Sign In

Прописи у надлежности ресора за рад и запошљавање

Објављено:

​​​​​​​ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ У ОБЛАСТИ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ИНВАЛИДА, ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ​

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

​Назив прописа

​Службени гласник у којем је пропис објављен

​​Преузимање

​ЗАКОН О РАДУ​

​Службени гласник Републике Српске, бр. 01/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске,119/21 и 112/23

Zakon-o-radu.pdf
Zakon-o-radu-Izmjene1.pdf

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske U 66-20.pdf

Zakon-o-radu- Izmjene2.pdf  

Zakon-o-radu-Izmjene 3.pdf

​ЗАКОН О МИРНОМ РЈЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 91/16

Zakon-Mirno-rjesavanje-sporova.pdf

​ЗАКОН О ШТРАЈКУ

​Службени гласник Републике Српске, бр. 111/08 и 29/20

Zakon-o-strajku.pdf

Zakon-o-strajku - Izmjena1.pdf

​ЗАКОН О САВЈЕТИМА РАДНИКА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 26/01

Zakon-Savjeti-radnika.pdf

​ЗАКОН О ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 18/94 и 64/06

Zakon-Evidencije.pdf 
Zakon-Evidencije-Izmjene1.pdf

​ЗАКОН О ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНОМ САВЈЕТУ

​Службени гласник Републике Српске,  бр. 110/10 и 91/17

Zakon-ESS.pdf
Zakon-ESS-izmjene1.pdf

​ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Службени гласник Републике Српске, бр. 30/10, 102/12, 94/19 и 112/23

Zakon-Posredovanje-Zaposljavanje.pdf
Zakon-Posredovanje-Zaposljavanje-Izmjene1.pdf

Zakon-Posredovanje-Zaposljavanje-Izmjene2.pdf

Zakon-Posredovanje-Zaposljavane-Izmjene 3.pdf

​ЗАКОН О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 24/09, 117/11 и 56/22

Zakon-Zaposljavanje-Stranaca.pdf
Zakon-Zaposljavanje-Stranaca-Izmjene1.pdf

Zakon-Zapošljavanje-Stranaca - Izmjena 2.pdf

​ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊА ИНВАЛИДА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 37/12 и 82/15

Zakon-Prof-Rehab.pdf
Zakon-Prof-Rehab-Izmjene1.pdf

​ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

​Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11, 82/13, 96/13 - Одлука Уставног суда Републике Српске,103/15, 111/21 и 15/22

Zakon-PIO.pdf 
Zakon-PIO-Izmjene1.pdf

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske U 38-12.pdf

Zakon-PIO-Izmjene2.pdf

Zakon-PIO-Izmjene4.pdf.pdf

Zakon-PIO-Izmjene3.pdf.pdf

ЗАКОН О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

​Службени гласник Републике Српске, бр. 63/14 

Zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju vojnih lica.pdf

​ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ

​Службени гласник Републике Српске, бр. 01/08 и 13/10​

Zakon o zastiti na radu.pdf
Zakon o zastiti na radu - izmjene i dopune.pdf

​ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ
​Службени гласник Републике Српске, број 90/21
Zakon-o-zaštiti-od-uznemiravanja.pdf


ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ​

​​​Назив прописа

Службени гласник у којем је пропис објављен

​Преузимање

​Прописи донесени на основу Закона о раду:

Правилник о обрасцима уговора о раду

​Службени гласник Републике Српске, бр. 9/22

Pravilnik-Ugovor-o-radu-2022.pdf

​Правилник о упису синдикалних организација и удружења послодаваца у Регистар

​Службени гласник Републике Српске, бр. 31/16 

​​​Pravilnik-Upis-sindikati-poslodavci.pdf

​Правилник о евиденцији уговора о раду ван просторија послодавца и уговора о раду кућног помоћног особља

