 95/15, 39/17, 5/18 и 81/18),
Уредба о Регистру насељених мјеста у јединицама локалне самоуправе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске", број 4/10),
Уредба о службеној униформи, легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције на службеним возилима  („Службени гласник РС", бр. 81/13 и 59/19),
Уредба о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе  („Службени  гласник Републике Српске", број 10/17),
Уредба о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе(„Службеник гласник Републике Српске", бр.: 4/10, 26/11, 74/12 и 110/12),
Уредба о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса   („Службени гласник Републике Српске", бр.: 71/05, 65/07, 98/13 и 24/15)
Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској  („Службени гласник Републике Српске", број 62/16),
Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2019. годину(„Службени гласник Републике Српске", број 120/18 ),
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник Република Српске", број 48/15),
Одлука о додјели статуса удружења од јавног интереса(„Службени гласник Републике Српске",  бр. : 100/06, 117/10, 7/16),
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама(„Службени гласник Републике Српске", бр. : 59/15 и 62/16),
Правилник о садржају и начину вођења регистра запослених у органима јединице локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Српске", број 65/17),
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у општинској, односно градској управи („Службени гласник Републике Српске", број 11/17),
Правилник о садржају и начину вођења регистра мјесних заједница  („Службени гласник Републике Српске", број 32/17),
Кодекс понашања службеника у градској, односно општинској управи(„ Службени гласник Републике Српске", број 18/17),
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне  самоуправе Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске", број 20/17, 85/18 и 86/18),
Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година(„Службени гласник Републике Српске", бр. 22/16).
Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање  држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем(„Службени гласник Републике Српске", број 86/14),
Правилник о издавању гаранције у поступку стицања држављанства Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ", број 7/14)
Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије(''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 4/03)
Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о   двојном држављанству(''Службени гласник БиХ – Међународни уговори'', број 10/11)
Споразум о двојном држављанству између краљевине Шведске и БиХ(''Службени гласник БиХ – Међународни уговори'', број 268/06)
Упутство о вођењу матичних књига  („Службени гласник Републике Српске", број 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17)
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник Републике Српске", број 100/10 и 101/10),
Правилник о начину приступа и коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига("Службени гласник РС", број 2/18),
Уредба о начину коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига("Службени гласник РС", број 41/11, 125/11 и 59/15),
Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења(„Службени гласник Републике Српске", број: 54/10 и 86/12),
Правилник о управном надзору над спровођењем прописа о матичним књигама(„Службени гласник Републике Српске" број 66/19)
Уредба о начину коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига(Службени гласник Републике Српске бр. 41/11, 125/11 и 59/15)
Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем(„Службени гласник Републике Српске" број 86/14)
Правилник о вођењу евиденција о стицању и престанку држављанства Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске" број 86/14)
Правилник о издавању гаранције у поступку стицања држављанства Босне и Херцеговине(„Службени гласник Босне и Херцеговине", број 7/14)
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.