Sign In

Објављено:

                     

  КАТАЛОГ ПРОПИСА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске

Закључци комисије за праћење, примјену и тумачење Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске
​("Службени гласник Републике Српске", број 79/23)
Закон о Влади Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске", број 118/08),
Закон о републичкој управи 
(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18,  111/21, 15/22, 56/22 ,132/22 и 90/23 ),
Закон о државним службеницима
(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16),
Закон о платама запослених у органима Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 66/18, 105/19, 119/21, 68/22 и 132/22),
Закон о општем управном поступку(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
Закон о управној инспекцији(,,Службени гласник Републике Српске", број 99/20),
Закон о личном имену(,,Службени гласник Републике Српске", број 82/19),
Закон о држављанству Рeпублике Српске(,,Службени гласник Републике Српске", број 59/14),
Закон о празницима(,,Службени гласник Републике Српске", број 43/07),
Закон о Дану Републике Српске(,,Службени гласник Републике Српске", број 113/16),
Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа(,,Службени гласник Републике Српске", број 106/09),
Закон о систему јавних служби(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08, 52/14 и 90/23),
Закон о слободи приступа информацијама  (,,Службени гласник Републике Српске", број 20/01),
Закон о јавним набавкама БиХ(,,Службени гласник БиХ", број 39/14),
Закон о архивској дјелатности("Службени гласник Републике Српске", број 119/08),
Закон о рачуноводству и ревизији РС(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 94/15 и 78/20),
Закон о буџетском систему РС(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Закон о трезору(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 28/13 и 103/15),
Закон о амблему Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске", број 49/07),
Закон о локалној самоуправи(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе(,,Службени гласник Републике Српске", број 97/16) ,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 96/05 и 98/13) ,
Закон о комуналној полицији(,,Службени гласник Републике Српске", број 28/13),
Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе
(,,Службени гласник Републике Српске", број 50/10),
Закон о територијалној организацији Републике Српске 
(,,Службени гласник Републике Српске", бр. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15, 26/19 , 15/21 , 37/22 и 32/23),
Закон о референдуму и грађанској иницијативи(,,Службени гласник РС", бр. 42/10 и 46/10),
Закон о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске(,,Службени гласник Републике Српске", број 41/03),
Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске",бр. 52/01 и  42/05),
Закон о политичким организацијама(,,Службени гласник РС", бр. 15/96 и  17/02),
Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града(,,Службени гласник Републике Српске", број 65/08),
Закон о печатима органа и институција Републике Српске(,,Службени гласник Републике Српске", број 54/19),
Закон о заштити назива Републике Српске(,,Службени гласник РС", бр. 73/08 и 109/12),
Закон о Граду Дервента(,,Службени гласник Републике Српске", број 15/21),
Закон о Граду Бања Лука(,,Службени гласник Републике Српске", број 6/97),
Закон о Граду Бијељина(,,Службени гласник Републике Српске", број 70/12),
Закон о Граду Приједор  (,,Службени гласник Републике Српске", број 70/12),
Закон о Граду Добој  (,,Службени гласник Републике Српске", број 70/12),
Закон о Граду Требиње  (,,Службени гласник Републике Српске", број 70/12),
Закон о Граду Зворник
(,,Службени гласник Републике Српске", број 106/15),
Закон о Граду Градишка(,,Службени гласник Републике Српске", број 26/19),
Закон о Граду Лакташи
​(,,Службени гласник Републике Српске", број 37/22),
Закон о Граду Прњавор
​(,,Службени гласник Републике Српске", број 32/23
Закон о оснивању Општине Станари 
(,,Службени гласник Републике Српске", број 83/14),
Изборни закон Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12,109/12, 45/18 и 18/20),
Закон о држављанству  Босне и Херцеговине-Службени пречишћени текст("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 22/16),
Закон о матичним књигама(,,Службени гласник Републике Српске", бр.  111/09,43/13 и 66/18)
Закон о административним таксама
("Службени гласник Републике Српске", бр.100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)
Закон о заштити права припадника националних мањина("Службени гласник Републике Српске", број 2/05)
Закон о инспекцијама Републике Српске("Службени гласник Републике Српске", број 18/20)
Закон о граду Источно Сарајево("Службени гласник Републике Српске", број 18/20)
Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској("Службени гласник Републике Српске", број 63/21)
Закон о држављанству Рeпублике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 59/14)