​Службени гласник Републике Српске, бр. 18/16

Pravilnik-Registracija-kucnog.pdf

​Правилник о регистрацији колективних уговора

​Службени гласник Републике Српске, бр. 40/16

Pravilnik-Registracija-KU.pdf

​Правилник о радној књижици

​Службени гласник Републике Српске, бр. 31/16

Pravilnik-Radna-knjizica.pdf

​Правилник о вођењу евиденција о присуству радника на раду

​Службени гласник Републике Српске, бр. 40/16

Pravilnik-Evidencije-o-prisustvu.pdf

​Правилник о пословима на које не може бити распоређен млађи радник

​Службени гласник Републике Српске, бр. 86/16 

Pravilnik-Maloljetnici.pdf

​Одлука о утврђивању  увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

​Службени гласник Републике Српске, бр. 53/16,12/22 и 39/22

Odluka-Visina-uvecanja-plate.pdf

Odluka-o-izmjeni-odluke-o-uvećanju-plate-Izmjena 1.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o uvećanju plate - Izmjena 2-7.pdf

​Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину

​Службени гласник Републике Српске бр. 114/23

Odluka o najnizoj plati u Republici Srpskoj
​Правилник о садржају писменог обрачуна плате
​Службени гласник Републике Српске бр. 18/22 и 65/22 
Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate.pdf
Pravilnik o sadrzaju pismenog obracuna plate-Izmjena 1 (1).pdf


Прописи донесени на основу Закона о мирном рјешавању радних спорова:
 ​ ​

​Правилник о начину вођења евиденција о поступцима мирног рјешавања радних спорова

​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17

​​Pravilnici-SVI-Mirno​-rjesavanje.pdf ​ ​

​Правилник о начину вођења именика миритеља и арбитара

​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17

​Правилник о начину међусобне комуникације учесника у мирном рјешавању спора и вођењу поступка мирног рјешавања радног спора

​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17


Прописи донесени на основу​ Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

​Правилник о условима које морају испуњавати правна и физичка лица која се баве пословима посредовања у запошљавању

​Службени гласник Републике Српске, бр. 93/10 и 16/13

Pravilnik-Agencije.pdf
Pravilnik-Agencije-Izmjene1.pdf

Неформалини пречишћени текст:
Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati posrednik.doc

​Правилник о активном тражењу посла

Правилник о евиденцијама незапослених лица

​Службени гласник Републике Српске, бр. 93/10

Службени гласник Републике Српске, бр. 100/20

Pravilnik-Aktivno-trazenje-posla.pdf

Pravilnik-o-evidencijama-nezaposlenih-lica.pdf


Прописи донесени на основу Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида
 ​ ​

​Правилник о радним мјестима и пословима за приоритетно запошљавање инвалида

​Службени гласник Републике Српске, бр. 61/12

Pravilnik-Pr​of-Rehab-SVI.pdf ​ ​

​Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника за оснивање предузећа за запошљавање инвалид

​Службени гласник Републике Српске, бр. 61/12

​Правилник о евиденцијама запослених инвалида

​Службени гласник Републике Српске, бр. 61/12

​Правилник о садржају и начину спровођења

надзора

​Службени гласник Републике Српске, бр. 23/05

Pravilnik-Sporovodnje-nadzora.pdf


​Прописи донесени на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању   ​ ​

​Уредба о медицинском вјештачењу у пензијском и инвалидском осигурању

​Службени гласник Републике Српске, бр. 71/23

Uredba o medicinskom vjestacenju

​Правилник о листи професионалних болести

​Службени гласник Републике Српске, бр. 84/18

Pravilnik o listi profesionalnih bolesti.pdf

​Правилник о листи тјелесних оштећења

​Службени гласник Републике Српске, бр. 84/18

Pravilnik o listi tjelesnih ostecenja.pdf

​Правилник о поступку утврђивања радних мј​еста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

​Службени гласник Републике Српске, бр. 57/13 и 45/14

Pravilnik-Radna-mjesta-uvecani-staz.pdf
Pravilnik-Radna-mjesta-uvecani-staz-Izmjena1.pdf


Подзаконски прописи из области Заштите и здравља на раду
 ​ ​

​Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини 

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08

​​Pravilnik o procjeni rizika.pdf

​Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине

​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08​, 52/09 и 107/09

Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine.pdf
Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine Izmjena 1.pdf
Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine Izmjena 2.pdf

​Правилник о садржају и начину издавања извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08​

Pravilnik izvjestaji o povredi na radu.pdf

​​Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком

​​​Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08​

Pravilnik o ljekarskim pregledima rm s povecanim rizikom.pdf
Obrasci 1,2,3 i 4.pdf

​​​Правилник о условима за издавање лиценци

​Службени гласник Републике Српске, бр. 20/24

Правилник о условима за издавање лиценци.pdf

​​​​Правилник о стручном испиту из области заштите на раду

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 78/15

Pravilnik o strucnom ispitu.pdf
Pravilnik o strucnom ispitu Izmjena 1.pdf

​​​​​Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду

​Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11

Pravilnik o postupku utvrdjivanja uslova ZNR.pdf
Pravilnik o postupku utvrdjivanja uslova ZNR Izmjena 1.pdf

​Правилник о начину вођења евиденција

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 63/09

Pravilnik o nacinu vodjenja evidencija ZNR.pdf

​Правилник о начину и поступку оспособљања радника за безбједан и здрав рад

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 42/11

Pravilnik o osposobljavanju radnika.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером

​Службени гласник Републике Српске, бр. 79/11​

Pravilnik o preventivnim mjerama-eksplozivna atmosfera.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад на радном мјесту

​Службени гласник Републике Српске, бр. 30/12​​​

Pravilnik o preventivnim mjerama-radno mjesto.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

​Службени гласник Републике Српске, бр. 23/13

Pravilnik o preventivnim mjerama-licna zastitna oprema.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при ручном преношењу терета

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 79/13

Pravilnik o preventivnim mjerama-rucno prenosenje tereta.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном

​Службени гласник Републике Српске, бр. 112/13

Pravilnik o preventivnim mjerama-rad sa ekranima.pdf

​​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању буци

​Службени гласник Републике Српске, бр. 56/16

Pravilnik o preventivnim mjerama-buka.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању вибрацијама

​​Службени гласник Републике Српске, бр. 03/18​

Pravilnik o preventivnim mjerama-vibracije.pdf

​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама​Службени гласник Републике Српске, бр. 04/20​Pravilnik o preventivnim mjerama-hemijske materije.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању карциногенима и мутагенима
​​Службени гласник Републике Српске, бр. 48/20 и 100/20
Pravilnik-o preventivnim mjerama-pri izlaganju karcinogenima i mutagenima
Pravilnik-o preventivnim mjerama-pri izlaganju karcinogenima i mutagenima
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
​​​Службени гласник Републике Српске бр. 53/21
Pravilnik o preventivnim mjerama.pdf
​Правилник о поступку образовања, васпитања и оспособљавања у области заштите и здравља на раду
​​​​Службени гласник Републике Српске бр. 52/22
Pravilnik postupku obrazovanja vaspitanja i osposobljavanja u oblasti zastite na radu
​Правилник о обезбјеђивању ознака за безбједност и/или здравље на раду
​​​​​Службени гласник Републике Српске бр. 40/23
Правилник о обезбјеђивању ознака за безбједност и здравље на раду


Прописи из области заштите на раду који се примјењују на основу члана 78. Закона о заштити на раду​ ​

Општи Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду - осим чл. 26-32, 50-75, 78-86, 88-99, 104-151 и 184-186

​Службени лист ФНРЈ, бр. 16/47, 18/47 и 36/50

Opsti Pravilnik o HTZ na radu.pdf
Opsti Pravilnik o HTZ na radu Izmjena1.pdf
Opsti Pravilnik o HTZ na radu Izmjena2.pdf