  КАТАЛОГ ПРОПИСА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ПОДЗАКОНСКИ АКТИ МУЛС)

Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској односно општинској управи
("Службени гласник Републике Српске", број 10/17)
Уредба о категоријама и звањима државних службеника("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о радним мјестима намјештеника("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
Уредба о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника("Службени гласник Републике Српске", број 38/12 и 20/15)
Уредба о неспојивости и случајевима у којима се може дати одобрење државном службенику у управи Републике Српске да обавља додатне активности("Службени гласник Републике Српске", бр. 94/06 )
Уредба о стручном испиту за рад у управи Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11 и 85/11)
Уредба о дисц и материј одговорности у реп органима Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 104/09 и 77/12)
Уредба о критеријима за проглашење вишка запослених у органима управе Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Правилник о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављање државних службеника
("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15)
Правилник о поступку оцјењивања и напредовања државних службеник и намјештеника
("Службени гласник Републике Српске", бр. 43/09, и 87/11)
Правилник о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима управе Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
Програм збрињавања вишка државних службеника у управи Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Програм стручног усавршавања и начин полагања испита приправника у органима управе Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 11/10)
Кодекс понашања државног службеника Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 83/02 и 83/09)
Oдлука о оснивању Одбора државне управе за жалбе
("Службени гласник Републике Српске", бр. 2/03, 13/03, 17/04, 44/07 и 55/12)
Одлука о утврђивању критеријума и процедуре за избор и именовање предсједника и чланова Одбора државне управе за жалбе
("Службени гласник Републике Српске", број 10/22)
Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број 79/23)
Уредба о канцеларијском пословању           ("Службени гласник Републике Српске", број 8/20)
Упутство о спровођењу канц пословања републич органа управе
("Службени гласник Републике Српске", број 129/20, 107/22 ,126/22 и 114/23)
Кодекс понашања именов предст из РС у рад тијелима за израду закона др прописа и пројеката на нивоу БиХ
("Службени гласник Републике Српске", број 53/08)
Упутство за извршавање закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа
("Службени гласник Републике Српске", број 76/10)
Правилник о садржају и начину вођења евиденција о извршеним инпекцијским надзорима управних инспектора
("Службени гласник Републике Српске", број 20/09)
Правилник о службеној легитимацији управног инспектора
("Службени гласник Републике Српске", број 119/20)
Одлука о утврђивању плате предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 72/22)
Одлука о утврђивању цијене рада
("Службени гласник Републике Српске", број 42/22)
Правила за израду закона и других прописа Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број  24/14).
Правилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи
("Службени гласник Републике Српске", број  42/17).
Упутство о садржају и начину вођења евиденције о печатима органа и институција Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 76/19)
Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 8/22)
Правилник о примјени међун рачуноводс стандарда за јавни сектор МС ЈС
("Службени гласник Републике Српске", број 128/11)
Правилник о буџетским класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана  за кориснике прихода буџета Републике општине  градова и фондова
("Службени гласник Републике Српске", број 90/10)
Правилник о финанс извјештавању за кориснике буџета Републике општина градова
("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/11 и 126/11)
Правилник о рачуноводству рачуноводственим политикама и рачуноводст процјенама за буџетске кориснике РС
("Службени гласник Републике Српске", број 127/11)
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодст са ставрним стањем имовине и обавеза
("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)
Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника
("Службени гласник Републике Српске", број 116/13)
Упутство о форми садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање
("Службени гласник Републике Српске", број 9/11)
Правилник о примјени међународних рачуновоств стандарда за јавни сектор
("Службени гласник Републике Српске", број 128/11),
Упутство о изгледу и садржају обрасца захтјева за промјену личног имена
("Службени гласник Републике Српске", број 91/19)
Уредба о насељеним мјестима која чине подручије јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 4/10, 26/11, 74/12,110/12, 34/15, 95/15, 39/17, 5/18, 81/18, 90/20 и 9/23),
Уредба о Регистру насељених мјеста у ЈЛС Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 4/10 и 100/19),
Уредба о службеној униформи, легитимацији и значки ком полиције на служб возилима  ("Службени гласник РС", бр. 81/13 и 59/15),
Уредба о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у ЈЛС ("Службени  гласник Републике Српске", број 10/17),
Уредба о стратешким документима у Републици Српској
("Службени  гласник Републике Српске", број 94/21),
Уредба о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/05, 65/07, 98/13, 24/15 и 32/16)
Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица  локалне самоуправе у Републици Српској 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 88/19 и 56/23),
Одлука о степену равијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2023. годину
("Службени гласник Републике Српске", број 99/22 ),
Одлука о степену равијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2024 годину
​("Службени гласник Републике Српске", број 93/23 )
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу фин средстава неразвијеним и изразито неразвијеним једин лок самоуправе
("Службени гласник Република Српске", број 48/15),
Одлука о додјели статуса удружења од јавног интереса
("Службени гласник Републике Српске",  бр. 100/06, 117/10, 7/16 и 43/21),
Правилник о критериј и поступку за додјелу средс гранта удруж од јавног интетереса, осталим удруже и фондацијама
("Службени гласник Републике Српске", бр.  105/17, 54/19, 77/21 и 48/22),
Правилник о садржају и начину вођења регистра запослених у органима управе јединице лок самоуправе
("Службени гласник Републике Српске", број 65/17),
Правилник о дисциплинској и материј одговорности запослених у општин односно градс управи
("Службени гласник Републике Српске", број 11/17),
Правилник о садржају и начину вођења регистра мјесних заједница
("Службени гласник Републике Српске", број 32/17),
Кодекс понашања службеника у градској односно општинској управи
("Службени гласник Републике Српске", број 18/17),

Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављ Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем
("Службени гласник Републике Српске", број 86/14),
Правилник о издавању гаранције у поступку стицања држављанства Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 7/14)
Уговор о двојном држављанству између БиХ и Савезне Републике Југославије
(''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 4/03)
Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству
(''Службени гласник БиХ " Међународни уговори'', број 10/11)
Споразум о двојном држављанству између Краљевине Шведске и Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ " Међународни уговори'', број 2/06)
Упутство о вођењу матичних књига
("Службени гласник Републике Српске", бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17)
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/10 и 101/10),
Правилник о начину приступа и коришћења података Централне базе другог примјерка матичних књига
("Службени гласник РС", број 2/18),
Уредба о начину коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига
("Службени гласник РС", бр. 41/11, 125/11 и 59/15),
Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига иизвода и увјерења  која се издају на основу матичних књига и начину издавања  извода и увјерења
("Службени гласник Републике Српске", бр. 54/10 и 86/12),
Правилник о управном надзору над спровођењем прописа о матичним књигама
("Службени гласник Републике Српске" број 66/19)
Упутство о изгледу и садржају обрасца захтјева за промјену личног имена
("Службени гласник Републике Српске", број 91/19)
Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем
("Службени гласник Републике Српске" број 86/14)
Правилник о вођењу евиденција о стицању и престанку држављанства Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске" број 86/14)
Правилник о издавању гаранције у поступку стицања држављанства Босне и Херцеговине("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 7/14)

Упутство о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице
("Службени гласник Републике Српске" бр. 122/12 и 31/13)
Правилник о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/18,21/19 и 52/20)
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса , осталим удружењима и фондацијама
("Службени гласник Републике Српске" бр. 105/17, 54/19 и 77/21)
Упутство о изгледу, садржају и употреби инсигније
("Службени гласник Републике Српске" број 109/17)
Уредба о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске" бр. 109/19)
Правилник о стандардима обуке и стручног усавршавања службеника у органима јединица локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Српске" број 65/17)
Правилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи
("Службени гласник Републике Српске" број 42/17)
Упутство о садржају и вођењу евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору
("Службени гласник Републике Српске" број 60/13)
Правилник о јединственом регистру политичких организација и удружења
 ("Службени гласник Републике Српске", број 16/96)
Правилник о јединственом регистру удружења и фондација
("Службени гласник Републике Српске", број 59/01)
Уредба о коришћењу амблема Републике Српске у печату органа и институција Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 64/19)
Упутство о садржају и начину вођења евиденције о печатима органа и институција Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 76/19)
Упутство о начину означавања нових печата израђених умјесто несталих или изгубљених печата
("Службени гласник Републике Српске", број 76/19)
Уредба о изгледу и начину употребе амблема Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/07 и 41/10)

Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалнесамоуправе
 у Републици Српској за период 2023-2029. године
 ("Службени гласник Републике Српске", број 22/23)

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.