​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при раду у кудељарама

​​Службени лист ФНРЈ, бр. 46/47

Pravilnik o HTZ na radu-kudeljare.pdf

​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при раду у графичким предузећима

​Службени лист ФНРЈ, бр. 56/47

Pravilnik o HTZ na radu-graficka preduzeca.pdf

​Правилник о хигијенско техничким заштитним мјерама при раду у фабрикама стакла - стакларама

​Службени лист ФНРЈ, бр. 14/48 и 18/48

Pravilnik o HTZ na radu-staklare.pdf
Pravilnik o HTZ na radu-staklare Izmjena1.pdf

​Правилник о хигијенско техничким мјерама при раду у каменоломима и цигланама као и код вођења глине, пјеска и шљунка - осим чл. 58-61

​​Службени лист ФНРЈ, бр. 69/48

Pravilnik o HTZ na radu-kamenolomi,ciglane i vadjenje gps.pdf

​Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама на радовима при хемијско техничким процесима - Прилог 9 - осим одредбе 86.

​Службени лист ФНРЈ, бр. 55/50 и Службени лист СФРЈ, бр. 15/65 и 48/65

Pravilnik o ZTM na radovima pri hemijskim procesima.pdf

​Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама при раду у црној металургији

​Службени лист ФНРЈ, бр. 07/55

Pravilnik o ZTM pri radovima-crna metalurgija.pdf

​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при ронилачким мјерама

​​Службени лист ФНРЈ, бр. 36/58

Pravilnik o HTZ-ronilacki radovi.pdf

​Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у купаоницама са нитратним солима

​Службени лист СФРЈ, бр. 48/65​

Pravilnik o ZNR pri obradjivanju legura u kupaonicama sa nitratnim solima.pdf

​Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила

​​Службени лист СФРЈ, бр. 17/66

Pravilnik o ZNR-utovar i istovar tereta.pdf

​Правилник о хигијенско-техничким мјерама при лучко-транспортном раду

​Службени лист СФРЈ, бр. 14/64

Pravilnik o HTZ-lucko transportni rad.pdf

​Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима

​​Службени лист СФРЈ, бр. 55/65​

Pravilnik o ZNR-motorna vozila.pdf

​Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад

​​​Службени лист СФРЈ, бр. 18/91

Pravilnik o ZNR-orudja za rad.pdf

​Правилник о заштити на раду у пољопривреди

​​​Службени лист СФРЈ, бр. 34/67

Pravilnik o ZNR-poljoprivreda.pdf

​Правилник о заштити на раду у грађевинарству

​​Службени лист СФРЈ, бр. 42/68 и 45/68

Pravilnik o ZNR-gradjevinarstvo.pdf
Pravilnik o ZNR-gradjevinarstvo Izmjena1.pdf

​​Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству

​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 26/88 и 63/88​

Pravilnik o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu.pdf
Pravilnik o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu Izmjena1.pdf

​Правилник о заштити на раду на жељезницама

​​Службени лист СРБиХ​, бр. 42/86​​ и 3/87

Pravilnik o ZNR-zeljeznice.pdf
Pravilnik o ZNR-zeljeznice Izmjena1.pdf

​Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже, крзна и отпада од коже

​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 47/70

Pravilnik o ZNR-prerada i obrada koze krzna i otpada od koze.pdf

​Правилник о заштити на раду и о техничким мјерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице

​​​​Службени лист СРБиХ​, бр. 32/87

Pravilnik o ZNR-razvijaci acetilena i acetilenske stanice.pdf

​Правилник о заштити на раду у шумарству

​​​​​Службени лист СРБиХ​, бр. 20/85

Pravilnik o ZNR-sumarstvo.pdf

​Правилник о заштити на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала

​Службени лист СРБиХ​, бр. 05/86​

Pravilnik o ZNR-prerada i obrada drveta i sl materijala.pdf

​Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне струје

​​Службени лист СРБиХ​, бр. 34/88

Pravilnik o ZNR-elektricna struja.pdf

Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду

​Службени лист СРБиХ​, бр. 38/86​

Pravilnik o pruzanju prve pomoci.pdf

Правилник о заштити на раду са уређајима за укрцавање и искрцавање терета на поморским бродовима и пловилима унутрашње пловидбе

​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 32/66

Pravilnik o ZNR-uredjaji za ukrcavanje i iskrcavanje-brodovi.pdf

​Правилник о техничким и здравствено техничким-мјерама на пловним објектима унутрашње пловидбе

​​​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 20/50

Pravilnik o HTZ-plovni objekti unutrasnje plovidbe.pdf

​Правилник о хигијенским и техничким мјерама на морским бродовима

​​​​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 06/50 и 32/58

Pravilnik o HTZ-morski brodovi.pdf
Pravilnik o HTZ-morski brodovi Izmjena1.pdf

​Правилник о хигијенско-техничким мјерама при раду на преради и обради метала

​Службени лист ФНРЈ​, бр. 40/61

Pravilnik o HTZ-prerada i obrada metala.pdf

​Правилник о обезбјеђивању смјештаја и исхране радника односно њиховог превоза од мјеста становања до мјеста рада и натраг

​Службени лист СФРЈ​, бр. 41/68

Pravilnik o smjestaju i ishrani radnika.pdf

​Наредба о обавезном снабдијавању радника газираном сланом водом у одјељењима са високим температурама

​Службени лист ФНРЈ​, бр. 40/47

Naredba o snabdjevanju radnika gaziranom vodom.pdf

​Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове графичке индустрије

​Службени лист ФНРЈ​, бр. 98/48

Naredba o skracenju radnog vremena-graficka industrija.pdf

​Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове у рударству

​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 31/49

Naredba o skracenju radnog vremena-rudarstvo.pdf

​​Наредба о одређивању скраћеног​радног времена у организацијама за производњу електрода и феролегура

​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 26/57

Naredba o skracenju radnog vremena-elektrode i ferolegure.pdf

​Наредба о одређивању скраћеног​радног времена у производњи лак жице

​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 24/59

Naredba o skracenju radnog vremena-proizvodnja lak zice.pdf

​Одлука о одређивању скраћеног радног времена у грађевинарству за послове који се врше у кесонима

​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 29/55

Odluka o skracenju radnog vremena-kesoni.pdf

​Упутство о вршењу надзора на придржавању прописа о заштити на раду у предузећима која производе за одређене војне потребе

​Службени лист СФРЈ​, бр. 23/66

Uputstvo o vrsenju nadzora-vojne potrebe.pdf

​Упутство о подацима из области заштите на раду које су органи инспекције рада дужни прибављати и о извјештајима које су дужни достављати

​Службени лист СФРЈ, бр. 04/67

Uputstvo o podacima ZNR koje prikuplja inspekcija.pdf

​Упутство о поступку вршења надзора над примјеном прописа из области заштите на раду при градњи тунела

​Службени лист СРБиХ, бр. 28/88

Uputstvo o vrsenju nadzora-gradnja tunela.pdf

​Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о заштити на раду у органима унутрашњих послова и установама органа унутрашњих послова

​Службени лист СФРЈ, бр. 55/65

Uputstvo o vrsenju nadzora-organi unutrasnjih poslova.pdf

​Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних дијелова и предмета од другог материјала

​​​Службени лист СФРЈ, бр. 23/67​

Naredba o zabrani upotrebe benzina za odmascivanje, pranje, ciscenje.pdf

​Правилник о техничким нормативима за дизалице

​Службени лист СФРЈ, бр. 65/91

Pravilnik o tehnickim normativima za dizalice.pdf


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.